Verkeer Snorfiets

Op dit moment rijden snorfietsers nog overal op het fietspad. Vanaf 30 september 2021 rijden snorfietsers (blauw kenteken) op een aantal wegen in de stad Utrecht op de rijbaan, net als bromfietsers (geel kenteken). Met een helm op. Dat is gezonder voor fietsers en veiliger voor iedereen.

Video: snorfiets naar de rijbaan

Definitief verkeersbesluit snorfiets naar de rijbaan

Op 5 juli 2021 is het definitieve verkeersbesluit snorfietsers naar de rijbaan bekend gemaakt. In dit besluit staat waar de maatregel straks gaat gelden en hoe we deze gaan uitvoeren. Een verkeersbesluit is nodig om de maatregel in te voeren.  Op deze webpagina leest u in het kort wat er straks gaat veranderen en waarom.

Van 11 februari t/m 25 maart 2021 kon iedereen reageren op het voorlopige verkeersbesluit. Er zijn ruim 800 reacties binnengekomen. Naar aanleiding van deze reacties hebben we het verkeersbesluit op een aantal punten aangepast en aangevuld. Ook komen we met extra acties om snorfietsers te laten wennen aan de nieuwe situatie. We gaan bijvoorbeeld proefritten organiseren en geven persoonlijk routeadvies.

We hebben iedereen die heeft gereageerd een mail gestuurd waarin we verwijzen naar het antwoord op hun vragen. In de nota van beantwoording vindt u alle antwoorden.

Meer weten over het verkeersbesluit?

Waarom deze maatregel?

We willen meer ruimte maken voor fietsers op het fietspad. Veel fietspaden in Utrecht zijn smal en het is er druk. Snorfietsen veroorzaken hinder voor fietsers door hun massa, omvang, snelheid en uitlaatgassen, vooral als ze stilstaan bij het verkeerslicht. Als de snorfiets met helm op naar de rijbaan gaat, komt er meer ruimte voor fietsers op het fietspad, gezondere lucht en verbetert de doorstroming. Dat is prettig en veiliger voor fietsers, maar ook voor snorfietsers.

Veilig voor snorfietsers

We voeren de maatregel niet zomaar in. We hebben uitgebreid onderzoek laten doen naar drukte op het fietspad en rijsnelheden en drukte op de rijbaan. Bij alle wegen waar het om gaat, is eerst gekeken of het daar veilig kan. Daarbij hebben we onder meer gelet op de vormgeving van de weg en de rijsnelheden van het verkeer. We zorgen ervoor dat snorfietsers veilig van en naar het fietspad kunnen. In Amsterdam rijden snorfietsers vanaf april 2019 al op veel plaatsen op de rijbaan. Sinds die tijd zijn er minder ongelukken met snorfietsers en met fietsers. Door hun snelheid worden snorfietsers nu soms over het hoofd gezien als automobilisten afslaan. Op de rijbaan zien automobilisten snorfietsers beter en hebben zij meer ruimte dan op de smalle fietspaden. Zij rijden straks tussen de auto’s met een helm op, dat is wel zo veilig.

Snorfietsers en andere verkeersdeelnemers

We zorgen ervoor dat snorfietsers straks veilig van en naar het fietspad kunnen. Waar nodig maken we nieuwe doorsteekjes tussen weg en fietspad. Bij de invoering van de nieuwe maatregel informeren we ook andere verkeersdeelnemers goed over de komst van snorfietsers naar de rijbaan. Ook zorgen we voor duidelijke borden (zie afbeelding) en markeringen op de weg.

De eerste weken is om aan de nieuwe maatregel te wennen. Snorfietscoaches gaan helpen op drukke punten. Daarna gaan we eerst een tijdje controleren of iedereen zich aan de nieuwe regels houdt. Daarna kun je een boete krijgen. We kijken hoe het gaat en waar nodig passen we iets aan.

