Publicaties Rekenkamer 2013 - 2016

Jaarplan 2017

Op 22 december 2016 publiceerde de Rekenkamer Utrecht het Jaarplan 2017 (pdf). In het jaarplan belichten wij lopend onderzoek, voorgenomen onderzoek in 2017, onze overige activiteiten en de begroting van de  rekenkamer.


Digitale dienstverlening: melden van gebreken in de openbare ruimte

Publicatiedatum: 5 december 2016

Hoe gebruiksvriendelijk zijn de digitale formulieren op de website van de gemeente Utrecht? Medewerkers van Rekenkamer Utrecht gingen op 10 oktober 2016 de straat op om inwoners te vragen het digitale formulier van de gemeente uit te testen om ;gebreken in de openbare ruimte te melden. Denk aan losliggende stoeptegels, kapotte lantarenpalen of zwerfafval. Wij deden dit in het kader van de landelijke 'Spotdag', die werd georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers (NVRR) en de Algemene Rekenkamer. Op 5 december 2016 informeerde de rekenkamer de gemeenteraad per brief over de uitkomsten. Downloads:

- Rekenkamerbrief Landelijke Spotdag van rekenkamers, uitkomsten Utrecht (pdf)


Hulp bij Maatwerk. Onderzoek naar de hulp bij het huishouden in het kader van de Wmo.

Publicatiedatum: 6 september 2016

De gemeente Utrecht wijzigde per 2015 het beleid voor hulp bij het huishouden - een Wmo voorziening waar meer dan 5.500 Utrechters gebruik van maken. Bij veel klanten werd het aantal uren hulp verminderd. Dat leidde tot onrust, bezwaren en juridische procedures. De rekenkamer onderzocht de uitwerking van het Utrechtse beleid in de praktijk. Het perspectief van de klant en de gemeentefinanciën stonden daarbij centraal.

De rekenkamer concludeert dat er onvoldoende maatwerk is toegepast bij de (her-)indicaties voor hulp bij het huishouden. Volgens de helft van de klanten lukt het niet om het huis schoon en leefbaar te houden. De bezuiniging is hoger uitgevallen dan nodig was, en er zijn minder uren hulp geleverd dan mogelijk was binnen het budget. Over de aanvraagprocedure, de informatievoorziening en de kwaliteit van de hulp is de meerderheid van de klanten tevreden. Toch zijn niet alle klanten goed op de hoogte en er zijn klanten met klachten over de kwaliteit. De rekenkamer beveelt aan meer maatwerk toe te passen en de informatievoorziening en het toezicht op de kwaliteit van de hulp te verbeteren. Ook beveelt de rekenkamer aan om meer gebruik te maken van informatie uit het klantenbestand om het beleid en de begroting te onderbouwen. 

De rekenkamer heeft de uitkomsten van het rapport gepresenteerd aan de Utrechtse gemeenteraad op de openbare raadsinformatiebijeenkomst van 15 september 2016. Het rapport is vervolgens besproken in de commissie Mens & Samenleving (M&S) op 6 oktober 2016. Naar aanleiding hiervan stuurde de wethouder  op 4 november 2016 een verbeterplan aan de commissie M&S. Het rekenkamerrapport is in samenhang met het verbeterplan behandeld in de raadsvergadering van 8 december 2016, waarbij alle aanbevelingen van de rekenkamer door de gemeenteraad werden overgenomen.

Downloads:
- Volledig rapport Hulp bij Maatwerk (pdf)
- Samenvatting (pdf)
- Persbericht (pdf)
- Resultaten telefonische enquête onder klanten (bijlage rapport) (pdf)
- Presentatie rekenkamer op raadsinformatiebijeenkomst 15 september 2015 (pdf)
- Raadsvoorstel over het rekenkamerrapport (pdf)
- Raadsbesluit (pdf)


Rekenkamerbrief Klachtbehandeling

De rekenkamer gaat in deze brief van 9 augustus 2016 in op de uitvoering door het college van de raadsbesluiten over het rekenkamerrapport 'Lessen van ongenoegen. Een onderzoek naar klachtbehandeling door de gemeente Utrecht' (juli 2014). Daarnaast benoemen wij aandachtspunten met betrekking tot de jaarlijkse rapportage klachten van de gemeente Utrecht. De rekenkamer ziet dat er flinke stappen voorwaarts zijn gezet, maar ziet ook mogelijkheden voor verdere verbetering.

