Subsidiehulp Aanvragen subsidie stichting of vereniging

Bekijk hier alle subsidies die u kunt aanvragen voor een stichting of vereniging.

Onderwerpen:

Volg uw aanvraag in het subsidieportaal

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Bekijk uw aanvraag in het subsidieportaal

  Kunst en cultuur

  Noodsteun cultuur- en erfgoedinstellingen

  Compensatie voor Utrechtse instellingen in de cultuur- en erfgoedsector die in 2020 financiële schade hebben opgelopen door COVID-19. De noodsteun is voor instellingen die van groot belang zijn voor de stad. Met de steun kunnen zij vanaf 1 januari 2021 doorgaan met hun (aangepaste) activiteiten.

  Vraag noodsteun aan

  Basissubsidie amateurkunst Later weer beschikbaar

  Voor amateurkunstverenigingen en –stichtingen die ervoor zorgen dat meer mensen actief meedoen en kunnen genieten van amateurkunst in Utrecht. Het is een 1-jarige subsidie voor de huur van oefenruimte en voor het honorarium van de artistieke leiding.

  Vraag deze subsidie aan

  Projectsubsidie cultuurBeschikbaar

  Voor talentvolle makers met ambities. Voor culturele projecten, producties en manifestaties. De subsidie geeft kans om te groeien naar een 2-jarige of 4-jarige subsidie.

  Vraag deze subsidie aan

  Impulssubsidie cultuurBeschikbaar

  Een laagdrempelige subsidie voor nieuwe (beginnende) aanvragers en innovatieve culturele activiteiten.

  Vraag deze subsidie aan

  Meerjarige subsidie 2021-2024 (cultuurnota)Niet meer beschikbaar

  Voor culturele instellingen die van Utrecht een lokaal en (inter)nationaal aantrekkelijke cultuurstad maken. Bijvoorbeeld musea, podia, wijkcultuurhuizen, festivals, stichtingen en verenigingen.

  Meer over deze subsidie

  Tweejarige subsidie 2021-2022 (cultuurnota) Niet meer beschikbaar

  Voor professionele makers die minimaal 2 jaar cultureel actief zijn en niet eerder meerjarige subsidie hebben aangevraagd.

  Meer over deze subsidie

  Evenementenfonds Beschikbaar

  Evenementenfonds is een subsidie voor grootschalige evenementen die de internationale profilering van de stad versterken.

  Vraag deze subsidie aan

  Meerjarige subsidie 2017-2020 (cultuurnota) Niet meer beschikbaar

  Voor culturele instellingen die van Utrecht een lokaal en (inter)nationaal aantrekkelijke cultuurstad maken. Bijvoorbeeld musea, podia, wijkcultuurhuizen, festivals, stichtingen en verenigingen.

  Meer over deze subsidie

  Naar boven

  Milieu en duurzaamheid

  Energiemaatregelen maatschappelijk vastgoed Beschikbaar

  Een subsidie voor het uitvoeren van energiemaatregelen aan buurtcentra, sportaccommodaties en culturele centra.
  Vraag deze subsidie aan

  Collectieve zonne-energieprojecten Beschikbaar

  Een subsidie voor de kosten van de voorbereiding en de uitvoering van collectieve zonne-energieprojecten.
  Vraag deze subsidie aan

  Zonneboilers Beschikbaar

  Een subsidie voor bewoners en Verenigingen van Eigenaren voor de aanschaf en plaatsing van een zonneboiler.
  Vraag deze subsidie aan

  Duurzaam monumentenadvies Beschikbaar

  Eigenaren van beschermde monumenten in Utrecht kunnen subsidie aanvragen voor het laten uitvoeren van een duurzaam monumentenadvies (DUMO advies) gericht op energiebesparende maatregelen.
  Vraag deze subsidie aan

  Kansen voor West 2 Beschikbaar

  Europese subsidie ter ondersteuning van de transitie naar een koolstofarme economie. Meer over de subsidie leest u op de website Kansen voor West 2.
  Vraag deze subsidie aan via het EFRO-webportaal

  Utrecht4globalgoals Beschikbaar

  Een subsidie voor initiatieven die bijdragen aan het bereiken van de global goals (wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen).
  Vraag deze subsidie aan

  Procesinnovatie duurzaam goederenvervoer Beschikbaar

  De subsidie is voor innovatieve verbeteringen van het logistieke proces van goederenvervoer waardoor het brandstofgebruik wordt verminderd of de uitstoot van CO2, NOx of fijn stof wordt beperkt.

  Vraag deze subsidie aan

  Haalbaarheidsonderzoek duurzaam goederenvervoer Beschikbaar

  De subsidie is voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek omtrent duurzaam goederenvervoer.

  Vraag deze subsidie aan

  Naar boven

  Onderwijs

  Verschillende activiteitenBeschikbaar

  Verschillende subsidies voor activiteiten in het onderwijs voor het verminderen van taal- en onderwijsachterstanden. Daar vallen ook onder brede talentontwikkeling en cultuureducatie, en de inzet van personeel dat hierbij kan ondersteunen.

