Subsidiehulp Aanvragen subsidie stichting of vereniging

Bepaal uw mogelijkheden

Bekijk hier alle subsidies die u kunt aanvragen voor een stichting of vereniging.

Kunst en cultuur

Lesgeld instrumentaal muziekonderwijs: amateur muziekverenigingen kunnen een bijdrage van de gemeente Utrecht ontvangen voor het geven van instrumentaal muziekonderwijs aan contributie betalende leerlingen t/m 21 jaar.

Basissubsidie amateurkunst: de gemeente Utrecht ondersteunt amateurkunstverenigingen in de kosten van de huur van een repetitieruimte en het honorarium van de artistieke leiding.

Projectsubsidie cultuur: de gemeente ondersteunt culturele projecten en manifestaties met projectsubsidies.

Impulssubsidie cultuur: een impulssubsidie voor culturele initiatieven met een innovatief (vernieuwend) element.

Meerjarige subsidie Cultuurnotaperiode 2017-2020: een meerjarige subsidie voor culturele instellingen in het kader van de Cultuurnota voor de periode 2017-2020.

Subsidie voor professionalisering: subsidie voor creatieve makers en culturele initiatieven die zich verder willen professionaliseren. Denk hierbij aan theatermakers, startende gezelschappen, dans- en muziekinitiatieven en nieuwe festivals.

Subsidie voor cultuurcoach: subsidie voor cultuurcoach: een subsidie voor het aanstellen van een cultuurcoach die een link legt tussen het culturele aanbod en andere velden zoals onderwijs en welzijn.

Evenementenfonds: een subsidie voor grootschalige evenementen die de internationale profilering van de stad versterken. Vraag deze subsidie aan.

Subsidie jongerencultuurhuis Overvecht: een meerjarige subsidie voor de programmering, exploitatie en het beheer van een jongerencultuurhuis in Overvecht.

Milieu en duurzaamheid

Procesinnovatie duurzaam goederenvervoer: een subsidie voor innovatieve verbeteringen van het logistieke proces van goederenvervoer waardoor het brandstofgebruik wordt verminderd of de uitstoot van CO2, NOx of fijn stof wordt beperkt.

Haalbaarheidssubsidie duurzaam goederenvervoer: de subsidie is voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie omtrent duurzaam goederenvervoer.

Kansen voor West 2: Europese subsidie voor initiatieven gericht op betere aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt.

Utrecht4globalgoals: Een subsidie voor initiatieven die bijdragen aan de realisering van de global goals.

Collectieve zonne-energieprojecten: de subsidie is voor de kosten van de voorbereiding en de uitvoering van collectieve zonne-energieprojecten.

Energiemaatregelen maatschappelijk vastgoed: een subsidie voor het uitvoeren van energiemaatregelen aan buurtcentra, sportaccommodaties en culturele centra.

Zonneboilers: een subsidie voor bewoners en Verenigingen van Eigenaren voor de aanschaf en plaatsing van een zonneboiler.

Duurzaam monumentenadvies: eigenaren van beschermde monumenten in Utrecht kunnen subsidie aanvragen voor het laten uitvoeren van een duurzaam monumentenadvies (DUMO advies) gericht op energiebesparende maatregelen.

Onderwijs

Subsidie transitiekosten harmonisatie kinderopvang: een tegemoetkoming in de extra kosten voor de harmonisatie van peuterspeelzaalwerk naar kinderopvang.

Begeleiding zorgpeuter/kleuter: een subsidie ter bevordering van een goede overgang van kinderen in voorschoolse voorzieningen naar het primair (speciaal) onderwijs.

Combinatiefuncties brede school en talentontwikkeling PO: een subsidie voor de inzet van uren coördinatie (brede) school en voor de bevordering van talentontwikkeling in het primair onderwijs.

Combinatiefuncties brede school en talentontwikkeling VO: een subsidie voor de inzet van een uitvoerende combinatiefunctionaris onderwijs in het voortgezet onderwijs.

Leerlingbegeleiding PO: een subsidie om ervoor te zorgen dat leerlingen met specifieke zorg-onderwijsbehoeften in het primair onderwijs ondersteuning krijgen.

Loopbaanoriëntatie in PO en VO: een subsidie voor activiteiten in het kader van loopbaanoriëntatie voor leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs.

Taalschool: de taalschool is een voorziening voor nieuwkomers in het primair onderwijs. Dit zijn kinderen die korter dan 1 jaar in Nederland zijn en de taal onvoldoende machtig zijn om succesvol aan het onderwijs deel te nemen.

Versterken van taal: een subsidie voor schoolbesturen primair onderwijs om het taalonderwijs te versterken. 

Onderwijsimpuls voor kwaliteit en excellentie: een subsidie voor activiteiten die een impuls geven aan de kwaliteit van het onderwijs in Utrecht en onderwijsinnovatie stimuleren.

Kansen voor West 2: Europese subsidie voor initiatieven gericht op betere aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt.

Utrecht4globalgoals: Een subsidie voor initiatieven die bijdragen aan de realisering van de global goals.

Coördinatie loopbaanoriëntatie VO-mbo: een subsidie om de overgang van leerlingen naar het mbo te versoepelen, zowel procedureel als inhoudelijk. 

Internationale schakelklassen: internationale schakelklassen is een voorziening voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn om aan het regulier onderwijs deel te nemen.

Overgang PO naar VO: een subsidie om een goede doorstroom van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs te stimuleren.

OPCD De Utrechtse School: een subsidie voor het aanbieden van een Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC); De Utrechtse School.

Cultuureducatie: een subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het cultuuronderwijs of aan cultuureducatie op school, eventueel aangevuld met een bijdrage uit het innovatie budget.

Concierges: een subsidie als tegemoetkoming in de kosten voor conciërges.

Regionale aanpak schooluitval: een subsidie voor de regionale aanpak in het voorkomen van schooluitval van jongeren.

Voorschoolse voorzieningen: Een subsidie voor (voorbereiden van) het uitvoeren van voorschoolse educatie.

Sport

Buurtsportcoach: een subsidie voor een bijdrage in de loonkosten van een buurtsportcoach.

Sport- en beweegactiviteiten: een subsidie voor sport- en beweegactiviteiten voor inwoners die nu niet of nauwelijks bewegen.

Sportevenement: organisatoren van sportevenementen in Utrecht kunnen een bijdrage ontvangen van de gemeente Utrecht. 

Sportverenigingen: een subsidie voor het organiseren en aanbieden van sportactiviteiten voor leden met een functiebeperking.

Welzijn, zorg en gezondheid

Welzijnsaccommodatie in zelfbeheer: een subsidie voor zelfbeheerinitiatieven van buurthuizen, jongerencentra, speeltuinen of multifunctionele accommodaties.

Verslavingszorg- en preventie: een subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de vermindering van (overmatig) gebruik van alcohol en/of drugs bij jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 24 jaar, zeer sociaal kwetsbaren en OGGZ-cliënten.

Hulp- en dienstverlening aan prostitué(e)s: een subsidie voor het bieden van hulp op de prostitutielocaties, een uitstapprogramma en ondersteuning aan prostituees.

Utrecht4globalgoals: Een subsidie voor initiatieven die bijdragen aan de realisering van de global goals.

Sociale prestatie en dagondersteuning: Een subsidie voor de participatie van sociaal kwetsbaren door zinvolle, groepsmatige daginvulling. 

Buurtcentra verbeteren: Een subsidie voor het verbeteren van gebruik van de buurtcentra.

Gebruik accommodaties (ruimte) bewonersinitiatieven: Een subsidie voor de aanpassing van een bestaande accommodatie waardoor deze geschikt wordt voor bewonersactiviteiten en/of -initiatieven.

Subsidie buurtnetwerk: een subsidie voor de activiteiten van een buurtnetwerk van vrijwilligers.

Subsidie wijkinformatiepunt: een subsidie voor het starten of uitvoeren van een wijkinformatiepunt voor vragen over zorg en welzijn.

Jaarsubsidie informele zorg: Een subsidie voor reguliere activiteiten om de informele zorg in de stad te ondersteunen.

Projectsubsidie informele zorg: Een subsidie voor projecten om de informele zorg in de stad te ondersteunen.

Werk en ondernemen

Loonkostensubsidie: werkgevers die iemand met een bijstandsuitkering in dienst nemen en van plan zijn om deze medewerker na een jaar een vast dienstverband aan te bieden, kunnen onder bepaalde voorwaarden de loonkostensubsidie naar loonwaarde ontvangen.

Kansen voor West 2: Europese subsidie voor verbetering vestigingsklimaat in delen van de stad gericht op meer werkgelegenheid via een hoger aantal hoogwaardige en toegankelijke werk/bedrijfslocaties.

Stimulering bedrijven in stedelijke vernieuwingsgebieden: subsidie voor kleine ondernemers en eigenaren van bedrijfspanden als zij kosten maken vanwege stedelijke vernieuwing. (BSSB-regeling)

Duurzaamheidsbonus: subsidie voor werkgevers die een werknemer met een bijstandsuitkering een vast contract geven.

Plusbonus: subsidie voor werkgevers die een werknemer met een bijstandsuitkering meer contracturen geven.

Werkgeverscheque: subsidie voor de extra kosten de een werkgever maakt om een persoon met een uitkering aan te nemen of een proefplaatsing te bieden.

Wonen en leefomgeving

Initiatievenfonds: een subsidie of andere ondersteuning voor initiatieven vanuit de wijk of de stad waarbij mensen zich inzetten voor elkaar en/of hun leefomgeving.

Groene daken: een subsidie voor de aanleg van een groen dak op een woning, gebouw, woonboot of bijgebouw.

Projecten toevoegen woonruimte: een subsidie voor het verbouwen van bestaande gebouwen tot zelfstandige woonruimte voor starters en studenten.

Haalbaarheidsonderzoek toevoegen woonruimte: een subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek naar de verbouw van leegstaande gebouwen tot zelfstandige woonruimte voor starters en studenten.

Wonen boven winkels: deze subsidie is een bijdrage in de kosten voor het opnieuw in gebruik laten nemen als woonruimte van leegstaande verdiepingen van winkelpanden.

Utrechts restauratiefonds: eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden komen in aanmerking voor een laagrentende lening uit het Utrechts Restauratiefonds.

Ruimtelijke strategie Utrecht: ruimte voor initiatief Een subsidie voor gebiedsontwikkelingen die passen bij de nota Ruimtelijke Strategie.

Huurdersparticipatie: een subsidie om de participatie van huurders in Utrecht te versterken.

Riolering souterrainwoningen: een subsidie voor werkzaamheden om de riolering van souterrainwoningen in Lombok te verbeteren.

Subsidie beheer speeltuinen: Een subsidie voor het beheer van 1 of meerdere speeltuinen in Utrecht.

Ook interessant

Staat uw subsidie er niet bij? Doe dan een open aanvraag.

Hulp en contact Subsidiehulp

E-mail

subsidie@utrecht.nl

Telefoon

030 - 286 33 36

 

 

Postadres

Gemeente Utrecht
t.a.v. Subsidiebureau
Postbus 2158
3500 GD Utrecht