Download de Rekenkamerbrief Klachtbehandeling (pdf 442kb)
Download de raadsbrief met de reactie van het college van B en W (pdf)


Jaarverslag 2015 en Jaarplan 2016

Op 16 februari 2016 publiceerde de Rekenkamer Utrecht haar gecombineerde Jaarverslag 2015/Jaarplan 2016 (pdf). In het Jaarverslag/Jaarplan gaan wij in op de rapporten die wij uitbrachten in 2015, de behandeling daarvan in de raad en de acties daarna van het college. Verder belichten wij onze overige activiteiten, de financiën van de rekenkamer en het lopende onderzoek in 2016.


Een paleis voor de muziek. Een onderzoek naar de bouw en exploitatie van Muziekpaleis TivoliVredenburg

Op 3 november 2015 publiceerde de rekenkamer het rapport 'Een paleis voor de muziek. Een onderzoek naar de bouw en exploitatie van Muziekpaleis TivoliVredenburg'. De rekenkamer won op 17 november 2016 met 'Een paleis voor de muziek' de NVRR Goudvink 2016 voor het beste rekenkamerrapport.
De rekenkamer deed onderzoek naar het bouwtraject, de organisatieontwikkeling en de exploitatie van het Muziekpaleis. Daarbij richtte de rekenkamer zich vooral op de actuele risico’s voor de gemeente. Met dit rapport wil de rekenkamer de raad ondersteunen bij te nemen besluiten, onder andere over structurele dekking van het exploitatietekort en de bouwkosten. De rekenkamer concludeert dat de exploitatie van TivoliVredenburg forse incidentele en structurele tegenvallers heeft, die deels veroorzaakt zijn door problemen met het gebouw en deels door de hoge (huisvestings)kosten. Bij gelijkblijvende programmering, activiteiten en subsidie is volgens de rekenkamer geen sluitende exploitatie mogelijk. Voor de gemeente is in meerjarig perspectief sprake van aanzienlijke financiële risico’s.
De rekenkamer beveelt de gemeenteraad aan om TivoliVredenburg te vragen om een plan op te stellen om de benutting van het Muziekpaleis te vergroten en te komen met verschillende voorstellen om de exploitatie de komende jaren sluitend te maken. De raad wordt geadviseerd om dit plan en de voorstellen te beoordelen op cultuurpolitieke en financiële aspecten, zodat besloten kan worden over de gewenste omvang van de subsidie voor TivoliVredenburg voor de Cultuurnotaperiode 2017-2020.
De rekenkamer informeerde de Utrechtse gemeenteraad over het rapport op de openbare raadsinformatieavond van 10 november 2015. Het rapport is 9 februari 2016 behandeld op de vergadering van de commissie Mens & Samenleving en in de raadsvergadering van 17 maart 2016.

Download rapport Een paleis voor de muziek(pdf 1.9 MB)
Download persbericht (pdf 22 kB)
Download presentatie raadsinformatiebijeenkomst (pdf 1.5 MB)
Download raadsbesluit over het rekenkamerrapport (pdf 3 MB)
Download amendement A04 bij het raadsbesluit (pdf 606 kB)

Het college heeft, in navolging van het raadsbesluit over het rekenkamerrapport, het nieuwe meerjarenplan en de nieuwe subsidieaanvraag van TivoliVredenburg laten beoordelen door een externe adviescommissie, om daarmee de raad in stelling te brengen een besluit te kunnen nemen over de nieuwe cultuurnotaperiode 2017-2020.