Wennen aan nieuwe situatie

We nemen extra acties om snorfietsers en andere weggebruikers makkelijker te laten wennen aan de nieuwe situatie. Daarmee komen we tegemoet aan de bezorgde reacties van veel snorfietsers. We gaan bijvoorbeeld proefritten onder begeleiding organiseren en geven persoonlijk routeadvies, ook als mensen liever (nog) niet op de rijbaan rijden. Er komt een video om snorfietsers bewust te maken van de voordelen van rijden op de rijbaan. Automobilisten, buschauffeurs en taxichauffeurs worden extra geattendeerd op de nieuwe situatie zodat zij niet verrast zijn en rekening houden met de snorfietsers.

Enkele weken voor de start ontvangen de snorfietsers een brief met informatie over wat er per 30 september 2021 verandert en hoe we iedereen op weg helpen.

Ook voor elektrische snorfietsen

De maatregel geldt straks voor alle snorfietsen. Ook voor elektrische snorfietsen die geen vieze lucht uitstoten. We zetten de veiligheid in het verkeer namelijk voorop. Ook elektrische snorfietsen kunnen door hun massa, omvang en snelheid hinder op het fietspad veroorzaken. Ook kunnen we de maatregel alleen voor alle snorfietsen invoeren.

Helmplicht

Op de rijbaan moet een snorfiets een helm op, net als brommers. Dat is wel zo veilig. Er wordt ook gewerkt aan een landelijke helmplicht. Dan moeten snorfietsers ook op het fietspad een helm dragen. Naar verwachting gaat deze helmplicht vanaf 1 juli 2022 gelden.

Om welke wegen gaat het?

Bekijk op de kaart hieronder in welk gebied de snorfiets straks naar de rijbaan gaat (de wegen in het grijs). Het gaat om wegen met een los(verplicht) fietspad. Is er alleen een fietspad zonder autoweg? Dan rijden snorfietsers net als bromfietsers om. De grenzen van het gebied zijn het Merwedekanaal en belangrijke hoofdwegen, zoals de Waterlinieweg en de Kardinaal de Jongweg. Buiten dit gebied blijft de snorfiets gewoon op het fietspad rijden.

De belangrijkste wegen waar de maatregel gaat gelden zijn: Vleutenseweg, Amsterdamsestraatweg, Royaards van der Hamkade, Nijenoord, Omloop, Loevenhoutsedijk, Oudenoord, Blauwkapelseweg, Biltstraat, Catharijnesingel, W.A. Vultostraat, Croeselaan, Waalstraat, Rijnlaan, Jutfaseweg, Van Zijstweg, Daalsetunnel, Weg der Verenigde Naties en Graadt van Roggenweg.

In het centrum zullen snorfietsers straks op sommige plekken alternatieve routes moeten rijden, net als bromfietsers. Op de Rubenslaan en Venuslaan, en op belangrijke hoofdwegen zoals de Waterlinieweg en de Kardinaal de Jongweg, blijft de snorfiets op het fietspad.

Kaart snorfiets naar de rijbaan

Geeft deze kaart geen antwoord op uw vraag? Wilt u het preciezer weten? Bekijk dan de meer gedetailleerde kaart.

Een ander vervoermiddel?

Wilt u liever niet met de snorfiets de rijbaan op? Wilt u geen helm kopen? Misschien is de (elektrische) fiets voor u een goede optie als de maatregel op 30 september 2021 ingaat. Kijk eens op de website www.ikfiets.nl. Via deze website kunt u testritten maken met een elektrische fiets of bakfiets. Via de website www.doortrappen.nl kunt u instructielessen nemen.

Reacties op voorlopige verkeersbesluit

Van 11 februari t/m 25 maart 2021 kon iedereen reageren op het voorlopige verkeersbesluit. Er zijn ruim 800 reacties binnengekomen. Hieruit kwam onder andere dat vooral fietsers blij zijn met de maatregel. Zij krijgen meer ruimte op het fietspad, de doorstroming wordt daar beter en de lucht schoner.

