Algemene bezoekersvoorwaarden zwembaden

Er zijn algemene bezoekersvoorwaarden bij de Utrechtse zwembaden. Het is belangrijk dat iedere bezoeker zich hier aan houdt. Zo blijft een bezoek voor iedereen prettig.

Versie april 2023

 • Utrechtse zwembaden: alle zwembaden die de gemeente Utrecht beheert: 
  • Zwembad Den Hommel;
  • Zwembad De Kwakel;
  • Zwembad De Krommerijn;
  • Zwembad Fletiomare.
 • Zwembad: 1 van de Utrechtse zwembaden.
 • Zwembadcomplex: alle bebouwde of onbebouwde ruimtes die onderdeel zijn van de Utrechtse zwembaden.
 • Bezoeker: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met het zwembad een overeenkomst heeft gesloten.
 • Zwembadmedewerker: een medewerker die werkt in 1 van de Utrechtse zwembaden. 
 • Toegangsbewijs: het bewijs dat er tussen het zwembad en een bezoeker een overeenkomst tot stand is gekomen.
 • Overeenkomst: geldende afspraken tussen de gemeente Utrecht en een bezoeker. Deze afspraken gaan over dat de gemeente Utrecht toegang geeft tot het zwembadcomplex en dat de bezoeker recht heeft de overeengekomen zwemfaciliteiten te gebruiken en hiervoor de toegangsprijs heeft betaald.
 • Zwemfaciliteiten: de gelegenheid om gebruik te maken van het zwembad. 
 • Abonnement: een toegangsbewijs voor een bepaalde periode. Met het abonnement hebt u  toegang tot 1 van de Utrechtse zwembaden. Het abonnement staat op een elektronische pas.
 • Meerbadenkaart: een toegangsbewijs voor 10 of 25 keer toegang tot 1 van de Utrechtse zwembaden. De meerbadenkaart staat op een elektronische pas.
 • Huisregels: de regels van de Utrechtse zwembaden die gaan over het verblijf in het zwembad. 
 1. De bezoekersvoorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen het zwembad en een bezoeker.
 2. Alleen schriftelijk kunnen partijen andere afspraken maken.
 3. Naast de bezoekersvoorwaarden gelden de huisregels van alle Utrechtse zwembaden. Deze gelden tijdens het verblijf in het zwembadcomplex voor elke bezoeker.
 4. Naast de bezoekersvoorwaarden gelden de volgende protocollen voor alle Utrechtse zwembaden:
 1. Overeenkomsten tussen het zwembad en de bezoeker komen tot stand wanneer de bezoeker een toegangsbewijs koopt, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De gemeente kan de prijs van het toegangsbewijs, een meerbadenkaart of een abonnement aanpassen.
 3. Een zwembadmedewerker kan om het toegangsbewijs vragen bij binnenkomst. De bezoeker is dan verplicht om het toegangsbewijs te laten zien. Eventueel in combinatie met een kortingskaart of voucher. U moet altijd het toegangsbewijs laten zien als u het zwembadcomplex opnieuw binnenkomt.
 4. De bezoeker mag het zwembad niet binnen als blijkt dat de bezoeker het toegangsbewijs, of de kortingskaart of voucher, niet heeft gekregen namens het zwembad of een door het zwembad daartoe bevoegd verklaarde instantie. 
 5. De bezoeker kan een meerbadenkaart of abonnement kopen bij het zwembad. De meerbadenkaart of het abonnement is vanaf het moment van aanschaf 1 jaar geldig. Verlengen van de geldigheidsduur kan niet; de bezoeker moet dan een nieuwe meerbadenkaart kopen.
 6. Sluit het zwembadcomplex tijdens normale openingstijden gedurende een langere periode? Dan kan de geldigheid van een meerbadenkaart of abonnement worden verlengd met de periode waarin het zwembad gesloten was voor bezoekers. Bezoekers kunnen met een meerbadenkaart altijd in 1 van de andere Utrechtse zwembaden terecht. 