  Het gaat om de volgende activiteiten:

  • versterken van taal
  • transformatie Brede school academie
  • taal en onderwijs voor nieuwkomers primair onderwijs of voortgezet onderwijs
  • NT2 onderwijs voor volwassenen, hbo+ zonder inburgeringsplicht
  • talentontwikkeling primair onderwijs
  • talentontwikkeling voortgezet onderwijs
  • cultuureducatie, cultuur voor ieder kind

  Verschillende subsidies voor activiteiten in het onderwijs voor het ondersteunen van leerlingen die iets extra’s nodig hebben om te kunnen aansluiten in het onderwijs.

  Het gaat om de volgende activiteiten:

  • ondersteuning peuter bij overgang naar (speciaal) primair onderwijs
  • orthopedagogisch didactisch centrum (opdc) Utrecht
  • psychosociale pedagogische interventie in het voortgezet onderwijs
  • regionale aanpak voorkomen voortijdig schoolverlaten (SchoolWerkt-agenda)

  Verschillende subsidies voor oriëntatie en de overgangsmomenten in de schoolloopbaan van leerlingen. Zodat zij zich breed kunnen oriënteren en een bewuste keuze kunnen maken voor hun opleiding met het oog op de toekomst.

  Het gaat om de volgende activiteiten:

  • overgang primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO)
  • loopbaanoriëntatie in een doorgaande leerlijn in PO en VO
  • stedelijke coördinatie loopbaanoriëntatie VO naar mbo

  Verschillende subsidies voor het terugdringen van het lerarentekort en het stimuleren van ontwikkelmogelijkheden voor scholen en hun onderwijspersoneel. De activiteiten zijn in het belang van onderwijskansen voor de Utrechtse Jeugd.

  Het gaat om de volgende activiteiten:

  • Plan van aanpak lerarentekort, Utrecht leert!
  • tegemoetkoming loonkosten onderwijsondersteunend personeel in vaste dienst primair onderwijs
  • onderwijsimpuls voor toekomstbestendig onderwijs

  Transitie voorschoolse educatie 2020-2021 Beschikbaar

  Een tegemoetkoming in de extra kosten voor de harmonisatie van peuterspeelzaalwerk naar kinderopvang.
  Vraag deze subsidie aan

  Kansen voor West 2 Beschikbaar

  Europese subsidie ter ondersteuning van de transitie naar een koolstofarme economie. Meer over de subsidie leest u op de website Kansen voor West 2.
  Vraag deze subsidie aan via het EFRO-webportaal

  Utrecht4globalgoals Beschikbaar

  Een subsidie voor initiatieven die bijdragen aan het bereiken van de global goals (wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen).
  Vraag deze subsidie aan

  Passende kinderopvang Niet meer beschikbaar

  Een subsidie voor het uitvoeren van voorschoolse educatie en/of het bieden 'kinderopvang plus'.
  Meer over deze subsidie

  Naar boven

  Sport

  Noodsteun sportclubs Beschikbaar

  Hebt u het als Utrechtse sportclub moeilijk door de corona? Dan kunt u ondersteuning aanvragen via deze subsidie.

  Vraag deze subsidie aan

  Sportakkoord Beschikbaar

  Een subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de speerpunten uit het Utrechts Sportakkoord.

  Vraag deze subsidie aan

  Sportevenementen Beschikbaar

  Organisatoren van sportevenementen in Utrecht kunnen een bijdrage ontvangen van de gemeente Utrecht.

  Vraag deze subsidie aan

  Naar boven

  Welzijn, zorg en gezondheid

  Vrijwilligers ondersteunenLater weer beschikbaar

  Een subsidie voor organisaties voor het ondersteunen van vrijwilligers.

  Vraag deze subsidie aan

  Vrijwillige inzet voor elkaar Beschikbaar

  Subsidie voor inwoners en organisaties die zich zonder winstoogmerk inzetten voor elkaar.

  Vraag deze subsidie aan

  Utrecht4globalgoals Beschikbaar

  Een subsidie voor initiatieven die bijdragen aan het bereiken van de global goals (wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen).
  Vraag deze subsidie aan

  Basiszorg daklozen regio Utrecht Beschikbaar

  Deze subsidie is bedoeld voor het bieden van basiszorg aan daklozen. Hiermee draagt de gemeente Utrecht bij aan een duidelijke ingang voor opvang en herstel van de daklozen in regio Utrecht.

  Vraag deze subsidie aan

  Verslavingszorg en -preventie Beschikbaar

  Een subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de vermindering van (overmatig) gebruik van alcohol en/of drugs bij jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 24 jaar, zeer sociaal kwetsbaren en OGGZ-cliënten.

  Vraag deze subsidie aan

  Hulp- en dienstverlening aan prostitué(e)s Beschikbaar

  Een subsidie voor het bieden van hulp op de prostitutielocaties, een uitstapprogramma en ondersteuning aan prostituees.

  Vraag deze subsidie aan

  Sociale prestatie en dagondersteuning Beschikbaar

  Een subsidie voor de participatie van sociaal kwetsbaren door zinvolle, groepsmatige daginvulling.

  Vraag deze subsidie aan

  Buurtcentra verbeteren Beschikbaar

  Een subsidie voor het verbeteren van gebruik van de buurtcentra.
  Vraag deze subsidie aan

  Toegankelijkheid Niet meer beschikbaar

  Een subsidie voor ondernemers en organisaties die hun product of dienst toegankelijk willen maken voor inwoners met een beperking.
  Vraag deze subsidie aan

  Naar boven

  Werk en ondernemen

  Fonds mismatch arbeidsmarkt Beschikbaar

  Een subsidie voor activiteiten die zorgen dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter bij elkaar aansluiten.
  Vraag deze subsidie aan

  Loonkosten Beschikbaar

  Werkgevers die iemand met een bijstandsuitkering in dienst nemen en van plan zijn om deze medewerker na een jaar een vast dienstverband aan te bieden, kunnen onder bepaalde voorwaarden de loonkostensubsidie naar loonwaarde ontvangen.
  Vraag deze subsidie aan

  Stimulering bedrijven in stedelijke vernieuwingsgebieden Beschikbaar

  Een subsidie voor kleine ondernemers en eigenaren van bedrijfspanden als zij kosten maken vanwege stedelijke vernieuwing.
  Vraag deze subsidie aan

  Kansen voor West 2 Beschikbaar

  Europese subsidie ter ondersteuning van de transitie naar een koolstofarme economie. Meer over de subsidie leest u op de website Kansen voor West 2.
  Vraag deze subsidie aan via het EFRO-webportaal

  Duurzaamheidsbonus Beschikbaar

  Subsidie voor werkgevers die een werknemer met een bijstandsuitkering een vast contract geven.
  Vraag deze bonus aan

  Plusbonus Beschikbaar

  Subsidie voor werkgevers die een werknemer met een bijstandsuitkering meer contracturen geven.
  Vraag deze bonus aan

  Werkgeverscheque Beschikbaar

  Subsidie voor de extra kosten de een werkgever maakt om een persoon met een uitkering aan te nemen of een proefplaatsing te bieden.
  Vraag deze subsidie aan

  Versterken startende en groeiende bedrijven Beschikbaar

  Een subsidie om de groeiambities (en het netwerk) van startups en groeiende ondernemers te ondersteunen en te versterken.
  Vraag deze subsidie aan

  Naar boven

  Wonen en leefomgeving

  Initiatievenfonds Beschikbaar

  Een subsidie of andere ondersteuning voor initiatieven vanuit de wijk of de stad waarbij mensen zich inzetten voor elkaar en/of hun leefomgeving.

  Vraag deze subsidie aan

  Groene daken Beschikbaar

  Een subsidie voor de aanleg van een groen dak op een woning, gebouw, woonboot of bijgebouw.

  Vraag deze subsidie aan

  Projecten toevoegen woonruimte Later weer beschikbaar

  Een subsidie voor het verbouwen van bestaande gebouwen tot zelfstandige woonruimte voor starters en studenten.

  Vraag deze subsidie aan

  Haalbaarheidsonderzoek toevoegen woonruimte Later weer beschikbaar

  Een subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek naar de verbouw van leegstaande gebouwen tot zelfstandige woonruimte voor starters en studenten.

  Vraag deze subsidie aan

  Wonen boven winkels Beschikbaar

  Een subsidie als bijdrage in de kosten voor het opnieuw in gebruik laten nemen als woonruimte van leegstaande verdiepingen van winkelpanden.

  Vraag deze subsidie aan

  Utrechts restauratiefonds Beschikbaar

  Eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden komen in aanmerking voor een laagrentende lening uit het Utrechts Restauratiefonds.

  Vraag deze subsidie aan

  Ruimtelijke strategie Utrecht: ruimte voor initiatief Beschikbaar

  Een subsidie voor gebiedsontwikkelingen die passen bij de nota Ruimtelijke Strategie.

  Vraag deze subsidie aan

  Huurdersparticipatie Beschikbaar

  Een subsidie om de participatie van huurders in Utrecht te versterken.

  Vraag deze subsidie aan

  Riolering souterrainwoningen Niet meer beschikbaar

  Een subsidie voor werkzaamheden om de riolering van souterrainwoningen in Lombok te verbeteren.

  Vraag deze subsidie aan

  Beheer speeltuinenNiet meer beschikbaar

  Een subsidie voor het beheer van 1 of meerdere speeltuinen in Utrecht.

  Vraag deze subsidie aan

  Samen voor Overvecht Beschikbaar

  Een subsidie voor activiteiten die passen bij de ambities en kansen van de aanpak Samen voor Overvecht.

  Vraag deze subsidie aan

  Naar boven

  Overig

  Staat uw subsidie er niet bij? Doe dan een open aanvraag.

  Hulp en contact Subsidie

  E-mail

  subsidie@utrecht.nl

  Telefoon

  030 - 286 33 36

   

  Postadres

  Gemeente Utrecht
  t.a.v. Subsidiebureau
  Postbus 2158
  3500 GD Utrecht