Jaarverslag 2014 en Jaarplan 2015

Op 2 april 2015 publiceerde de Rekenkamer Utrecht haar gecombineerde Jaarverslag 2014/Jaarplan 2015 (pdf). In het Jaarverslag/Jaarplan gaan wij in op de rapporten die wij uitbrachten in 2014, de behandeling daarvan in de raad en de acties daarna van het college. Verder belichten wij onze overige activiteiten, de financiën van de rekenkamer en het lopende onderzoek in 2015.


Jeugdhulp in ontwikkeling. Een onderzoek naar de decentralisatie van de jeugdzorg in Utrecht.

Houdt de gemeente voldoende rekening met kansen en risico's om te komen tot een doeltreffende en doelmatige Jeugdzorg? Dit is de hoofdvraag van het onderzoek dat de Rekenkamer Utrecht en de rekenkamers in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag in 2014 uitvoerden. Op 23 september presenteerden de rekenkamers hun individuele rapporten en 2 gezamenlijke brieven (aan de G4-raden en aan de Tweede Kamer).

Per 1 januari 2015 is de gemeente Utrecht verantwoordelijk voor de jeugdhulp in de stad. De Rekenkamer Utrecht constateert dat de gemeente in de aanloop naar 1 januari 2015 de omvorming van de jeugdzorg voortvarend heeft aangepakt en duidelijk rekening houdt met kansen en risico's. Maar daarmee zijn de risico's nog niet verdwenen, de gemeente moet hier alert op blijven.  

In het rapport wijzen wij op onzekerheden en risico’s die een belemmering kunnen zijn voor betere jeugdhulp tegen minder kosten: onzekerheid of alle jeugdigen die dat nodig hebben in 2015 tijdig de juiste hulp krijgen en onzekerheid of de gemeente daadwerkelijk op de kosten van de jeugdhulp zal besparen.

De rekenkamer beveelt de gemeenteraad daarom aan om de opbouw en werking van het nieuwe stelsel goed te volgen. Hiervoor is een scherpe voortgangsrapportage gewenst waarin het college van burgemeester en wethouders in ieder geval ingaat op de ontwikkeling en de risico’s van het nieuwe stelsel voor Jeugdhulp. Het college heeft dat toegezegd. 

De rekenkamer informeerde de Utrechtse gemeenteraad over het rapport op de openbare raadsinformatieavond van 23 september 2014.

Download het rapport Jeugdhulp in ontwikkeling (pdf 4.8mb)
Download korte samenvatting (flyer) (pdf 1.7mb)
Download het persbericht (pdf 109kb)
Download het raadsbesluit over het rekenkamerrapport (pdf 2mb)

De gezamenlijke producten van de G4 rekenkamers:
Brief Tweede Kamer
Brief G4 gemeenteraden

De rapporten jeugdhulp van de rekenkamers van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam kunt u via de onderstaande links vinden:
Website Rekenkamer Amsterdam
Website Rekenkamer Den Haag
Website Rekenkamer Rotterdam

Mevrouw de Jonge participeerde als stagiair in het Utrechtse rekenkameronderzoek. Zij voerde in dezelfde periode een afstudeeronderzoek uit naar de prille samenwerking tussen huisartsen en de op dat moment aanwezige buurtteams jeugd en gezin. Dit resulteerde in de universitaire masterscriptie “Samenwerking in de kinderschoenen. Een onderzoek naar de samenwerking tussen huisartsen en buurtteammedewerkers Jeugd en Gezin in Utrecht”.  ( J.J. de Jonge. Universiteit Utrecht, juni 2014).


Lessen van ongenoegen. Een onderzoek naar klachtbehandeling door de gemeente Utrecht.

Op 17 juli 2014 publiceerde de rekenkamer het rapport Lessen van ongenoegen. Een onderzoek naar klachtbehandeling door de gemeente Utrecht. De rekenkamer concludeert dat het college van B en W onvoldoende stuurt op een adequate klachtbehandeling.

