Erfpacht appartementen omzetten naar vve

Bent u eigenaar van een appartement (flat, studio, maisonnette, galerij-, portiek-, duplex-, beneden- of bovenwoning) op gemeentelijke erfpachtgrond? Dan hebben u en de medebewoners van het appartementencomplex een aandeel in het (in appartementsrechten gesplitste) erfpachtrecht. Wilt u samen met een aantal mede-eigenaren dit (hele) erfpachtrecht omzetten naar eigendom?

Willen niet alle, maar wel een meerderheid van de erfpachters binnen de vereniging van eigenaren (vve) (volgens het splitsingsreglement) het erfpachtrecht omzetten? Dan kan de vve de gemeente verzoeken om de bloot-eigendom (ongesplitst) aan de vve leveren.

Het erfpachtrecht eindigt dan niet. Wel worden de erfpachters als lid van de vve 'mede-eigenaar' van de grond. Dit is vergelijkbaar met iemand die volledig eigenaar is van de grond. De vve neemt dan de rol over van de gemeente als erfverpachter.

De aanvraag voor de omzetting kan alleen door- of namens de vve van het appartementencomplex worden ingediend (niet door 1 of meerdere individuele eigenaren).

Voorwaarden

Voor het omzetten van erfpacht naar eigendom geldt dat voldaan moet zijn aan de onderstaande voorwaarden:

 • De leden van de vve hebben bij een meerderheid ingestemd met het besluit om de gemeente te verzoeken de bloot-eigendom aan de VvE te leveren.
 • De erfpachtcanon van alle leden van de vve moet eeuwigdurend zijn afgekocht.
 • In de erfpachtvoorwaarden is het vastgelegde gebruik wonen.
 • Ten minste 70% van de bruto vloeroppervlakte van het appartementencomplex is bestemd voor de functie ‘wonen’.
 • Het complex staat in een gebied waarin wonen de hoofdfunctie is. Bekijk de grijze gebieden op de kaart (pdf, 13 MB).
 • Het complex maakt geen deel uit van een winkelcentrum.

Erfpachtrechten van sociale woningbouw of (beleggers)huurwoningen kunnen niet worden omgezet.

Aanvraag levering bloot-eigendom aan vve

Alleen de vve kan de aanvraag indienen 

Neem als vve contact op met de afdeling Erfpachtbeheer via e-mail erfpacht@utrecht.nl. Vervolgens sturen wij een aanvraagformulier waarmee u de aanvraag voor omzetting indient. Met het aanvraagformulier stuurt u de volgende documenten mee terug:

 • Besluit van de vve tot het willen aankopen van de bloot-eigendom
 • Splitsingsreglement
 • Recent uittreksel KvK van de vve
 • Kopie ID van de aanvrager namens de vve

De vve ontvangt een factuur van € 1.700 voor de behandelingskosten nadat de aanvraag is ingediend. Na ontvangst van de betaling ontvangt de vve binnen 4 weken een aanbiedingsbrief en de koopovereenkomst voor de bloot-eigendom.

 • De vve stuurt 1 exemplaar van de koopovereenkomst ondertekend retour aan de gemeente en 1 exemplaar naar de notaris met daarbij de opdracht voor het opstellen van de akte van levering bloot-eigendom.
 • Nadat de akte van levering van de bloot eigendom door de vve en de gemeente voor akkoord is bevonden, ondertekent een gemandateerde vertegenwoordiger van de vve de akte van levering bij uw notaris en betaalt de vve de afrekening van de notaris.
 • Het erfpachtrecht bij de gemeente is dan beëindigd en is de vve eigenaar en erfverpachter van de grond. Tenslotte ontvangt iedere erfpachter/appartementseigenaar een kopie van de akte van levering.

Kosten voor omzetting naar vve

De vve betaalt geen prijs voor de grond omdat de erfpachtcanon eeuwigdurend is afgekocht (zie voorwaarden). De vve betaalt voor het omzetten van het erfpachtrecht € 1.850 aan gemeentelijke behandelingskosten (€ 925 voor het leveren van de bloot-eigendom plus € 925 per complex). Deze worden gefactureerd na ontvangst van de aanvraag.

