Armoedemonitor

De armoedemonitor laat zien hoeveel Utrechters moeten rondkomen van een laag inkomen. We kijken hoe deze groep is samengesteld en wat de ontwikkelingen zijn.

De monitor geeft een inkijk in de problemen met schulden. En in de nieuwe manier waarop we armoede tegengaan (de vernieuwde armoedeaanpak).

Samenvatting armoedemonitor 2022

  • Het is nog maar deels duidelijk wat de gevolgen zijn van de coronacrisis op de cijfers over armoede en schulden bij Utrechters. De laatste inkomensgegevens en cijfers over schulden van het CBS komen uit 2020. Latere gegevens zijn van onderzoek onder inwoners eind 2021, de Inwonersenquête. Er zijn wel jaarcijfers over 2021 over uitkeringen, bijstand en verschillende regelingen. De gegevens uit het Bewonerspanel geven een beeld van de ontwikkelingen tijdens de coronacrisis.
  • Het aantal huishoudens in Utrecht dat leeft van een inkomen tot 125% van het Wettelijk Sociaal Minimum (WSM) (de Utrechtse armoedegrens) is in 2020 iets toegenomen: van 22.900 in 2019 naar 23.100. Door de bevolkingsgroei daalt het aandeel huishoudens dat moet rondkomen van een minimum inkomen: van 15% naar 14,8%. De totale groep huishoudens met een inkomen tot 125% van het WSM daalt licht. Wel stijgt het aandeel huishoudens dat langdurig moet rondkomen van een inkomen tot 101% van het WSM.
  • In de Inwonersenquête 2021 wordt gevraagd hoe inwoners kunnen rondkomen van hun huishoudinkomen. Ongeveer 5% van de Utrechters geeft aan (zeer) slecht te kunnen leven van hun huishoudinkomen. Dit is een daling vergeleken met 2019. Toen ging het om 7% van de Utrechters.
  • Het deel Utrechtse kinderen dat opgroeit in armoede daalt. In 2015 woont 7% van de Utrechtse kinderen in een huishouden met een inkomen tot 101% van het WSM. In 2020 is dat gedaald naar 5,9%. Zo’n 13,7% van de Utrechtse kinderen woont in 2015 in een huishouden dat leeft van een inkomen op de Utrechtse armoedegrens (125% van het WSM). In 2020 is dat gedaald naar 12%.
  • In 2021 hadden 37.597 Utrechters een U-pas. Dit zijn 22.406 huishoudens. De U-pas is de meest gebruikte armoederegeling. Ruim een kwart van de U-pashouders is jonger dan 18 jaar.
  • In de Inwonersenquête 2021 zegt ruim 5% van de Utrechters te maken te hebben met meer problematische schulden. Zoals een betalingsachterstand op woonlasten of een schuld bij een webwinkel. Ook hier zien we een daling. In 2019 was dit nog 7%.
  • Meer cijfers vindt u ook in het online dashboard van de armoedemonitor.

Oudere versies van de armoedemonitor

Hulp en contact Onderzoek en cijfers