De gemeente stelde in 2013 een nieuwe werkwijze op om de behandeling van klachten te verbeteren. De rekenkamer stelt in het rapport dat de nieuwe werkwijze waardevolle uitgangspunten bevat, bijvoorbeeld om klachten in de hele organisatie volgens eenzelfde wijze te behandelen en te registreren. Ook de werkwijze om direct te bellen met burgers met een klacht vindt de rekenkamer waardevol. Maar de nieuwe werkwijze is niet gemeentebreed geïmplementeerd, omdat deze nooit is vastgesteld door de ambtelijke top. Het college en de ambtelijke top hebben geen inzicht in de mate waarin klagers genoegdoening krijgen en of de gemeente leert van klachten. De gemeente heeft geen overkoepelend beeld van de lessen die getrokken kunnen worden uit klachten van burgers. Dat geldt ook voor de verzoeken die burgers indienden bij de ombudsman. Ook voor burgers is geen goede verantwoordingsrapportage beschikbaar.
In het rapport doet de rekenkamer concrete aanbevelingen. 

Download het rapport Lessen van ongenoegen (pdf 4.1mb)
Download de korte samenvatting (flyer)(pdf 1.5 mb)
Download het persbericht (pdf 21kb)
Download het raadsbesluit over het rekenkamerrapport (pdf 3.2mb)


Jaarverslag 2013 en Jaarplan 2014

Op 17 april 2014 publiceerde de Rekenkamer Utrecht haar gecombineerde Jaarverslag 2013/Jaarplan 2014 (pdf). In het Jaarverslag/Jaarplan gaan wij in op de rapporten die wij uitbrachten in 2013, de behandeling daarvan in de raad en de acties daarna van het college. Verder belichten wij onze overige activiteiten, de financiën van de rekenkamer en het lopende onderzoek in 2014.


Subsidieverstrekking - wordt gevolgd. Vervolgonderzoek subsidies en leefbaarheidsbudget.

Op 29 oktober 2013 publiceerde de Rekenkamer het rapport Subsidieverstrekking - wordt gevolgd. De aanleiding voor het onderzoek was een verzoek van de gemeenteraad om de uitvoering van zijn raadsbesluiten uit 2012 over de verbetering van de subsidieverstrekking kritisch tegen het licht te houden. 

De Rekenkamer concludeert dat het college sinds 2012 diverse verbeteringen heeft doorgevoerd in de wijze waarop zij subsidies verstrekt. De uitvoering van de raadsbesluiten ligt grotendeels op schema en de eerste resultaten zijn zichtbaar. Op termijn zal de gemeente beter in staat zijn de resultaten van subsidies in beeld te brengen en mogelijk meer resultaten te realiseren.
De Rekenkamer signaleert ook risico's die de verdere verbetering van de subsidieverstrekking juist in de weg kunnen zitten. Zo worden bijvoorbeeld nog niet alle subsidies door het subsidiebureau afgehandeld waardoor controlemomenten worden gemist. Verder heeft de raad nog geen afwegingskader geldverstrekkingen vastgesteld, dat gehanteerd moet worden om de juiste keuze te maken voor bijvoorbeeld een subsidie, garantie óf een lening. Ook wijst de Rekenkamer erop dat het college zal moeten blijven nagaan of in de organisatie de door de raad beoogde gedragsverandering met betrekking tot geldverstrekking daadwerkelijk tot stand komt.
In het rapport doet de Rekenkamer aanbevelingen die de gemeente kan benutten om de subsidieverstrekking verder te verbeteren.

Download het onderzoek Subsidieverstrekking - wordt gevolgd (pdf)
Download het persbericht (pdf)
Download het raadsbesluit over het rekenkamerrapport (pdf 370kb)


Rekenkamerbrief Wet Houdbare Overheidsfinanciën

Op 24 mei 2013 publiceerde de Rekenkamer de rekenkamerbrief Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF). De rekenkamerbrief gaat in op de achtergronden van de Wet HOF en de gevolgen van de wet voor de gemeente Utrecht. 