Wordt de aanvraag afgewezen of gaat de overdracht van de bloot-eigendom om een andere reden niet door? Dan krijgt de vve deze kosten niet terug.

Ook betaalt de vve dan wel de erfpachters/appartementseigenaars de overige kosten voor omzetting (‘kosten koper’). De kosten koper hebben betrekking op de kosten voor:

 • de notaris voor het opstellen en passeren van de akte van levering van de bloot-eigendom aan de vve
 • de bijbehorende kadastrale kosten (inschrijven van de akten in het kadaster)

Wij adviseren u om door de vve een kostenopgave te laten vragen bij 1 of meerdere notarissen.

Belastingen

Over de gemeentelijke behandelingskosten van € 1.700 is geen overdrachtsbelasting verschuldigd. Alleen als het appartementencomplex minder dan 2 jaar geleden in gebruik is genomen betaalt u 21% omzetbelasting (in plaats van 2% overdrachtsbelasting) over de gemeentelijke behandelingskosten.

Veelgestelde vragen

Bekijk de erfpachtvoorwaarden in de notariële akte van levering van het erfpachtrecht.

Bekijk in erfpachtvoorwaarden of is vastgelegd dat het gebruik sociale woningbouw of een (beleggers)huurwoning is. Is het in de erfpachtvoorwaarden vastgelegde gebruik niet beperkt tot het gebruik als (beleggers)huurwoning of sociale woningbouw? Dan kan het erfpachtrecht worden omgezet naar vol eigendom. Dit is bijvoorbeeld het geval als het in de erfpachtvoorwaarden vastgelegde gebruik 'wonen' is.

Verhuurt de erfpachter een woning particulier? En blijkt uit de erfpachtvoorwaarden dat het gebruik als koopwoning ook is toegestaan? Dan kan het erfpachtrecht bij deze woning ook worden omgezet naar vol eigendom.

Bekijk op de kaart (pdf, 13 MB) de grijze woongebieden waar het erfpachtrecht omgezet kan worden naar vol eigendom.

Bekijk op de kaart (pdf, 13 MB) de grijze woongebieden waar het erfpachtrecht omgezet kan worden naar vol eigendom. De daarbuiten gelegen gebieden, dus ook winkelcentra, komen niet in aanmerking voor omzetting.

Ligt uw woning niet in een gebied met hoofdfunctie ‘wonen’, maar voldoet u wel aan alle overige voorwaarden? Dan kunt u mogelijk toch in aanmerking komen voor omzetting. 

Neem hiervoor contact op met erfpacht@utrecht.nl. Als u van de gemeente te horen krijgt dat uw woning alsnog in aanmerking komt voor omzetting, dan kunt u uw aanvraag indienen.

De omzetting van eeuwigdurend afgekochte erfpacht naar vol eigendom is niet van invloed is op de WOZ waarde. Bij het bepalen van de waarde van uw woning wordt uitgegaan van het bedrag dat uw woning op de waardepeildatum zou opbrengen op de markt.

Dit is de vrije verkoopwaarde of de waarde in het economisch verkeer. Met huur, verhuur, hypotheken en andere zakelijke rechten (zoals erfpacht) wordt bij de WOZ-waardering geen rekening gehouden. Lees meer informatie hierover op de website van de Belastingen gemeente Utrecht.


Bloot-eigendom
Als erfpachter hebt u het gebruiksrecht van de grond. De gemeente is de eigenaar van de grond. Het eigendom dat de gemeente heeft, dus zonder gebruiksrecht, heet ‘bloot-eigendom’.
Erfpachtcanon
Als erfpachter betaalt u een vergoeding voor het gebruiken van de grond. Deze vergoeding heet 'erfpachtcanon'.

Hulp en contact Erfpacht

Telefoon

14 030

E-mail

erfpacht@utrecht.nl