Verkeer Snorfiets

Vanaf 30 september 2021 rijden snorfietsers (blauw kenteken) op een aantal wegen in de stad Utrecht op de rijbaan, net als bromfietsers (geel kenteken). Met een helm op. Dat is gezonder voor fietsers en veiliger voor iedereen. Snorfietsers rijden dan niet meer overal op het fietspad.

Video: Snorfiets de rijbaan op

Eerste ervaringen met de nieuwe maatregel

We merken dat snorfietsers en andere verkeersdeelnemers goed op de hoogte zijn van de maatregel. We zien steeds meer snorfietsers met helm op de rijbaan rijden. Maar er zijn ook snorfietsers die nog moeten wennen. Zo lijken de nieuwe routes nog niet bij iedereen bekend en voelen snorfietsers zich soms nog onveilig op de rijbaan.

Na reacties van snorfietsers en anderen hebben we gekeken waar het beter kon. We hebben onder andere borden aangepast of bijgeplaatst en doorsteken gecontroleerd.

Bij de politie, brandweer en busvervoer zijn geen meldingen binnengekomen van verkeersonveilige situaties, ongevallen of verminderde doorstroming.

Lees de raadsbrief van 19 november 2021 en het verslag over de situatie op straat op 30 september

Veilig wennen aan nieuwe situatie

Het zal in het begin voor alle weggebruikers even wennen zijn. Begin september kregen alle snorfietsers in Utrecht een brief over de maatregel en hoe we hen op weg kunnen helpen. In de weken voor 30 september informeerden we ook andere verkeersdeelnemers over de komst van snorfietsers naar de rijbaan.

Zo hebben we iedereen zo goed mogelijk voorbereid:

 • We hebben gezorgd voor duidelijke borden en blauwe markeringen op de weg. Waar nodig hebben we nieuwe doorsteekjes tussen weg en fietspad gemaakt. Als snorfietser volgt u de pijlen waar u de rijbaan op moet. En waar er weer af.
 • De eerste week hielpen snorfietscoaches op drukke punten. Zij waarschuwden nog niet, maar wezen u op de nieuwe situatie.
 • Daarna namen onze handhavers (boa's) het over. Zij waarschuwden snorfietsers en gaven uitleg als dat nodig was. Snorfietsers kregen in de eerste weken 1 keer een waarschuwing en daarna een boete. Nu krijgen snorfietsers meteen een boete als zij op het fietspad rijden waar dat niet mag. Of op de rijbaan rijden zonder helm. Na ruim 4 maanden hebben de boa’s in totaal 273 boetes en 342 waarschuwingen uitgedeeld. Zorg dus dat u een helm hebt voordat u de rijbaan op gaat.
 • Wilt u weten welke route u kunt volgen? U kunt dan een persoonlijk routeadvies aanvragen. Ook als u op sommige wegen liever (nog) niet op de rijbaan wilt rijden. Stuur een e-mail naar snorfiets@utrecht.nl met het vertrek- en eindpunt van een route die u vaak snorfietst en liefst ook uw telefoonnummer. Wij nemen dan contact op en helpen u graag op weg. Er zijn al ruim 110 persoonlijke routeadviezen aangevraagd.
 • Rijdt u met uw snorfiets in het centrum? Voorkom zoeken onderweg en bekijk de nieuwe routes op plekken waar u niet meer met uw snorfiets kunt komen. Bekijk ook alle drukke routes waar u niet meer op een snorfiets kunt rijden. We plaatsten extra borden om de weg te wijzen waar u niet meer verder kunt met de snorfiets.
 • Op 4 en 5 oktober waren er proefritten voor snorfietsers die zich graag wat zekerder willen voelen op de rijbaan.

Let op, met helm de rijbaan op!

Op de rijbaan moet een snorfietser een helm op, net als bromfietsers. Dat is wel zo veilig. Het gaat om een helm met het Europese goedkeuringsmerk ECE 22.05. Hier kunt u dus op letten of naar vragen als u een helm aanschaft.

Er wordt ook gewerkt aan een landelijke helmplicht. Dan moeten snorfietsers ook op het fietspad een helm dragen.

De borden en tekens die u op straat ziet

Om welke wegen gaat het?

Bekijk op de kaart hieronder in welk gebied de snorfiets op de rijbaan rijdt. Het gaat om wegen met een los (verplicht) fietspad. Is er alleen een fietspad zonder autoweg? Dan rijden snorfietsers net als bromfietsers om. De grenzen van het gebied zijn het Merwedekanaal en belangrijke hoofdwegen, zoals de Waterlinieweg en de Kardinaal de Jongweg. Buiten dit gebied blijven snorfietsers gewoon op het fietspad rijden. Op wegen waar het verkeer nu al samengaat zoals in veel woonstraten, blijven snorfietsers gewoon op de weg (of fietsstrook) rijden. Hier hoeft u geen helm te dragen maar het is natuurlijk wel zo veilig.

