Staatsliedenbuurt: bouw woningen

Fase project
Planfase

Geplande bouw
2024-2026

Een aantal oude bouwblokken in de Staatsliedenbuurt gaan weg. Hiervoor in de plaats willen we samen met woningcorporatie Mitros nieuwe woningen bouwen. Het project heet Nieuw Buurland en ligt tussen de Troelstralaan, Kardinaal de Jongweg, Slotemaker de Bruïnestraat, Samuel Mullerstraat en Samuel van Houtenstraat.

Wat komt er en waarom?

De 150 sociale huurwoningen van Mitros die er nu staan zijn verouderd en worden gesloopt. Hiervoor in de plaats komen 250 tot 285 nieuwe woningen en we richten de openbare ruimte opnieuw in. Zo willen we meer betaalbare woningen in de stad bouwen.

Uitgangspunten nieuwbouw Nieuw Buurland

Er zijn uitgangspunten gemaakt waarbinnen Mitros dit nieuwe bouwplan moet ontwerpen. Deze uitgangspunten staan in het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) Nieuw Buurland. De uitgangspunten gelden voor zowel de nieuwbouw als het inrichten van het openbaar gebied. In het kort geeft het SPvE de grenzen aan waarbinnen 250 tot 285 nieuwe woningen mogen komen. Ook de eisen voor het type woningen en bijvoorbeeld voor duurzaamheid staan erin. Deze ontwikkeling past niet in het bestemmingsplan uit 2013. Daarom moeten we een nieuw bestemmingsplan maken. Het SPvE gebruiken we straks als basis voor het nieuwe bestemmingsplan.

Ontwerpbestemmingsplan

In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van grond en gebouwen. Er staat ook in waar en hoeveel er gebouwd mag worden. Het bestemmingsplan regelt dat er maximaal 285 woningen mogen worden gebouwd, waar deze mogen komen en hoe hoog gebouwen mogen worden. Ook staan in het bestemmingsplan de onderzoeken die zijn uitgevoerd naar bijvoorbeeld verkeer, geluid en archeologie die aantonen dat dit bestemmingsplan uit te voeren is.

Bekijk het ontwerpbestemmingsplan

De openbare ruimte in het plangebied bestaat vooral uit woonstraten. Aan de noordoostzijde van het plangebied ligt een groen plantsoen. Het moet fijner worden om hier tijd door te brengen. Hoe dit er precies uit gaan ziet bedenken we in overleg met omwonenden.

Woonstraten

De hoofdopzet van de woonstraten zal zo veel mogelijk gelijk zijn aan elkaar; een rijbaan met aan 1 of 2 zijden langsparkeren, bomen in een groenstrook en aan allebei de kanten een stoep.

Nolenslaan

De bestaande bomen in de Nolenslaan komen in een groenstrook tussen de rijbaan en de stoep. Aan de oostzijde van de rijbaan liggen de langsparkeerplaatsen.

Samuel Mullerstraat

De bestaande bomen in het noordelijke deel van de straat komen in een groenstrook. In het zuidelijke deel komen in dezelfde structuur als de bestaande bomen nieuwe bomen. De parkeerplaatsen liggen in deze straat aan de zijde van de nieuwbouw. Zo blijft de straat ter hoogte van het Willem van Abcoudeplein en ter hoogte van het nieuwe plantsoen vrij van parkeren. Aan deze kant maken we bij de woningen ook nog een extra groenstrook.

Slotemaker de Bruïnestraat

We verplanten de bestaande bomen. Deze komen anders te dicht op de nieuwbouw te staan. De bomen komen in de nieuwe situatie tussen de parkeervakken te staan. Buiten de vakken is helaas niet mogelijk in verband de ligging van de kabels en leidingen en de benodigde afstand tussen de nieuwe gevels en de boomkroon. Aan allebei de kanten van de rijbaan liggen langsparkeervakken.

Samuel van Houtenstraat

De Samuel van Houtenstraat bestaat uit 2 delen: een deel ten oosten en een deel ten westen van de Troelstralaan. In het oostelijke deel zijn er aantal winkeltjes en is er een buurtcentrum.

In de huidige situatie liggen de 2 delen niet in elkaars verlengde. Door de as van de weg van het oostelijk deel iets omhoog te schuiven komt deze gelijk te liggen met de as van het westelijke deel. Hierdoor ontstaat er aan de zuidzijde iets meer stoepruimte voor de winkels. Aan allebei de kanten van de rijbaan liggen langsparkeerplaatsen. Alleen ter hoogte van het buurtcentrum zijn deze plekken niet aanwezig. Op deze manier ontstaat er ruimte om de ingang en de voorzijde van het buurtcentrum meer bijzonder te maken. Bestaande bomen blijven en er komen nieuwe bij.