Veel snorfietsers reageerde kritisch. Zij voelen zich benadeeld, blijven liever op het fietspad en zonder helm rijden. Zij denken dat zij veiliger zijn op het fietspad en vrezen het snelheidsverschil met automobilisten. Toch wordt het straks ook beter voor de snorfietsers. Op de rijbaan worden zij beter gezien door automobilisten en hebben ze meer ruimte dan op de smalle fietspaden. Hierdoor gebeuren er minder ongelukken. We maken het dus verkeersveiliger voor fietsers én snorfietsers. Met extra acties willen we de snorfietsers ook zo goed mogelijk helpen met wennen aan de nieuwe situatie. Bekijk ook de nota van beantwoording, met name paragraaf 1.7, over wat we met de reacties hebben gedaan.

Planning

Van 5 juli 2021 tot en met 15 augustus 2021 kunt u nog in beroep gaan tegen het definitieve verkeersbesluit. Hoe u dat kunt doen, staat bij het verkeersbesluit op het Gemeenteblad van Utrecht (onderaan die webpagina). Op donderdag 30 september 2021 gaat de maatregel in. Snorfietsers rijden vanaf dan op bepaalde wegen met helm op de rijbaan. Na een gewenningsperiode gaan we controleren of iedereen zich aan de nieuwe regels houdt.

Dit is er al gebeurd

  • 5 juli 2021: publicatie definitieve verkeersbesluit, nota van beantwoording en raadsbrief over het definitieve verkeersbesluit
  • 11 februari 2021: raadsbrief over het ontwerpverkeersbesluit
  • De gemeenteraad is in december 2020 akkoord gegaan met het verplaatsen van de snorfiets naar de rijbaan met helmplicht. Deze maatregel is onderdeel van het maatregelenpakket luchtkwaliteit
  • 8 juli 2020: memo en onderzoek Snorfiets naar de rijbaan (bijlage 7a en 7b)
  • In mei 2018 bij de start van het nieuwe college stond in het coalitieakkoord (pdf, 734 kB) het voornemen dat de snorfiets naar de rijbaan gaat zodra dit wettelijk mogelijk is
  • Najaar 2018 hebben we gekeken naar aparte fietspaden die erg druk zijn en waarbij het voor snorfietsers veilig genoeg is om de rijbaan op te gaan. We hebben gekeken naar de mogelijkheden en daarvan een eerste kaart gemaakt. Dit voorstel is toen naar de gemeenteraad gestuurd. Lees de raadsbrief van 7 november 2018
  • Eind 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om meer tijd te nemen voor de voorbereiding. Er waren nog veel vragen, met name bij de nood- en hulpdiensten en andere belanghebbenden, zoals de busmaatschappijen. Ook waren er nog veel vragen in de gemeenteraad over veiligheid, doorstroming en uitvoering. Lees de raadsbrief van 30 november 2018
  • In 2019 is verder gesproken met politie, brandweer en busvervoerder Q-buzz. Zij hadden nog vragen over de gevolgen voor de veiligheid van de snorfietsers en de doorstroming. Denk hierbij aan de (aan)rijtijden van nood- en hulpdiensten en busdiensten. Lees de raadsbrief van 19 juli 2019
  • Najaar 2019 hebben we een onafhankelijk bureau gevraagd om extra onderzoek (een second opinion) te doen. Zij hebben nog een keer gekeken naar het eerdere voorstel en naar nieuwe inzichten. Daarbij zijn ook de vragen van de nood- en hulpdiensten en de ervaringen in Amsterdam meegenomen. Lees de raadsbrief van 19 juli 2019
  • Na een extra onderzoek door een onafhankelijk bureau is de kaart van wegen voor de maatregel aangepast. Het college heeft het advies overgenomen om alle wegen ten westen van het Merwedekanaal uit te zonderen van de maatregel, voor een logisch en herkenbaar gebied. Ook heeft het college de adviezen van het bureau overgenomen voor het plaatsen van borden, wegmarkeringen en tijdelijke tekstkarren.

Hulp en contact Snorfiets

Telefoon

14 030

E-mail

snorfiets@utrecht.nl