Stap-voor-stap-uitleg indienen aanvraag afkoop erfpacht

Wat moet u doen als u de erfpacht wilt afkopen?

1. Voorbereiding: uitzoeken van een notaris en afspreken passeerdatum

Neem contact op met de notaris, zodat deze weet dat u van zijn diensten gebruik wilt maken en zodat u weet wat de kosten van die notaris zijn.

Spreek een passeerdatum af met de notaris. De passeerdatum is de datum waarop de afkoopakte bij de notaris wordt ondertekend. De passeerdatum moet minimaal 6 weken liggen na de datum van uw aanvraag.

Spoed? Als een snellere passeerdatum gewenst is (maar minimaal 4 weken na de datum van uw aanvraag) is dat onder voorwaarden en in overleg mogelijk. Stuur een e-mail naar erfpacht@utrecht.nl, zet 'SPOED' in het onderwerp van uw e-mail, zet in de e-mail wat uw vraag is en zet uw telefoonnummer erbij. Wij zullen dan in overleg met u bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Vraag de notaris om een modelakte van de gemeente te gebruiken en zo uw notariskosten zo laag mogelijk te houden.

2. Starten van de afkoop

U wilt afkopen? Ga naar de pagina Afkopen Erfpacht. En klik op 'Nu afkopen'. Op de website komt u in het online loket van de gemeente. Hier logt u in met uw DigiD. Als u samen erfpachter bent, moet u beide DigiD’s bij de hand hebben. Degene die als eerste inlogt, wordt de contactpersoon voor de aanvraag.

Vervolgens vult u de vragen op het formulier in. Vul in:

 • uw telefoonnummer en uw emailadres. Correspondentie over deze afkoop ontvangt u op dit emailadres
 • het erfpachtadres (als dat anders is dan uw woonadres)
 • of u naast de woning nog een tuin, parkeerplaats of garage wilt afkopen
 • zo ja, het adres van de tuin, parkeerplaats of garage. Als de tuin, parkeerplaats of garage geen adresaanduiding heeft, kunt u de kadastrale aanduiding gebruiken uit de leveringsakte, die u bij de koop hebt gekregen van de notaris
 • of u samen erfpachter bent. Zo ja, dan moet uw mede-erfpachter ook inloggen met DigiD
 • de naam van de notaris en de plaats (als de notaris buiten Utrecht zit)
 • de passeerdatum die u met uw notaris hebt afgesproken.

Bij de afronding van uw aanvraag ontvangt u een zaaknummer. Ook kunt u het overzicht van de gegevens downloaden en opslaan.

Binnen een week ontvangt u een e-mail met een aanbodbrief. Hierin staat de afkoopsom die voor u geldt op de datum van ondertekening bij de notaris (de passeerdatum). Dit is als u een woning koopt meestal ook de datum waarop u tekent voor de overdracht van de woning.

Hebt u uw aanvraag aan de balie van de gemeente gedaan, dan ontvangt u de aanbodbrief per post.

In de aanbodbrief staat hoe de gemeente uw afkoopsom heeft berekend en met welke gegevens dat is gedaan.

In de e-mail met de aanbodbrief staat een link waarmee u uw acceptatie van het aanbod in uw zaak kunt vastleggen. Let op, voordat u accepteert, doorloop eerst stap 3.

Als u de aanbodbrief per post hebt ontvangen is een antwoordformulier bijgevoegd waarmee u uw acceptatie van het aanbod kunt doorgeven. Let op, voordat u accepteert, doorloop eerst stap 3.

3. Controleren gegevens in de aanbodbrief

Vergelijk de gegevens in de brief met de leveringsakte van de aankoop van uw woning. Vraag de vorige leveringsakte zo nodig op bij de verkoper als u een woning gaat kopen.

De WOZ-waarde kunt u controleren in de brief die u van de BghU (is de belastingdienst waaraan u de onroerendzaakbelasting moet betalen) hebt gekregen of in het WOZ-waardeloket op internet.