Het westelijke deel van de straat, het deel tussen de Talmalaan en de Troelstralaan, krijgt dezelfde rijbaanbreedte als het oostelijke deel. Zo ontstaat er, samen met het verleggen van de wegas, meer eenheid in de straat. De haaksparkeervakken blijven. In de groenstrook is ruimte voor een aantal nieuwe bomen.

'Dodt van Flensburgplantsoen'

Ten noordoosten van de Samuel Mullerstraat liggen nu 2 grasvelden met bomen. De Dodt van Flensburglaan scheidt ze. Door deze laan iets naar het noorden te verleggen ontstaat een grotere aaneengesloten ruimte. Met noorden bedoelen we in het verlengde van de Slotemaker de Bruïnestraat. Misschien kunnen we de de laan zelfs helemaal vervangen door een voet- en fietspad. De precieze invulling van dit ‘Dodt van Flensburgplantsoen’ bepalen we in de volgende fase in overleg met bewoners. 

Groenstructuur

We houden of verplanten bestaande bomen. Daarbij komen nieuwe bomen. Alle bomen, bestaand en nieuw, komen in een brede aaneengesloten groenstrook te staan.

Video’s met toelichting van het plan

Door de coronamaatregelen organiseren wij geen fysieke bijeenkomst. Daarom lichten we onderstaande onderwerpen toe in een aantal video’s.Planning

Wat gebeurt wanneer
WanneerWat

Najaar 2022

Bekijken en reageren op bestemmingsplan
Najaar 2023Begin sloop woningen
Voorjaar 2024Begin nieuwbouw
Najaar 2024Oplevering eerste woningen

Wat is al gebeurd?

 • 23 december 2021: stelde de gemeenteraad de wensen en eisen voor het plan vast. Bekijk de uitgangspunten voor de nieuwbouw in de wensen en eisen voor het plan (grote pdf, 15 MB). Op een eerdere versie van de wensen en eisen voor het plan hebben mensen hun reactie mogen geven. Met deze reacties is het stuk op sommige punten aangepast. Welke reactie er zijn binnengekomen en wat we hiermee gedaan hebben leest u in de reactienota. Bekijk de reactienota (pdf, 981 kB). Voor de inrichting van de openbare ruimte is een functioneel ontwerp (FO) gemaakt. Dat is een onderdeel van de wensen en eisen voor het plan. Bekijk het functioneel ontwerp (pdf, 547 kB).
 • 2021: het concept-SPvE heeft ter inzage gelegen en mensen hebben hun reactie hierop kunnen geven. Het SPvE is op een aantal punten aangepast.
 • 2019: gemeenteraad stelt startdocument Lauwerecht 2 en 4 (pdf, 761 kB) vast, voor het opnieuw ontwikkelen van de complexen Lauwerecht 2 en 4 in de Staatsliedenbuurt. Met het vaststellen van het startdocument is groen licht gegeven om de sloop en nieuwbouwplannen van Mitros verder uit te werken. In het startdocument staat beschreven dat Mitros een initiatief heeft voor sloop van 150 woningen in de Staatsliedenbuurt en dat wij dit een goed initiatief vinden. Maar er moet nog een aantal vragen worden beantwoord en kaders worden gesteld voordat we hieraan kunnen meewerken. Hiervoor maken we een stedenbouwkundig programma van eisen.
 • 2012: gemeenteraad stelt Masterplan Talmalaan en omgeving (pdf, 3 MB) vast.
  • Bijlage 1/deel 1 (pdf, 186 kB): Bewonersadvies concept-masterplan Talmalaan
  • Bijlage 1/deel 2 (pdf, 240 kB): Bewonersadvies concept-masterplan Talmalaan
  • Bijlage 2 (pdf, 2 MB): Eerste reactie Mitros en gemeente op bewonersadvies
  • Bijlage 3 (pdf, 310 kB): Bewonersonderzoek Lauwerecht 1 en 6
  • Bijlage 4 (Let op: zware pdf, 22 MB): Verdiepingsstudie definitieve modellen Talmalaan Utrecht
  • Bijlage 5 (pdf 1,6 MB): Bezinningsstudie hoek Sam. van Houtenstraat/ Willem van Abcoudeplein
  • Bijlage 6 (pdf 4,5 MB): Definitief ontwerp groengebied Stedenbouwkundig Plan Talmalaan
  • Tweekolommenstukken: reactie op inspraak 2010 (pdf, 283 kB) en 2011 (pdf, 196 kB)

Meer informatie plannen Mitros

www.mitros.nl

Hulp en contact Wijk Noordoost

Telefoon

14 030

E-mail

noordoost@utrecht.nl

Wijkwethouder

Susanne Schilderman
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag