Erfpacht woning omzetten naar eigendom

Bent u eigenaar van een grondgebonden woning (eengezinswoning) op gemeentelijke erfpachtgrond? U kunt het vol eigendom krijgen over de grond waarop uw woning staat. Een grondgebonden woning is een woning die toegankelijk is vanaf straatniveau zonder andere woning boven of onder u. Denk aan een hoekwoning, tussenwoning, twee-onder-een-kapwoning of vrijstaande woning.

Bij erfpacht hebt u als woningeigenaar het gebruiksrecht van de grond. De gemeente is de eigenaar van de grond. Het eigendom dat bij de gemeente is achtergebleven nadat het perceel in erfpacht is uitgegeven, heet ‘bloot-eigendom’. Door de bloot-eigendom van uw perceel te kopen eindigt het erfpachtrecht en wordt u volledig eigenaar van de grond.

Voorwaarden

Wilt u een aanvraag doen voor omzetting? Dan moet voldaan zijn aan de onderstaande voorwaarden:

  • De erfpachtcanon moet eeuwigdurend zijn afgekocht.
  • In de erfpachtvoorwaarden is het vastgelegde gebruik wonen.
  • Sociale woningbouw of (beleggers)huurwoningen zijn uitgesloten van omzetting.
  • De grond van de woning ligt in een gebied waarin wonen de hoofdfunctie is. Bekijk de grijze gebieden op de kaart (pdf, 13 MB).
  • De woning maakt geen deel uit van een winkelcentrum.

Aanvraag omzetting grondgebonden woning

Voldoet uw woning aan de voorwaarden?

Dien uw aanvraag in

Eén persoon kan de aanvraag indienen, ook wanneer het erfpachtrecht op naam staat van meerdere personen. Wel moeten alle personen die in de tenaamstelling van het erfpachtrecht staan, de overeenkomst en de Akte van Levering ondertekenen.

Na de aanvraag

U ontvangt binnen 10 weken een aanbiedingsbrief en koopovereenkomst. Stuur de door u ondertekende koopovereenkomst retour naar de gemeente. Vraag uw notaris om een akte van levering van de bloot-eigendom op te stellen. Informeer uw hypotheekverstrekker over de wijziging van het onderpand van erfpachtrecht naar vol eigendom. Als laatste ondertekent u de akte van levering bij uw notaris en betaalt u de afrekening van de notaris. Uw erfpacht is dan beëindigd en u bent eigenaar van de grond.

Kosten

U betaalt geen prijs voor de grond omdat de erfpachtcanon eeuwigdurend is afgekocht (zie voorwaarden). Wel betaalt u gemeentelijke behandelingskosten en de overige kosten voor omzetting (‘kosten koper'). De kosten koper hebben betrekking op de kosten voor:

  • de notaris voor het passeren van de akte van levering van de bloot-eigendom
  • de bijbehorende kadastrale kosten (inschrijven van de akten in het kadaster)
  • eventueel de kosten voor een (aanvullende) hypotheekakte.

Indicatie kosten omzetten grondgebonden woning

Gemeentelijke behandelingskosten

De gemeentelijke behandelingskosten zijn € 925. Dit staat vast in onze grondprijzenbrief 2023. Midden 2024 stellen we de grondprijzenbrief 2024 vast. Mogelijk gelden hierna hogere kosten.

Deze kosten betaalt u meteen bij het indienen van de aanvraag. Wordt uw aanvraag afgewezen of gaat de overdracht van de bloot-eigendom om een andere reden niet door? Dan krijgt u deze kosten niet terug.

Schatting kosten koper

Een schatting van de kosten koper is ongeveer € 1.650. Dit bedrag betaalt u bij de afrekening van de notaris. Aan deze schatting mogen geen rechten worden ontleend. Zo kunnen notariële en kadastrale kosten soms lager uitvallen. Bijvoorbeeld wanneer het omzetten naar vol eigendom samen met de overdracht van de woning gebeurt en de noodzakelijke notariële aktes tegelijk gepasseerd kunnen worden.

Belastingen

Over de gemeentelijke behandelingskosten van € 925,00 betaalt u geen overdrachtsbelasting als niet gelijktijdig afkoop van de erfpachtcanon of aankoop van de woning worden afgerekend.

Veelgestelde vragen

Bekijk de erfpachtvoorwaarden in de notariële akte van levering van het erfpachtrecht.

Bekijk in erfpachtvoorwaarden of is vastgelegd dat het gebruik sociale woningbouw of een (beleggers)huurwoning is. Is het in de erfpachtvoorwaarden vastgelegde gebruik niet beperkt tot het gebruik als (beleggers)huurwoning of sociale woningbouw? Dan kan het erfpachtrecht worden omgezet naar vol eigendom. Dit is bijvoorbeeld het geval als het in de erfpachtvoorwaarden vastgelegde gebruik 'wonen' is.

Verhuurt de erfpachter een woning particulier? En blijkt uit de erfpachtvoorwaarden dat het gebruik als koopwoning ook is toegestaan? Dan kan het erfpachtrecht bij deze woning ook worden omgezet naar vol eigendom.

Bekijk op de kaart (pdf, 13 MB) de grijze woongebieden waar het erfpachtrecht omgezet kan worden naar vol eigendom.

Bekijk op de kaart (pdf, 13 MB) de grijze woongebieden waar het erfpachtrecht omgezet kan worden naar vol eigendom. De daarbuiten gelegen gebieden, dus ook winkelcentra, komen niet in aanmerking voor omzetting.

Ligt uw woning niet in een gebied met hoofdfunctie ‘wonen’, maar voldoet u wel aan alle overige voorwaarden? Dan kunt u mogelijk toch in aanmerking komen voor omzetting. 

Neem hiervoor contact op met erfpacht@utrecht.nl. Als u van de gemeente te horen krijgt dat uw woning alsnog in aanmerking komt voor omzetting, dan kunt u uw aanvraag indienen.

De omzetting van eeuwigdurend afgekochte erfpacht naar vol eigendom is niet van invloed is op de WOZ waarde. Bij het bepalen van de waarde van uw woning wordt uitgegaan van het bedrag dat uw woning op de waardepeildatum zou opbrengen op de markt.

Dit is de vrije verkoopwaarde of de waarde in het economisch verkeer. Met huur, verhuur, hypotheken en andere zakelijke rechten (zoals erfpacht) wordt bij de WOZ-waardering geen rekening gehouden. Lees meer informatie hierover op de website van de Belastingen gemeente Utrecht.

Hulp en contact Erfpacht

Telefoon

14 030

E-mail

erfpacht@utrecht.nl