Parkeren Parkeerregels

In onderstaande parkeerregels staat hoe we het Utrechtse parkeerbeleid voor fiets en auto uitvoeren. De gemeente kiest voor minder ruimte voor geparkeerde auto's op straat, en meer ruimte voor voetgangers en fietsers.

Parkeren van fietsen

Genoeg goede mogelijkheden om fietsen te stallen zijn belangrijk voor een aantrekkelijke stad. De gemeente werkt aan het realiseren en beheren van stallingsvoorzieningen. Op verzoek van een buurt kunnen we fietsklemmen, fietstrommels, buurtstallingen of openbare fietsenstallingen in de wijk aanleggen.
Lees meer over:

Parkeren voor gehandicapten

Gehandicapten zijn voor hun vervoer vaak aangewezen op de auto. Het is belangrijk dat parkeren makkelijk gaat. Daarom zijn er speciale parkeervoorzieningen voor gehandicapten. U leest er meer over in de Regeling gehandicaptenparkeerkaart van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Nota gehandicapten parkeerbeleid (pdf, 306 kB).

Verordeningen

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

In de Algemene plaatselijke verordening staan de gemeentelijke regels over openbare orde en veiligheid. Met deze regels houden we de gemeente netjes en leefbaar voor iedereen.

Leges

Leges zijn kosten die de gemeente vraagt voor diensten. Bijvoorbeeld voor vrijstellingen, afschriften van stukken en contracten. In de Verordening leges 2021 staan deze diensten genoemd en wat de kosten zijn.

Probeerregeling autodelen en parkeren in garage voor parkeervergunninghouders

Vanaf 1 april 2019 kunnen bewoners en bedrijven die hun parkeervergunning opzeggen om te gaan autodelen of om in een garage te gaan parkeren, binnen 2 jaar hun parkeervergunning weer terug krijgen als het alternatief toch niet bevalt. Lees meer over de Probeerregeling parkeren.

Parkeerbelasting

In de Verordening Parkeerbelastingen 2021 staat waar en wanneer u parkeerbelasting (parkeergeld) moet betalen. Ook leest u hoe u deze belasting betaalt en wat de kosten zijn.

Parkeerplaatsen

In de Parkeerplaatsenverordening staan de gemeentelijke regels voor het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen. In de nadere regel uitgifte parkeervergunningen en garageplaatsen staan meer regels om te bepalen wie voor een parkeervergunning of garageplaats in aanmerking komt.

Aanwijzingsbesluiten

De aanwijzingsbesluiten wijst 2 soorten parkeerplaatsen aan:

Uitgifte parkeervergunningen en garageplaatsen

In de Parkeerplaatsenverordening leest u de gemeentelijke regels voor het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen.

In de 'nadere regel uitgifte parkeervergunningen en garageplaatsen' leest u meer regels om te bepalen wie voor een parkeervergunning of garageplaats in aanmerking komt. In de Adressenlijst uitsluitingen parkeervergunningen (pdf, 154 kB) staan alle adressen die geen of minder parkeervergunningen krijgen. Dit kan als er een gezamenlijke parkeervoorziening aanwezig is. Bijvoorbeeld een gedeelde parkeergarage.

Leidsche Rijn: parkeren op eigen terrein

Bij de inrichting van Leidsche Rijn hield de gemeente rekening met parkeren op eigen terrein of op een aangewezen parkeerplaats. We denken dat er minder openbare parkeerplaatsen nodig zijn, als bewoners een eigen parkeerplek hebben.

Daarom spraken we met ontwikkelaars af om bij elke woning een of meer parkeerplaatsen op eigen terrein of een aantal aangewezen parkeerplaatsen te maken. De eigenaar van de parkeerplaats(en) moet deze onderhouden, zodat bewoners daar altijd een auto kunnen parkeren. Deze verplichting staat in de erfpachtvoorwaarden en gaat over van verkoper op koper.

Dit betekent ook dat u op de parkeerplaats geen tuinhuisjes, schuurtjes en andere objecten mag plaatsen. De parkeerplaats moet voor auto’s bereikbaar blijven en mag niet afgezet worden. U mag de parkeerplaats niet bij uw tuin trekken. Het is dan niet langer zichtbaar dat het gaat om een aparte parkeerplaats. U mag ook op de openbare weg parkeren.

Als bewoner moet u er voor zorgen dat de parkeerplaats op eigen terrein, of de aangewezen parkeerplaats, duidelijk herkenbaar en bereikbaar is als parkeerplaats. Dit geldt ook als u meerdere parkeerplaatsen hebt.

Wanneer u deze erfpachtvoorwaarden niet volgt, krijgt u een geldboete.

Wilt u meer informatie over erfpachtvoorwaarden? Stuur dan een e-mail naar: erfpacht@utrecht.nl

Parkeernormen voor bouwprojecten

De gemeente stelt bij een bouwontwikkeling eisen aan het aantal parkeerplaatsen voor fietsen en auto’s. De autoparkeernormen geven aan hoeveel autoparkeerplaatsen er nodig zijn bij de bouw of verbouwing van een pand. De fietsparkeernormen geven aan hoeveel fietsparkeerplaatsen de initiatiefnemer moet laten maken.

De parkeernormen bestaan uit een tabel en een kaart. Samen geven ze aan waar we welke normen stellen voor de verschillende functies. Uitgangspunt is dat u de fiets en/of auto op eigen terrein moet parkeren.
De parkeernormen zijn in 2013 vastgesteld als bijlage I van de nota Stallen en parkeernormen “Nota Parkeernormen Fiets en Auto” en  op 28 maart 2019 door de gemeenteraad van Utrecht gewijzigd via het addendum nota parkeernormen. Het college heeft de gewijzigde bijlage als “ Beleidsregels Parkeernormen Fiets en Auto 2019 (Bijlage I Nota Stallen en parkeren) vastgesteld en gepubliceerd in het Gemeenteblad.

Procedure invoering betaald parkeren

In gebieden waar hoge parkeerdruk is en daarmee ook parkeeroverlast voeren we betaald parkeren in. Bij betaald parkeren vermindert het aantal geparkeerde auto's die niet uit de buurt komen. Hierdoor komen er meer plaatsen vrij voor de bewoners en bedrijven uit de buurt en hun bezoekers.

Lees onder welke voorwaarden en hoe de gemeente betaald parkeren invoert in de procedure invoering betaald parkeren (pdf, 470 kB).

Procedure opheffen parkeerplaatsen

Lees hoe we een parkeerplaats in een gebied met betaald parkeren (gefiscaliseerd gebied) opheffen in de procedure opheffen parkeerplaatsen gefiscaliseerd (pdf, 38 kB).

Hulp en contact Parkeren

Postadres

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen
Postbus 8406
3503 RK  Utrecht