Participatiebeleid

In Utrecht kan iedereen meedenken, meedoen en invloed uitoefenen op wat de gemeente doet. De gemeente wil meer verschillende Utrechters bereiken, ook degenen die niet snel uit zichzelf meepraten. Daarvoor is een actieprogramma gemaakt.

Ontwikkeling actieprogramma Samen stad maken

We zijn bezig met een nieuw actieprogramma ‘Samen stad maken’. 1 van de doelen is dat we duurzame relaties met Utrechters en organisaties willen opbouwen en versterken. Zo krijgen we een breed beeld van wat er leeft in de stad. We willen een kompas bieden dat helpt om een vorm van participatie of samenwerking te kiezen per situatie. Ook willen we kijken hoe Utrechters zelf meer de leiding hierin kunnen nemen. Tot slot willen we richtlijnen bedenken voor de houding en gedrag van de gemeente zelf (ambtenaren, wethouders en raadsleden).  

Al deze zaken willen we komende tijd samen met de stad ontwikkelen. Hebt u vragen hierover of wilt u een idee delen? Stuur dan een e-mail naar samenstadmaken@utrecht.nl.

Lees meer over het voorstel van het college in de raadsbrief

Actieprogramma Samen stad maken op de Utrechtse manier

Het actieprogramma ‘Samen stad maken op de Utrechtse manier’ geeft aan hoe we participatie organiseren. Participatie betekent dat de gemeente samen de stad maakt met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen. Zodat meer Utrechters zich betrokken voelen en invloed kunnen uitoefenen op ontwikkelingen in de stad.

U kunt het volgende van de gemeente verwachten:

  • Per plan kijken we hoe we participatie organiseren in het proces (maatwerk).
  • We betrekken meer verschillende Utrechters, ook mensen die niet snel zelf meepraten, denken of doen.
  • Er is meer aandacht voor betrokkenheid vanaf het begin.
  • We zijn vanaf de start duidelijk over de ruimte die mensen hebben om mee te praten. We zijn ook duidelijk over rollen, budget en besluitvorming.
  • We communiceren tijdens het hele proces en delen het resultaat van de participatie.

Bekijk het actieprogramma ‘Samen stad maken op de Utrechtse manier’ (pdf, 7,4 MB)

Actieprogramma Samen stad maken: initiatief

In het actieprogramma 'Samen stad maken: initiatief' staan plannen om initiatieven en initiatiefnemers beter te ondersteunen. Het gaat om alle soorten initiatieven van bewoners, ondernemers en maatschappelijke ondernemingen die bijdragen aan de stad en die geworteld zijn in de stad.

Dit willen we bereiken met het actieprogramma:

  • We willen initiatieven goed begeleiden en verder brengen.
  • We zijn vanaf het begin duidelijk over de (financiële) hulp die initiatiefnemers van ons kunnen krijgen.
  • Goede initiatieven begeleiden we vanaf het begin tot eind. Ook als we een initiatief uitbreiden of overnemen.
  • We willen dat iedereen initiatief kan nemen en daarom helpen we mensen die een goed idee hebben, maar meer moeite hebben met het indienen van een initiatief.

Bekijk het actieprogramma 'Samen stad maken: initiatief' (pdf, 2,3 MB)

Video: Samen stad maken

Hoe gaat het met participatie?

Voortgangsrapportage Samen stad maken december 2021: bewoners aan het woord

In de 4e en laatste voortgangsrapportage kijken we naar de ontwikkelingen rond participatie en initiatief in Utrecht in het afgelopen half jaar. In deze voortgangsrapportage laten we een aantal Utrechters zelf aan het woord. In verschillende video's vertellen zij over hun ervaring met participatie en initiatief en hun samenwerking met ons als gemeente. In de afgelopen 2 jaar hebben we hebben alle acties uit het actieprogramma uitgevoerd of zijn hieraan begonnen. Toch blijft er genoeg te doen om participatie en initiatief te verbeteren. We zijn begonnen aan de eerste acties uit het actieprogramma 'Samen stad maken: initiatief'. Ook leest u over de laatste stand van zaken rondom de wijkplatforms.

Lees de 4e voortgangsrapportage actieprogramma Samen stad maken

Voortgangsrapportage Samen stad maken juni 2021: jonge Utrechters laten van zich horen

In de 3e voortgangsrapportage kijken we naar de ontwikkelingen rond participatie in Utrecht in het afgelopen half jaar. Steeds meer inwoners leveren een bijdrage aan het Utrecht van de toekomst. Met het online platform DenkMee weten we als gemeente veel jongeren en twintigers te bereiken, een groep die eerder ondervertegenwoordigd was in participatieprocessen.
Lees de 3e voortgangsrapportage actieprogramma Samen stad maken (pdf)

Wat is er veranderd?

Meer online participatie

We willen meer Utrechters de kans geven om mee te denken over hun stad. Dit doen we door niet alleen fysieke participatie in het echt, maar ook online participatie aan te bieden. Via online deelname kunt u vaak makkelijker van zich laten horen.

DenkMee is ons digitale platform waar u online uw mening kunt geven over plannen voor Utrecht. U vindt hier informatie over lopende projecten waar u over mee kunt denken en invloed op kunt hebben.

De wijkplatforms

In alle wijken is een wijkplatform actief of in ontwikkeling. De gemeente stimuleert dit. Meer groepen nemen zelf initiatief en willen invloed uitoefenen op plannen en projecten van de gemeente. De wijkplatforms leggen de verbinding tussen buurtgroepen, bewonerscomités, ondernemersverenigingen, organisaties en de gemeente. Zo wordt een breder geluid uit de wijk naar voren gebracht.

Handleiding participatie: de participatieleidraad

De Utrechtse participatieleidraad is een handvat voor de participatie bij beleid en projecten. De handleiding is voor ambtenaren en voor professionals in de stad, zoals projectontwikkelaars, woningcorporaties, belangengroepen, sociaal makelaars en andere partijen.

Geen wijkraden meer

Vanaf 1 januari 2020 bestaan de wijkraden niet meer. Tot en met 2019 had elke wijk een wijkraad. De wijkraad gaf het gemeentebestuur adviezen over zaken die de wijk aangaan. Bekijk de adviezen van de wijkraden en de reacties van de gemeente in het webarchief.

Hulp en contact Wijken

Telefoon

14 030

E-mail

wijken@utrecht.nl

Bezoekadres

Bezoek uw wijkbureau