Chw ontwerpbestemmingsplan Groenewoud, Leidsche Rijn

Vanaf 18 augustus 2023 kunt u uw mening geven over het Chw ontwerpbestemmingsplan Groenewoud

De gemeente Utrecht heeft een nieuw ontwerpbestemmingsplan (Chw ontwerpbestemmingsplan Groenewoud) gemaakt voor de nieuwe woonwijk Groenewoud. De digitale naam van dit bestemmingsplan is NL.IMRO.0344.BPGROENEWOUD-ON01.

Plangebied

Groenewoud maakt deel uit van de wijk Papendorp en ligt globaal tussen twee rijkswegen A12, A2 en het Amsterdam – Rijnkanaal. Het plangebied wordt aan de oostzijde begrensd door het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK). Aan de overzijde van het kanaal ligt de jaren 60-wijk Kanaleneiland. Ten zuiden van het plangebied ligt de Bevrijdingslaan met de aanlanding van de Prins Clausbrug. De Mercatorlaan vormt de westelijke begrenzing van Groenewoud. De noordelijke rand is de Taatsendijk.

Doel

Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch-juridisch mogelijk maken van het bouwen van maximaal 1.650 nieuwe woningen in Groenewoud in combinatie met enkele voorzieningen, zoals een basisschool, kinderopvang, een buurthuis, een horecavoorziening en een gezondheidscentrum.

Geen milieueffectrapport (MER)

Er is één m.e.r.-beoordeling opgesteld waarin de milieueffecten van de ontwikkeling van Papendorp en het naastgelegen Groenewoud zijn onderzocht. De ontwikkeling van Papendorp en Groenewoud heeft geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Het is daarom niet nodig een milieueffectrapport (een MER) op te stellen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders op 27 juni 2023 besloten (m.e.r.-beoordelingsbesluit).

Ontwerpbesluit hogere waarden geluid

In de Wet geluidhinder (Wgh) staan regels om bij nieuwe woningen, scholen of verpleeg-/ziekenhuizen geluidhinder te voorkomen en beperken. De regels gaan over geluid van wegen, spoorwegen en gezoneerde industrieterreinen. In de wet staan 2 geluidsnormen:

 • Voorkeursgrenswaarden: dit zijn geluidsnormen waar we bij projecten het liefst aan willen voldoen. In de Geluidnota Utrecht staat onder welke voorwaarden we daarvan mogen afwijken.
 • Maximale grenswaarden: dit zijn geluidsnormen die nooit overschreden mogen worden.

Het plangebied Groenewoud ligt nabij twee snelwegen en nabij een aantal belangrijke ontsluitingswegen. Het verkeer op deze wegen, maar ook op de wegen in het plangebied, veroorzaakt geluidsoverlast en daarmee moet rekening worden gehouden bij de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk. Uit het geluidsonderzoek blijkt dat op een aantal locaties in het plangebied niet aan de voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan. In de Wgh is geregeld dat het verkeerslawaai en industrielawaai op geluidgevoelige objecten zoals woningen niet meer mag bedragen dan de voorkeursgrenswaarde. Het college mag hogere waarden vaststellen, als dat nodig is, tot een maximumwaarde. Omdat er in de voorliggende situatie geen kosteneffectieve mogelijkheden zijn om deze overschrijding met bron- en overdrachtsmaatregelen te verminderen, wil de gemeente voor de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde een hogere waarde vaststellen. Het besluit dat hiervoor nodig is, heet een hogere waarden besluit (pdf, 154 kB). Voor dit bestemmingsplan is een ontwerpbesluit (nummer 1272) gemaakt en dit ontwerpbesluit ligt gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Door dit ontwerpbesluit wordt een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde op grond van de Wgh door wegverkeerslawaai (inclusief tram) en industrielawaai toegestaan op de gevels van de nieuwe woningen in Groenewoud. Voor vaststelling van het Chw bestemmingsplan Groenewoud wordt een definitief besluit hogere waarden genomen.  

Het ontwerpbestemmingsplan en de besluiten bekijken

Het ontwerpbestemmingsplan, het besluit om geen milieueffectrapport (MER) op te stellen (zie paragraaf 5.2 van de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan) en het ontwerpbesluit hogere waarden (nummer 1272) kunt u bekijken van vrijdag 18 augustus 2023 tot en met donderdag 28 september 2023 op:

 • ruimtelijkeplannen.nl (alleen het bestemmingsplan);
 • op deze site waar u kunt doorklikken naar het Chw ontwerpbestemmingsplan Groenewoud en het ontwerpbesluit hogere waarden;
 • de begane grond van het stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Uw mening geven

U kunt van vrijdag 18 augustus 2023 tot en met donderdag 28 september 2023 uw mening (zienswijze) geven over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden. U kunt dit op 3 manieren doen:

 1. Per brief: schrijf uw mening in een brief, zet uw handtekening en adres onder de brief en stuur deze naar:
  De gemeenteraad van Utrecht
  Ontwikkelorganisatie Ruimte
  Duurzame Stad, team Omgevingsrecht
  Postbus 16200
  3500 CE Utrecht
  Schrijf daarbij: zienswijze Chw ontwerpbestemmingsplan Groenewoud. Wilt u hierbij aangeven of uw zienswijze uitsluitend over het ontwerpbestemmingsplan of is gericht tegen het ontwerpbesluit hogere waarden?
   
 2. Via een gesprek: wilt u uw mening liever in een gesprek aan een medewerker van de gemeente vertellen? Bel dan tijdens werkdagen naar nummer 14030 om een afspraak te maken (graag zeggen dat u een afspraak met team Omgevingsrecht wilt).
   
 3. Digitaal via DigiD: u kunt uw mening niet via een e-mail geven, maar wel door een formulier op onze website digitaal in te vullen. U klikt hiervoor op de link utrecht.nl/bestemmingsplanreageren. Deze link is te zien in de digitale versie van deze publicatie op de website utrecht.nl/bestemmingsplan. De link staat onder het kopje ontwerpbestemmingsplannen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat een bestemmingsplan is, hoe een bestemmingsplan wordt gemaakt en wat uw invloed is? Kijk op utrecht.nl/bestemmingsplan.

De voorbereidingsprocedure van het bestemmingsplan staat in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Op www.overheid.nl vindt u de wettekst.

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is de m.e.r.-beoordeling een voorbereidingsbesluit, waarop geen bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij aangetoond kan worden dat dit besluit belanghebbende rechtstreeks treft. U kunt wel een reactie geven op de m.e.r.-beoordeling via een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan. De procedure van een milieueffectbeoordeling (m.e.r.-beoordeling) leest u in artikel 7.19 van de Wet Milieubeheer. Waarom een m.e.r.-beoordeling nodig is staat in bijlage D, categorie D2.2 en D11.2 van het Besluit milieueffectrapportage. De eisen aan een m.e.r.-beoordeling staan in bijlage III van Richtlijn 85/337/EEG van 27 juni 1985).

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig