Erfpachtvoorwaarden 1974 en 1983

Er gaat wat veranderen voor u

Bent u erfpachter en gelden voor uw erfpachtrecht de voorwaarden 1974 of 1983? Dan gaat er na 50 jaar wat voor u veranderen.

De gemeente kan de voorwaarden aanpassen aan onder andere gewijzigde wetgeving. De aangepaste voorwaarden voor uw erfpachtrecht gelden vanaf het moment dat het 1e erfpachttijdvak eindigt. Ook stellen we voor het einde van dit tijdvak uw nieuwe erfpachtcanon vast.

Waarom nu?

Voor de erfpachters met erfpachtvoorwaarden 1974 is het einde van het erfpachttijdvak in zicht. In november 2022 hebben wij deze erfpachters een brief gestuurd en uitgenodigd om mee te denken. Daarbij hebben wij ook deskundigen en belangenbehartigers betrokken.  

Omdat er veel overeenkomsten zijn tussen de voorwaarden 1974 en 1983 informeren we de erfpachters met erfpachtvoorwaarden 1983 ook alvast. Begin december 2023 hebben beide groepen erfpachters een 2e brief van ons ontvangen.

Geef uw mening over het voorstel

Er ligt nu een conceptvoorstel met de belangrijkste financiële veranderingen voor de erfpachtvoorwaarden 1974. Een aantal erfpachters en belangenbehartigers heeft ons laten weten wat zij belangrijk vindt. Met dit voorstel wil de gemeente tegemoetkomen aan de wensen van erfpachters om meer voorspelbaarheid te bieden. Zo krijgt u als erfpachter meer zekerheid over uw toekomstige financiële verplichtingen. U kunt tot 29 januari 2024 reageren op dit voorstel.

Wat is het voorstel?

Zoals het voorstel er nu uitziet zal uw erfpachtrecht na het einde van uw huidige tijdvak wijzigen van een voortdurend erfpachtrecht met tijdvakken in een eeuwigdurend erfpachtrecht zonder tijdvakken. Tegen het einde van uw huidige tijdvak wordt uw erfpachtcanon nog eenmaal herzien en daarna alleen nog maar jaarlijks verhoogd met de inflatie. De canon wordt in de toekomst dus niet meer herzien na elke 10 jaar en 50 jaar en ook de overige erfpachtvoorwaarden kan de gemeente niet meer wijzigen. Uw erfpachtcanon baseren we bij het einde van uw huidige tijdvak op de dan geldende grondwaarde en een canonpercentage. U betaalt ook in de nieuwe situatie (half)jaarlijkse canon.

Als in uw geval de canon voor het 1e tijdvak is afgekocht, dan betaalt u nu jaarlijks alleen nog een vast bedrag van €11,34. Nadat het tijdvak is afgelopen brengen wij weer de volledige canon in rekening. We vinden het belangrijk dat u dit nu al weet, zodat u hier voor de toekomst rekening mee kunt houden.

Reageren of meer weten?

Wilt u nog iets meegeven of wilt u meer weten over dit conceptvoorstel van de gemeente? Bijvoorbeeld over de manier waarop de gemeente de financiële berekeningen maakt? Of over wat dit voor uw situatie betekent? Wij komen graag met u in contact. Hiervoor bieden wij de volgende mogelijkheden.

Inloopavonden stadskantoor

Kom naar een van de inloopavonden voor erfpachters in het stadskantoor (Stadsplateau 1). Er zijn 2 inloopavonden:

  • dinsdag 16 januari 2024, van 17:00 tot 19:00 uur.
  • donderdag 18 januari 2024, van 17:00 tot 19:00 uur.

U kunt zonder aanmelding binnenlopen en dan direct vragen stellen aan een van onze medewerkers of uw mening aan ons meegeven.

Wijkspreekuren

Of kom naar een van de wijkspreekuren:

  • Wijkbureau Oost, (F.C. Donderstraat 1): dinsdag 23 januari 2024 tussen 14.00 uur en 16.00 uur .
  • Wijkbureau Zuid ('t Goylaan 75), op donderdag 25 januari 2024 tussen 14.00 uur en 16.00 uur. 

Maak een afspraak voor het wijkspreekuur

Telefonische spreekuren

Of maak een afspraak tijdens het telefonisch spreekuur: elke maandag en woensdag van 13.00 tot 15.00 uur, vanaf 11 december tot en met 17 januari (met uitzondering van de kerstvakantie). U kunt via onderstaande button een tijdslot reserveren waarop wij u bellen.

Maak een afspraak voor het telefonisch spreekuur

E-mail of post

U hebt tot 29 januari 2024 ook de mogelijkheid om uw reactie in te sturen via erfpacht@utrecht.nl. Wilt u per post reageren? Stuur uw reactie dan naar Ontwikkelorganisatie Ruimte, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht, onder vermelding van Erfpachtbeheer/reactie AB 1974. Hebt u de AB 1974 niet (meer) bij de hand? U kunt deze bij ons opvragen per e-mail of telefonisch via 14030.

Wilt u uitgebreidere informatie ontvangen over de regeling? Bijvoorbeeld over de achtergronden, de keuzes die de gemeente wil maken en de manier van berekenen? Stuur dan een e-mail naar erfpacht@utrecht.nl en vraag naar het document ‘Inhoudelijke toelichting van herziening AB 1974’.

Ingroeiregeling

De vastgoed- en grondprijzen zijn in de afgelopen 50 jaar sterk gestegen. De nieuwe erfpachtcanon die u gaat betalen, kan daardoor (fors) hoger uitvallen. De gemeente denkt na over een ingroeiregeling om stap voor stap toe te groeien naar de nieuwe erfpachtcanon. In een volgende brief informeren wij u hierover verder.

Nieuwe afkoopregeling

Tot het einde van het huidige tijdvak is het voor erfpachters van grond met een woonbestemming nog mogelijk om gebruik te maken van de Conversieregeling Erfpacht 2017 (CRE 2017). Op grond van de CRE 2017 kunnen erfpachters de canon voor altijd afkopen. De gemeente wil ook na het huidige tijdvak de mogelijkheid bieden om deze erfpachtrechten om te zetten (converteren) en de canon voor altijd af te kopen. Daarom wil de gemeente een nieuwe afkoopregeling aanbieden als onderdeel van het nieuwe voorstel. De afkoopsom is dan bij conversie gelijk aan de grondwaarde bij einde van het lopende tijdvak (op basis van de WOZ-waarde en een grondquote) en wordt jaarlijks geïndexeerd met 2% tot en met de datum waarop de akte van conversie bij de notaris wordt getekend.

Lees meer over de afkoopregeling 2017

Wat kunt u nu al doen?

U kunt uw toekomstige canonbetalingen voor erfpacht ook nog steeds (gedeeltelijk) afkopen of ‘vastklikken’ als u overstapt naar eeuwigdurende erfpacht. De aanpassing van de AB 1974 is dan niet meer op uw erfpachtrecht van toepassing. Gaat het om een woning waar u zelf woont? Hiervoor is de Conversieregeling Erfpacht 2017 vastgesteld. Hiervan kunt u nog tot het einde van uw huidige erfpachttijdvak gebruikmaken als u voldoet aan de voorwaarden. Dit betekent dat de akte tot conversie uiterlijk een dag voor het aflopen van het huidige tijdvak bij uw notaris moet zijn getekend. Door het betalen van de gehele afkoopsom koopt u uw erfpachtcanon voor altijd af. U hoeft dan in de toekomst geen canon meer te betalen. Door de erfpachtcanon ‘vast te klikken’ kan de erfpachtcanon in de toekomst nooit meer wijzigen en weet u waar u aan toe bent.

Lees meer over afkoopregeling 

Wilt u weten wat voor u de (indicatieve) afkoopsom of de ‘vastgeklikte’ erfpachtcanon is? Laat u dit dan aan ons weten. De gemeente maakt dan voor u een berekening. 

Gaat het niet om een woning waar u zelf woont of voldoet u niet aan de voorwaarden van de Conversieregeling Erfpacht 2017? Ook dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor het afkopen van de erfpachtcanon en het overstappen naar de AV 1989. Meer informatie hierover kunt u bij ons opvragen via erfpacht@utrecht.nl of telefonisch via 14030.

Hulp en contact Erfpacht

Telefoon

14 030

E-mail

erfpacht@utrecht.nl