Resultaten Samen voor Overvecht

We houden de voortgang van de wijkaanpak Samen voor Overvecht nauwkeurig bij. In mei 2022 verscheen de nieuwe monitorrapportage.

Dit is de derde monitorrapportage voor Samen voor Overvecht. Sinds 2021 is de monitorrapportage gekoppeld aan de voortgangsrapportage (met de resultaten van het actieprogramma) van Samen voor Overvecht. Met onze partners en bewoners bekijken en duiden we de cijfers in kenniskringen. Dat staat ook in de monitor.

Een aantal resultaten

Perspectief voor de jeugd versterken

 • 62% van de Overvechtse peuters met een indicatie voor de voorschool is geplaatst op een voorschool (peildatum oktober 2021). In april 2021 was dit 60%.
 • Uit de meest recente cijfers (januari 2022) blijkt dat 87,8% van de jongeren (17-22 jaar) in Overvecht een startkwalificatie heeft. Dit is vrijwel gelijk aan 2021.
 • Deelnemers van de kenniskring uiten zorgen over het onvoldoende bereiken van jongvolwassenen met complexe problematiek, wantrouwen en gebrek aan perspectief op het gebied van onderwijs, werk en huisvesting.

Plezierig wonen in een meer gemengde wijk

 • De meeste woningen in Overvecht zijn sociale huurwoningen (67%). In Utrecht is dit 36%. Van de tot nu geplande woningen tot en met 2040 zal 57% bestaan uit sociale huurwoningen. Een deel hiervan bestaat ook uit sociale huur voor bepaalde doelgroepen, bijvoorbeeld studentenwoningen en woningen voor ouderen.
 • De tevredenheid over de openbare ruimte is de afgelopen jaren gelijk. Maar gemiddeld lager dan in Utrecht. De tevredenheid over het groen is een stuk hoger (78%) dan gemiddeld in de stad (68%).

Zorg en ondersteuning dichtbij en op maat

 • Veel inwoners in de wijk doen iets voor de buurt of buurtbewoners. Of geven aan iets te willen doen.
 • Eenzaamheid is toegenomen in de afgelopen 2 jaar. Met name de lockdowns hadden gevolgen op het sociale leven in de wijk.
 • 23,8% van de huishoudens in Overvecht leeft minimaal 4 jaar van een inkomen tot 125% van het sociaal minimum. Dit neemt de afgelopen jaren toe in Overvecht. Gemiddeld in Utrecht is het stabiel over de afgelopen jaren.

Veilige buurten

 • Het aantal meldingen jeugdoverlast in Overvecht is in 2021 sterk afgenomen, tot het laagste niveau van de afgelopen 5 jaar.
 • Het aandeel Overvechters dat zich gediscrimineerd voelt blijft met 26% gelijk ten opzichte van 2 jaar geleden. Dit is aanmerkelijk hoger dan dit aandeel voor heel Utrecht 17%.

Meedoen en ondernemen

 • De achterstand in Overvecht ten opzichte van Utrecht op meedoen en werkloosheid was in 2021 nog flink. Het aantal mensen dat actief is in hun buurt is wel relatief groot.
 • Het aandeel mensen met een werkloosheids- of bijstandsuitkering is tot maart 2021 niet gegroeid. Dat is positief voor een tijd met veel coronamaatregelen.

Bekijk de monitorrapportage 2022 en de Raadsbrief Voortgangsrapportage in pdf

Monitorrapportage 2022

Monitor van 2021

Monitor van 2020

Hulp en contact Onderzoek en cijfers