Subsidiehulp Aanvragen subsidie stichting of vereniging

Bepaal uw mogelijkheden

Bekijk hier alle subsidies die u kunt aanvragen voor een stichting of vereniging.

Cultuurprogramma jongeren Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern 2020-2021: een subsidie voor een cultureel programma en activiteiten voor jongeren in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern.

Basissubsidie amateurkunst: een subsidie voor amateurkunstverenigingen voor de huur van oefenruimte en het honorarium van de artistieke leiding.

Lesgeld instrumentaal muziekonderwijs: een subsidie voor muziekverenigingen die instrumentaal muziekonderwijs geven aan jeugdleden t/m 21 jaar. 

Projectsubsidie cultuur: een subsidie voor culturele projecten, producties en manifestaties.

Impulssubsidie cultuur: een impulssubsidie voor culturele initiatieven met een innovatief (vernieuwend) element.

Tweejarige subsidie 2021-2022 Cultuurnota 'Kunst kleurt de stad': een tweejarige subsidie voor culturele instellingen in het kader van de Cultuurnota 'Kunst kleur de stad'.

Meerjarige subsidie Cultuurnotaperiode 2021-2024: een meerjarige subsidie voor culturele instellingen in het kader van de Cultuurnota voor de periode 2021-2024.

Meerjarige subsidie Cultuurnotaperiode 2017-2020: een meerjarige subsidie voor culturele instellingen in het kader van de Cultuurnota voor de periode 2017-2020.

Evenementenfonds: een subsidie voor grootschalige evenementen die de internationale profilering van de stad versterken.

Kansen voor West 2: Europese subsidie voor initiatieven gericht op betere aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt.

Utrecht4globalgoals: Een subsidie voor initiatieven die bijdragen aan de realisering van de global goals.

Collectieve zonne-energieprojecten: de subsidie is voor de kosten van de voorbereiding en de uitvoering van collectieve zonne-energieprojecten.

Energiemaatregelen maatschappelijk vastgoed: een subsidie voor het uitvoeren van energiemaatregelen aan buurtcentra, sportaccommodaties en culturele centra.

Zonneboilers: een subsidie voor bewoners en Verenigingen van Eigenaren voor de aanschaf en plaatsing van een zonneboiler.

Duurzaam monumentenadvies: eigenaren van beschermde monumenten in Utrecht kunnen subsidie aanvragen voor het laten uitvoeren van een duurzaam monumentenadvies (DUMO advies) gericht op energiebesparende maatregelen.

Procesinnovatie duurzaam goederenvervoer: de subsidie is voor innovatieve verbeteringen van het logistieke proces van goederenvervoer waardoor het brandstofgebruik wordt verminderd of de uitstoot van CO2, NOx of fijn stof wordt beperkt.

Haalbaarheidssubsidie duurzaam goederenvervoer: de subsidie is voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie omtrent duurzaam goederenvervoer.

Subsidies primair onderwijs: verschillende subsidies voor activiteiten in het onderwijs aan kinderen van 4-12 jaar.

Subsidies voortgezet onderwijs: verschillende subsidies voor activiteiten in het onderwijs aan kinderen van 12-23 jaar.

Samenwerkingsverbanden onderwijs: verschillende subsidies voor jaarlijkse activiteiten van samenwerkingsverbanden in het onderwijs.

Psychosociale pedagogische interventie: een subsidie voor het voorkomen van voortijdig schoolverlaten door interventie in het voortgezet onderwijs.

Loopbaanoriëntatie in PO en VO: een subsidie voor activiteiten in het kader van loopbaanoriëntatie voor leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs.

Regionale aanpak schooluitval: een subsidie voor de regionale aanpak in het voorkomen van schooluitval van jongeren.

Subsidie transitie voorschoolse educatie 2020-2021: een tegemoetkoming in de extra kosten voor de harmonisatie van peuterspeelzaalwerk naar kinderopvang.

Onderwijsimpuls voor kwaliteit en ontwikkeling: een subsidie voor activiteiten die een impuls geven aan de kwaliteit van het onderwijs in Utrecht en onderwijsinnovatie stimuleren.

Kansen voor West 2: Europese subsidie voor initiatieven gericht op betere aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt.

Utrecht4globalgoals: Een subsidie voor initiatieven die bijdragen aan de realisering van de global goals.

Passende kinderopvang: Een subsidie voor het uitvoeren van voorschoolse educatie en/of het bieden 'kinderopvang plus'.

Sportakkoord: een subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de speerpunten uit het Utrechts Sportakkoord.

Sportevenement: organisatoren van sportevenementen in Utrecht kunnen een bijdrage ontvangen van de gemeente Utrecht.

Ondersteunen vrijwilligers, een subsidie voor het ondersteunen van vrijwilligers.

Ondersteunen mantelzorgers, een subsidie voor het ondersteunen van mantelzorgers.

Vrijwillige inzet voor elkaar, subsidie aanvragen: een subsidie voor inwoners en organisaties die zich zonder winstoogmerk inzetten voor elkaar.

Basiszorg daklozen regio Utrecht: een subsidie voor het bieden van basiszorg aan daklozen.

Verslavingszorg- en preventie: een subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de vermindering van (overmatig) gebruik van alcohol en/of drugs bij jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 24 jaar, zeer sociaal kwetsbaren en OGGZ-cliënten.

Hulp- en dienstverlening aan prostitué(e)s: een subsidie voor het bieden van hulp op de prostitutielocaties, een uitstapprogramma en ondersteuning aan prostituees.

Utrecht4globalgoals: Een subsidie voor initiatieven die bijdragen aan de realisering van de global goals.

Sociale prestatie en dagondersteuning: Een subsidie voor de participatie van sociaal kwetsbaren door zinvolle, groepsmatige daginvulling. 

Toegankelijkheid: Een subsidie voor het toegankelijk maken van een product of dienst voor inwoners met een beperking.

Jongerenwerk: Een subsidie om het jongerenwerk in Utrecht van 2020-2026 uit te voeren.

Welzijnsaccommodatie in zelfbeheer: een subsidie voor zelfbeheerinitiatieven van buurthuizen, jongerencentra, speeltuinen of multifunctionele accommodaties.

Buurtcentra verbeteren: Een subsidie voor het verbeteren van gebruik van de buurtcentra.

Buurtnetwerk: een subsidie voor de activiteiten van een buurtnetwerk van vrijwilligers.

Wijkinformatiepunt: een subsidie voor het starten of uitvoeren van een wijkinformatiepunt voor vragen over zorg en welzijn.

Jaarsubsidie informele zorg: Een subsidie voor reguliere activiteiten om de informele zorg in de stad te ondersteunen.

Projectsubsidie informele zorg: Een subsidie voor projecten om de informele zorg in de stad te ondersteunen.

Subsidie fonds mismatch arbeidsmarkt: een subsidie voor activiteiten die zorgen dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter bij elkaar aansluiten.

Loonkostensubsidie: werkgevers die iemand met een bijstandsuitkering in dienst nemen en van plan zijn om deze medewerker na een jaar een vast dienstverband aan te bieden, kunnen onder bepaalde voorwaarden de loonkostensubsidie naar loonwaarde ontvangen.

Kansen voor West 2: Europese subsidie voor verbetering vestigingsklimaat in delen van de stad gericht op meer werkgelegenheid via een hoger aantal hoogwaardige en toegankelijke werk/bedrijfslocaties.

Stimulering bedrijven in stedelijke vernieuwingsgebieden: subsidie voor kleine ondernemers en eigenaren van bedrijfspanden als zij kosten maken vanwege stedelijke vernieuwing. (BSSB-regeling)

Duurzaamheidsbonus: subsidie voor werkgevers die een werknemer met een bijstandsuitkering een vast contract geven.

Plusbonus: subsidie voor werkgevers die een werknemer met een bijstandsuitkering meer contracturen geven.

Werkgeverscheque: subsidie voor de extra kosten de een werkgever maakt om een persoon met een uitkering aan te nemen of een proefplaatsing te bieden.

Versterken ecosysteem starters en groeiers: subsidie om de groeiambities (en het netwerk) van startups en groeiende ondernemers te ondersteunen en te versterken.

Initiatievenfonds: een subsidie of andere ondersteuning voor initiatieven vanuit de wijk of de stad waarbij mensen zich inzetten voor elkaar en/of hun leefomgeving.

Groene daken: een subsidie voor de aanleg van een groen dak op een woning, gebouw, woonboot of bijgebouw.

Projecten toevoegen woonruimte: een subsidie voor het verbouwen van bestaande gebouwen tot zelfstandige woonruimte voor starters en studenten.

Haalbaarheidsonderzoek toevoegen woonruimte: een subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek naar de verbouw van leegstaande gebouwen tot zelfstandige woonruimte voor starters en studenten.

Wonen boven winkels: deze subsidie is een bijdrage in de kosten voor het opnieuw in gebruik laten nemen als woonruimte van leegstaande verdiepingen van winkelpanden.

Utrechts restauratiefonds: eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden komen in aanmerking voor een laagrentende lening uit het Utrechts Restauratiefonds.

Ruimtelijke strategie Utrecht: ruimte voor initiatief Een subsidie voor gebiedsontwikkelingen die passen bij de nota Ruimtelijke Strategie.

Huurdersparticipatie: een subsidie om de participatie van huurders in Utrecht te versterken.

Riolering souterrainwoningen: een subsidie voor werkzaamheden om de riolering van souterrainwoningen in Lombok te verbeteren.

Subsidie beheer speeltuinen: Een subsidie voor het beheer van 1 of meerdere speeltuinen in Utrecht.

Samen voor Overvecht: een subsidie voor activiteiten die passen bij de ambities en kansen van de aanpak Samen voor Overvecht.

Ook interessant

Staat uw subsidie er niet bij? Doe dan een open aanvraag.

Hulp en contact Subsidie

E-mail

subsidie@utrecht.nl

Telefoon

030 - 286 33 36

 

Postadres

Gemeente Utrecht
t.a.v. Subsidiebureau
Postbus 2158
3500 GD Utrecht