De belangrijkste wegen waar de maatregel geldt zijn: Vleutenseweg, Amsterdamsestraatweg, Royaards van der Hamkade, Nijenoord, Omloop, Loevenhoutsedijk, Oudenoord, Blauwkapelseweg, Biltstraat, Catharijnesingel, W.A. Vultostraat, Croeselaan, Waalstraat, Rijnlaan, Jutfaseweg, Van Zijstweg, Daalsetunnel en Graadt van Roggenweg.

In het centrum rijden snorfietsers op sommige plekken nieuwe routes. Het zijn routes die bromfietsers ook al rijden. Die nieuwe routes zijn nodig, omdat er niet overal een rijbaan naast het fietspad is. Dat geldt bijvoorbeeld voor de route langs het Jaarbeursplein en langs het Vredenburg, Lange Viestraat, Janskerkhof, Nobelstraat en de Biltstraat.

Op de Rubenslaan en Venuslaan, en op belangrijke hoofdwegen zoals de Waterlinieweg en de Kardinaal de Jongweg, blijft de snorfiets op het fietspad.

Kaart snorfiets naar de rijbaan

Geeft deze kaart geen antwoord op uw vraag? Bekijk dan de meer gedetailleerde kaart.

Op deze kaart staat voor elk vrijliggend fietspad binnen het invoeringsgebied aangegeven of de snorfiets daar:

 • niet langer is toegestaan
 • naar de rijbaan gaat
 • op het fietspad mag blijven rijden (omdat het om een fiets/bromfietspad gaat)

Waarom deze maatregel?

We willen meer ruimte maken voor fietsers op het fietspad. Veel fietspaden in Utrecht zijn smal en het is er druk. Snorfietsen veroorzaken hinder voor fietsers door hun massa, omvang, snelheid en uitlaatgassen, vooral als ze stilstaan bij het verkeerslicht. Nu de snorfiets met helm op de rijbaan rijdt, is er meer ruimte voor fietsers op het fietspad, gezondere lucht en betere de doorstroming. Dat is prettig en veiliger voor fietsers, maar ook voor snorfietsers.

Veilig voor snorfietsers

We voeren de maatregel niet zomaar in. We hebben uitgebreid onderzoek laten doen naar drukte op het fietspad en rijsnelheden en drukte op de rijbaan. Bij alle wegen waar het om gaat, is eerst gekeken of het daar veilig kan. Daarbij hebben we onder meer gelet op de vormgeving van de weg en de rijsnelheden van het verkeer. We zorgen ervoor dat snorfietsers veilig van en naar het fietspad kunnen. In Amsterdam rijden snorfietsers vanaf april 2019 al op veel plaatsen op de rijbaan. Sinds die tijd zijn er minder ongelukken met snorfietsers en met fietsers. Door hun snelheid worden snorfietsers nu soms over het hoofd gezien als automobilisten afslaan. Op de rijbaan zien automobilisten snorfietsers beter en hebben zij meer ruimte dan op de smalle fietspaden. Zij rijden dan tussen de auto’s met een helm op, dat is wel zo veilig.

Ook voor elektrische snorfietsen

De maatregel geldt voor alle snorfietsen. Ook voor elektrische snorfietsen die geen vieze lucht uitstoten. We zetten de veiligheid in het verkeer namelijk voorop. Ook elektrische snorfietsen kunnen door hun massa, omvang en snelheid hinder op het fietspad veroorzaken. Ook kunnen we de maatregel alleen voor alle snorfietsen invoeren.

Alleen in uitzonderlijke situaties ontheffing mogelijk

Alleen in heel speciale omstandigheden kunt u een ontheffing krijgen voor het rijden met een snorfiets op de rijbaan. De volgende redenen kunt u niet opgeven om een ontheffing te krijgen:

 • u voelt zich onveilig of te oud op de rijbaan
 • u kunt geen helm dragen of verdragen
 • u kunt geen andere route (dan via de rijbaan) kiezen

Ook moet u laten zien dat u wel veilig op het fietspad kunt rijden en ook veilig samen met ander verkeer kunt rijden op wegen waar geen vrijliggend fietspad is. En we bekijken of het echt nodig is dat u een route rijdt via wegen waar de maatregel geldt.

Wilt u toch een ontheffing aanvragen? Ga dan naar het online loket en vul het formulier langdurige verkeersontheffing in. In het veld ‘opmerkingen’ op het aanvraagformulier kunt u aangeven waarom u een ontheffing aanvraagt. U kunt ook een bijlage toevoegen met extra informatie. Als kenteken kunt u SN-OR-21 vermelden. Vul bij ‘welk gebied’ in om welke route(s) het gaat. U betaalt vooraf met IDEAL €80,80 voor de kosten van de aanvraag. Binnen maximaal 8 weken hoort u of u een ontheffing krijgt. Zo ja, dan hoort u van ons hoelang deze geldig is.

Een ander vervoermiddel?