Uitzonderingen op het gebruiken van een meerbadenkaart in een ander zwembad:

 • In zwembad De Krommerijn is een meerbadenkaart van een ander zwembad is niet geldig;
 • De meerbadenkaart recreatief zwemmen Fletiomare is niet geldig in andere Utrechtse zwembaden.
 1. Iedere bezoeker vanaf 14 jaar en ouder moet zich kunnen legitimeren. Zonder legitimatiebewijs kan het zijn dat een bezoeker niet naar binnen mag.
 2. Als u een abonnement koopt moet u een legitimatiebewijs laten zien. Bij het kopen van meerdere abonnementen of een zomergezinsabonnement moet u het legitimatiebewijs van iedere persoon laten zien. Elke keer als een bezoeker het abonnement gebruikt moet de abonnementhouder zich kunnen legitimeren.
 3. Jongeren (jonger dan 14 jaar) die nog geen wettelijke legitimatieplicht hebben, kunnen een gratis zwembadpas aanvragen met hun legitimatiebewijs. De zwembadpas geldt als legitimatie- en entreebewijs bij bezoek aan 1 van de Utrechtse zwembaden. 
 4. Als een bezoeker een meerbadenkaart, een abonnement of een zwempas koopt geeft de bezoeker gegevens op. Deze worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het zwembad is verantwoordelijk voor de registratie van de persoonsgegevens conform de AVG.
 1. Het zwembad informeert de (potentiële) bezoeker via de website www.utrecht.nl/zwembaden over onderhoudswerkzaamheden of herinrichtingen van het zwembadcomplex als de werkzaamheden voor veel overlast zorgen. 
 2. Het zwembad informeert de (potentiële) bezoeker via de website www.utrecht.nl/zwembaden als de prijs van het toegangsbewijs, de meerbadenkaart of een abonnement verandert. 
 3. In het zwembadcomplex gevonden voorwerpen kunnen bezoekers afgeven bij de receptie van het zwembad. Kostbare voorwerpen slaan we op in het depot Gevonden Voorwerpen van de gemeente Utrecht. Overige gevonden voorwerpen bewaart de receptie van het zwembad 8 weken. Daarna worden deze weggegooid. 
 1. In het zwembad gelden huisregels. Ook staan er borden en geven zwembadmedewerkers aan wat u wel en wat u niet mag doen. Als een bezoeker zich niet houdt aan de huisregels en aanwijzingen negeert kan de bezoeker uit het zwembad worden gezet of geen toegang (meer) krijgen tot het zwembadcomplex. Hierbij volgen we het Protocol 'Vrolijk en Veilig'. De bezoeker heeft in een dit geval geen recht op terugbetaling van het toegangsbewijs of andere kosten.
 2. Bezoekers laten geen hinderlijk en aanstootgevend gedrag zien ten opzichte van anderen. Bij diefstal, agressie of onzedelijk gedrag lichten we de politie in. Hierbij volgen we het Protocol 'Vrolijk en Veilig'.
 1. Klachten van bezoekers behandelen we volgens de geldende klachtenregeling van de gemeente Utrecht. De bezoeker kan een klacht indienen volgens de procedure van gemeente Utrecht. Deze procedure vindt u op www.utrecht.nl/klacht.
 2. Wij gaan niet in op verzoeken om de toegangsprijs terug te betalen aan de bezoeker. Dit doen we alleen als het gaat om een uitzonderlijke situatie, de situatie buiten de macht van de bezoeker ligt en het redelijk is om de toegangsprijs terug te betalen. De bedrijfsleider van het zwembad besluit of het gaat om een uitzonderlijke situatie. 
 3. Bij verlies of diefstal van het toegangsbewijs heeft de bezoeker geen recht op terugbetaling van de toegangsprijs. Ook niet in een andere vorm van vergoeding.
 4. Als het zwembad (voor een deel) sluit bij gevaarlijke situaties heeft de bezoeker geen recht op terugbetaling van de toegangsprijs. Ook niet in een andere vorm van vergoeding. Denk bijvoorbeeld aan een sluiting bij extreme weersomstandigheden als onweer.
 1. De gemeente Utrecht is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal van of schade aan de eigendommen van bezoekers in en om het zwembadcomplex.
 2. De Utrechtse zwembaden hebben het Keurmerk Veilig & Schoon en voldoen aan de verplichtingen die volgen uit de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
 3. De Utrechtse zwembaden hebben de Gedragscode Zwembranche van toepassing verklaard, waarin gedragsregels over de omgang tussen zwembadmedewerkers en bezoekers staan. 
 1. Het zwembad en de bezoekers lossen verschillen van mening zoveel mogelijk zelf op. Als dit niet lukt dan spreken we van een geschil.
 2. Als een geschil tussen een bezoeker en de gemeente Utrecht wordt voorgelegd aan de rechter, is de rechter te Utrecht bevoegd.
 1. Deze algemene bezoekersvoorwaarden zwembaden vindt u bij de receptie van het zwembad en op deze website via www.utrecht.nl/zwembaden.
 2. De gemeente Utrecht is bevoegd deze algemene bezoekersvoorwaarden zwembaden tussendoor aan te passen. Voor de overeenkomst geldt elke keer de laatste versie van deze bezoekersvoorwaarden.