Betaalt u canon? Dan hebt u ook de laatste herzieningsbrief nodig die u (of de verkoper) hebt ontvangen vóór 1 januari van het jaar, waarin de passeerdatum valt. De gegevens uit de leveringsakte, de gegevens van de BghU en eventueel de laatste herzieningsbrief gelden voor u.

Hebt u de aanbodbrief ontvangen en is deze op de juiste gegevens gebaseerd? Dan kunt u het aanbod accepteren via de link in de e-mail of via het antwoordformulier per post indienen.

Welke gegevens moet u controleren?

a. Het type erfpachtcontract: 50 jaar afgekocht of halfjaarlijkse canonbetaling (hoort in de leveringsakte te staan die u bij aankoop van de woning hebt gekregen). Als u jaarlijks € 11,34 betaalt, is er voor 50 jaar afgekocht.
b. De einddatum van de lopende 50 jarige contracttermijn (hoort in de leveringsakte te staan die u bij aankoop van de woning hebt gekregen).
c. Als u halfjaarlijks canon betaalt en de passeerdatum valt in jaar jjjj: de laatste herzieningsdatum vóór 1 januari jjjj en de jaarlijks te betalen erfpachtcanon op 31 december van het jaar ervoor. Deze gegevens staan in de herzieningsbrief die u in het kader van de laatste herziening vóór 1 januari jjjj hebt ontvangen. Bijvoorbeeld: als de passeerdatum in 2022 valt moet u de laatste herzieningsdatum voor 1 januari 2022 controleren en de jaarlijks te betalen erfpachtcanon die op 31 december 2021 geldt. U vindt dit in de laatste herzieningsbrief die u voor 1 januari 2022 hebt ontvangen.
d. Het type woning: eengezinswoning of appartement. Voor tuinen, parkeerplaatsen en garages wordt woningtype eengezinswoning gehanteerd.
e. Bij een passeerdatum in jaar jjjj : de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2 jaar daarvoor. Deze waarde staat in de WOZ-beschikking, die u in het jaar voor jaar jjjj van de BghU hebt ontvangen. Bijvoorbeeld: als de passeerdatum in 2022 valt moet u de WOZ-waarde met peildatum 1-1-2020 controleren. Deze WOZ-waarde hebt u in 2021 van de BghU ontvangen.

Zijn de gegevens die u hebt niet hetzelfde als in de aanbodbrief?

Laat dit dan weten aan de gemeente via erfpacht@utrecht.nl of telefonisch via het verkorte nummer 14 030. U ontvangt dan een nieuwe aanbodbrief gebaseerd op de juiste gegevens.

Zijn de gegevens die u hebt hetzelfde als in de aanbodbrief?

Dan kunt u het aanbod accepteren via de link in de mail of het antwoordformulier.

4. Gebruikmaken van de hardheidsclausule

Woont u niet zelf op het erfpachtadres en wilt u toch gebruikmaken van de regeling? Dan kunt u een beroep doen op de hardheidsclausule. Hierin beschrijft u waarom u de woning niet zelf bewoont. Bijvoorbeeld omdat u de woning in bezit hebt zodat uw studerende kind daar kan wonen. Uw kind moet er dan wel wonen en u moet voldoende gegevens verstrekken, zodat wij dat kunnen controleren. Als uw motivatie wat uitgebreider is kunt ook een pdf-bestand uploaden bij het accepteren van het aanbod.