Wilt u liever niet met de snorfiets de rijbaan op? Wilt u geen helm kopen? Misschien is de (elektrische) fiets voor u een goede optie. Kijk eens op de website www.ikfiets.nl. Via deze website kunt u een leenfiets uitproberen. Via de website www.doortrappen.nl kunt u instructielessen nemen.

Reacties op voorlopige verkeersbesluit

Op 5 juli 2021 is het definitieve verkeersbesluit snorfietsers naar de rijbaan bekendgemaakt. Daarin staat waar de maatregel vanaf 30 september geldt en hoe deze is uitgevoerd. Van 11 februari tot en met 25 maart 2021 kon iedereen reageren op het voorlopige verkeersbesluit. Er zijn ruim 800 reacties binnengekomen. Hieruit kwam onder andere dat vooral fietsers blij zijn met de maatregel. Zij krijgen meer ruimte op het fietspad, de doorstroming wordt daar beter en de lucht schoner.

Veel snorfietsers reageerden kritisch. Zij voelen zich benadeeld, blijven liever op het fietspad en zonder helm rijden. Zij denken dat zij veiliger zijn op het fietspad en vrezen het snelheidsverschil met automobilisten. Toch is het ook beter voor de snorfietsers. Op de rijbaan worden zij beter gezien door automobilisten en hebben ze meer ruimte dan op de smalle fietspaden. Hierdoor gebeuren er minder ongelukken. We maken het dus verkeersveiliger voor fietsers én snorfietsers. Met extra acties helpen we de snorfietsers ook zo goed mogelijk met wennen aan de nieuwe situatie. Daarom organiseren we bijvoorbeeld proefritten onder begeleiding en geven we persoonlijk routeadvies, ook als mensen liever (nog) niet op de rijbaan rijden.

Bekijk ook de nota van beantwoording, met name paragraaf 1.7, over wat we met de reacties hebben gedaan. We hebben iedereen die heeft gereageerd een e-mail gestuurd waarin we verwijzen naar het antwoord op hun vragen.

Dit is er al gebeurd

 • Van 5 juli 2021 tot en met 15 augustus 2021 kon u in beroep gaan tegen het definitieve verkeersbesluit.
 • 5 juli 2021: publicatie definitieve verkeersbesluit, nota van beantwoording en raadsbrief over het definitieve verkeersbesluit
 • 11 februari 2021: raadsbrief over het ontwerpverkeersbesluit
 • De gemeenteraad is in december 2020 akkoord gegaan met het verplaatsen van de snorfiets naar de rijbaan met helmplicht. Deze maatregel is onderdeel van het maatregelenpakket luchtkwaliteit
 • 8 juli 2020: memo en onderzoek Snorfiets naar de rijbaan (bijlage 7a en 7b)
 • In mei 2018 bij de start van het nieuwe college stond in het coalitieakkoord (pdf, 734 kB) het voornemen dat de snorfiets naar de rijbaan gaat zodra dit wettelijk mogelijk is
 • Najaar 2018 hebben we gekeken naar aparte fietspaden die erg druk zijn en waarbij het voor snorfietsers veilig genoeg is om de rijbaan op te gaan. We hebben gekeken naar de mogelijkheden en daarvan een eerste kaart gemaakt. Dit voorstel is toen naar de gemeenteraad gestuurd. Lees de raadsbrief van 7 november 2018
 • Eind 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om meer tijd te nemen voor de voorbereiding. Er waren nog veel vragen, met name bij de nood- en hulpdiensten en andere belanghebbenden, zoals de busmaatschappijen. Ook waren er nog veel vragen in de gemeenteraad over veiligheid, doorstroming en uitvoering. Lees de raadsbrief van 30 november 2018
 • In 2019 is verder gesproken met politie, brandweer en busvervoerder Q-buzz. Zij hadden nog vragen over de gevolgen voor de veiligheid van de snorfietsers en de doorstroming. Denk hierbij aan de (aan)rijtijden van nood- en hulpdiensten en busdiensten. Lees de raadsbrief van 19 juli 2019
 • Najaar 2019 hebben we een onafhankelijk bureau gevraagd om extra onderzoek (een second opinion) te doen. Zij hebben nog een keer gekeken naar het eerdere voorstel en naar nieuwe inzichten. Daarbij zijn ook de vragen van de nood- en hulpdiensten en de ervaringen in Amsterdam meegenomen. Lees de raadsbrief van 19 juli 2019
 • Na een extra onderzoek door een onafhankelijk bureau is de kaart van wegen voor de maatregel aangepast. Het college heeft het advies overgenomen om alle wegen ten westen van het Merwedekanaal uit te zonderen van de maatregel, voor een logisch en herkenbaar gebied. Ook heeft het college de adviezen van het bureau overgenomen voor het plaatsen van borden, wegmarkeringen en tijdelijke tekstkarren.

Hulp en contact Snorfiets

Telefoon

14 030

E-mail

snorfiets@utrecht.nl