Bestuur en organisatie Participatiebeleid

In Utrecht kan iedereen meedenken, meedoen en invloed uitoefenen op wat de gemeente doet. De gemeente wil meer verschillende Utrechters bereiken, ook degenen die niet snel uit zichzelf meepraten. Daarvoor is een actieprogramma gemaakt.

Actieprogramma Samen stad maken op de Utrechtse manier

Het actieprogramma ‘Samen stad maken op de Utrechtse manier’ geeft aan hoe we participatie organiseren. Participatie betekent dat de gemeente samen de stad maakt met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen. Zodat meer Utrechters zich betrokken voelen en invloed kunnen uitoefenen op ontwikkelingen in de stad.

U kunt het volgende van de gemeente verwachten:

  • Per plan kijken we hoe we participatie organiseren in het proces (maatwerk).
  • We betrekken meer verschillende Utrechters, ook mensen die niet snel zelf meepraten, denken of doen.
  • Er is meer aandacht voor betrokkenheid vanaf het begin.
  • We zijn vanaf de start duidelijk over de ruimte die mensen hebben om mee te praten. We zijn ook duidelijk over rollen, budget en besluitvorming.
  • We communiceren tijdens het hele proces en delen het resultaat van de participatie.

Bekijk het actieprogramma ‘Samen stad maken op de Utrechtse manier’ (pdf, 7,4 MB)

Voortgangsrapportage Samen stad maken december 2020

In de 2de voortgangsrapportage kijken we naar de ontwikkelingen rond participatie in Utrecht in het afgelopen half jaar. In de rapportage staat informatie over de voortgang van online participatie, de wijkplatforms en nieuwe samenwerkingen om initiatieven vanuit de stad te ondersteunen. De rapportage staat vol met voorbeelden van participatie uit de hele stad.
Lees de voortgang van het actieprogramma Samen stad maken (pdf, 3 MB)

Wat verandert er?

Meer online participatie

Voor veel mensen bieden websites, apps, sociale media en andere digitale kanalen een laagdrempelige manier om van zich te laten horen en om informatie te krijgen. Om meer verschillende mensen te bereiken gaan we vaker digitale participatie organiseren. Dan hoeven belangstellenden niet altijd naar een bewonersavond te komen, maar kunnen ze op hun eigen moment bijdragen aan nieuwe plannen. We gebruiken vaker een mix van online en andere communicatie, bijvoorbeeld bijeenkomsten.

Nieuwe wijkplatforms

In alle wijken zijn platforms in ontwikkeling. De gemeente stimuleert dit. Meer groepen nemen zelf initiatief en willen invloed uitoefenen op plannen en projecten van de gemeente. De nieuwe wijkplatforms leggen de verbinding tussen buurtgroepen, bewonerscomités, ondernemersverenigingen, organisaties en de gemeente. Zo wordt een breder geluid uit de wijk naar voren gebracht. De wijkplatforms organiseren minimaal 2 keer per jaar dialoogbijeenkomsten over thema’s die leven in de wijk. Bij deze bijeenkomsten is iedereen uit de wijk welkom en nemen vanuit de gemeente wijkwethouder en deskundigen deel.

2020 is een ontwikkelingsjaar voor de wijkplatforms. Per wijk is er straks tenminste 1 platform dat past bij het karakter, de dynamiek, de behoeften  en de mensen die er wonen en werken. Ze kunnen daarom per wijk verschillen in opzet, samenstelling en taken. Iedereen die wil, is welkom om mee te praten.

Participatieleidraad

Hoe we bewoners, ondernemers en professionals betrekken bij projecten en beleid staat in de nieuwe participatieleidraad.

Meer invloed op buurtbudgetten

We willen Utrechters meer directe invloed geven op hun woon- en leefomgeving. In 2020 probeerden we dit met buurtbudgetten in 2 buurten in Noordwest. In deze nieuwe aanpak konden buurtbewoners plannen indienen binnen een beschikbaar budget en over die plannen stemmen. Hiernaast kunnen bewoners in de stad initiatieven blijven indienen via het initiatievenfonds.

Geen wijkraden meer

Vanaf 1 januari 2020 bestaan de wijkraden niet meer. Tot en met 2019 had elke wijk een wijkraad. De wijkraad gaf het gemeentebestuur adviezen over zaken die de wijk aangaan. Bekijk de adviezen van de wijkraden en de reacties van de gemeente in het webarchief.

Hulp en contact Wijken

Telefoon

14 030

E-mail

wijken@utrecht.nl

Bezoekadres

Bezoek uw wijkbureau