5. Accepteren van het aanbod

In de e-mail met uw aanbodbrief zit een link. Via deze link laat u weten dat u het aanbod accepteert. Hebt u de brief via de post gekregen? Vul dan het antwoordformulier in en stuurt dat terug in de antwoordenvelop.
Als u op de link in de e-mail klikt, vult u de volgende gegevens in:

 • U moet bevestigen dat u de gegevens in de aanbodbrief hebt gecontroleerd en dat deze juist zijn.
 • Als u niet zelf in de woning woont, moet u invullen waarom u voor de hardheidsclausule in aanmerking komt.
 • Uw keuze voor mogelijkheid 1, 2 of 3. Bij mogelijkheid 3 geeft u aan welk bedrag u direct wilt afkopen.
 • Wilt u ook eigenaar worden van de grond onder uw woning? Dit kan alleen voor eengezinswoningen en als u kiest voor mogelijkheid 1, direct en volledig afkopen. Als u dit meteen aangeeft scheelt het u in de kosten, namelijk € 825 in plaats van € 925. U kunt alleen eigenaar worden van de grond als de hoofdfunctie van het gebied wonen is. De gemeente controleert dit voor u. Vooral in de binnenstad kan de hoofdfunctie anders zijn. Voor appartementen kan de omzetting naar eigendom van de grond alleen aangevraagd worden door de VvE.
 • Bevestig definitief dat u gebruik wilt maken van de afkoopregeling.

Nu krijgt u een overzicht te zien van alle gegevens die u hebt ingevuld. U verklaart dat u alles naar waarheid hebt ingevuld en klikt op versturen. Met uw informatie maakt de gemeente de overeenkomsten voor de afkoop en indien van toepassing de omzetting.

Tot slot kunt u het overzicht met de door u ingevulde gegevens downloaden en opslaan.

6. Uitkomst van uw beroep op de hardheidsclausule

Als uw beroep op de hardheidsclausule wordt afgewezen krijgt u per e-mail (of per post) bericht van de afwijzing. U komt niet in aanmerking voor de afkoopregeling. Als uw beroep is afgewezen, wordt uw zaak afgesloten. Als uw beroep op de hardheidsclausule wordt goedgekeurd wordt uw zaak in behandeling genomen.

7. De overeenkomst(en) met de afkoop en de omzetting

Wij vullen de modelovereenkomst in met uw gegevens, conform de keuzes en wensen die u hebt aangegeven. Koopt u ook een aparte tuin, parkeerplaats of garage af? Dan voegen wij die toe aan de overeenkomst voor uw woning of wij stellen daar een aparte overeenkomst voor op. Als u bij mogelijkheid 1 voor aansluitende omzetting naar vol eigendom hebt gekozen, stellen we ook daarvoor een overeenkomst op. U ontvangt van ons de getekende overeenkomst(en) in tweevoud op uw woonadres of u ontvangt deze per e-mail.

Per post

U ondertekent de overeenkomsten en stuurt per overeenkomst 1 exemplaar terug naar gemeente en 1 exemplaar naar de notaris die u hebt opgegeven.

Per e-mail

U kunt de overeenkomsten digitaal ondertekenen via Validsign en vervolgens doorsturen naar de notaris. Na ondertekening ontvangt de gemeente hiervan automatisch bericht.

8. De afhandeling door de notaris

De notaris stelt uw akte(n) op en op de geplande passeerdatum moet u naar de notaris om de akte(n) te ondertekenen. De gemeente stuurt het betalingsoverzicht naar de notaris die het saldo met u zal verrekenen tijdens het passeren van de akte(n). Bij de ondertekening betaalt u conform het betalingsoverzicht van de gemeente. Daarnaast betaalt u de notariskosten. Als u in de huidige situatie halfjaarlijks canon betaald wordt de vooruitbetaalde canon voor de periode vanaf de passeerdatum tot aan de eerstvolgende betaaltermijn bij de notaris verrekend.

Ook als u kiest voor mogelijkheid 2 of 3 moet u naar de notaris.

De notaris schrijft de akte(n) in in de openbare registers, zoals het Kadaster en stuurt u een afschrift van de akte(n).

Hulp en contact Erfpacht

Telefoon

14 030

E-mail

erfpacht@utrecht.nl