De Rekenkamer wil met haar brief de gemeenteraad informeren over de betekenis van de Wet HOF voor gemeenten. Daarnaast beoordeelt de Rekenkamer de wijze waarop de gemeente Utrecht tot op heden omgaat met de 'ankers van houdbare overheidsfinanciën': het begrotingstekort  (EMU-saldo) en de overheidsschuld (EMU-schuld). De Wet HOF vraagt om scherpe sturing door de overheid op deze 2 indicatoren. De Rekenkamer constateert dat de gemeente Utrecht minder ver is in de voorbereiding op de wet HOF dan de andere steden van de G4. Verder constateren wij dat de gemeenteraad tot op heden onjuiste informatie krijgt over het begrote EMU-saldo. De gemeenteraad krijgt voor het eerst bij de verantwoording 2012 informatie over het gerealiseerde EMU-saldo, maar niet over de EMU-schuld. De Rekenkamer beveelt aan de sturing op EMU-saldo en EMU-schuld te verbeteren, bijvoorbeeld door voor de gemeenteraad sturingsmogelijkheden in stelling te brengen. De gemeenteraad zal zich, bij investeringsbeslissingen, méér rekenschap moeten geven van de ruimte die het EMU-saldo toelaat. 

In de rekenkamerbrief Wet Houdbare Overheidsfinanciën licht de Rekenkamer haar conclusies en aanbevelingen toe. 

Download de rekenkamerbrief Wet Houdbare Overheidsfinanciën (pdf 563kb)
Download het raadsbesluit over de rekenkamerbrief (pdf 494kb)


Een lange adem. Een onderzoek naar de organisatievernieuwing van de gemeente Utrecht (2013)

De Rekenkamer voerde in 2012 een onderzoek uit naar de organisatievernieuwing van de gemeente Utrecht. De resultaten van dat onderzoek en de aanbevelingen die de Rekenkamer doet om de kans van slagen te vergroten staan in het rapport Een lange adem, dat de Rekenkamer op 28 februari 2013 publiceerde.

Met de organisatievernieuwing wil de gemeente bezuinigen op de kosten van het uitvoeren van haar taken én haar functioneren verbeteren.

De Rekenkamer concludeert dat de gemeente een goede start gemaakt heeft met de organisatievernieuwing. Zo heeft de gemeente de knelpunten in de organisatie goed in beeld en is er een passende aanpak bedacht. De Rekenkamer constateert ook dat de uitvoering van de organisatievernieuwing nog voor het overgrote deel moet gaan plaatsvinden: realisatie van de doelen vergt een lange adem.

De Rekenkamer concludeert daarnaast dat de gemeente onvoldoende stuurt op de gewenste verbetering in de werkwijze van de organisatie. Zo is niet duidelijk wat de gemeente precies wil verbeteren aan haar manier van werken en wat de burger daarvan merkt. Daarnaast heeft de gemeente onvoldoende oog voor de risico's die een belemmering kunnen vormen voor de organisatievernieuwing. Dit maakt het voor de gemeente lastig om tijdig te reageren op de risico's.

In het rapport doet de Rekenkamer diverse concrete aanbevelingen. Deze kan de gemeente benutten om beter te sturen op de organisatievernieuwing en om de risico's beter te beheersen.

Download het persbericht
Download het hoofdrapport 'Een lange adem'
Download het onderzoeksrapport 'Een lange adem'
Download het raadsbesluit over het rekenkamerrapport (pdf 356kb)

Voor medewerkers en andere geïnteresseerden hebben wij een samenvattende powerpointpresentatie gemaakt. Hierin kunt u lezen wat de belangrijkste conclusies en aanbevelingen zijn. U kunt met de muis door deze presentatie navigeren (aanklikken onderstreepte hyperlinks en/of de navigeerknoppen rechts onderaan de pagina’s). Open hier de samenvatting. Wilt u reageren op het rapport van de Rekenkamer? Mail dan naar rekenkamer@utrecht.nl.


Jaarverslag 2012 en Jaarplan 2013

Op 15 februari 2013 publiceerde de Rekenkamer haar gecombineerde Jaarverslag 2012/Jaarplan 2013 (pdf). In het Jaarverslag/Jaarplan geven wij een overzicht van onze activiteiten, de rapporten die wij uitbrachten in 2012 en nieuw onderzoek voor 2013.