Subsidiehulp Aanvragen subsidie stichting of vereniging

Bekijk hier alle subsidies die u kunt aanvragen voor een stichting of vereniging.

Onderwerpen:

Kunst en cultuur

Basissubsidie amateurkunst Beschikbaar

Een subsidie voor amateurkunstverenigingen voor de huur van oefenruimte en het honorarium van de artistieke leiding.

Vraag deze subsidie aan

Lesgeld instrumentaal muziekonderwijs Beschikbaar

Een subsidie voor muziekverenigingen die instrumentaal muziekonderwijs geven aan jeugdleden t/m 21 jaar.

Vraag deze subsidie aan

Projectsubsidie cultuurBeschikbaar

Een subsidie voor culturele projecten, producties en manifestaties. 

Vraag deze subsidie aan

Impulssubsidie cultuurBeschikbaar

Een impulssubsidie voor nieuwe aanvragers die starten met een cultureel project.

Vraag deze subsidie aan

Meerjarige subsidie Cultuurnota 2021-2024Niet meer beschikbaar

een meerjarige subsidie voor culturele instellingen in het kader van de Cultuurnota voor de periode 2021-2024.

Meer over deze subsidie

Tweejarige subsidie 2021-2022 Cultuurnota 'Kunst kleurt de stad'Niet meer beschikbaar

Meer over deze subsidie

Evenementenfonds Beschikbaar

Evenementenfonds is een subsidie voor grootschalige evenementen die de internationale profilering van de stad versterken.

Vraag deze subsidie aan

Meerjarige subsidie Cultuurnotaperiode 2017-2020 Niet meer beschikbaar

Een meerjarige subsidie voor culturele instellingen in het kader van de Cultuurnota voor de periode 2017-2020.

Meer over deze subsidie

Cultuurprogramma jongeren Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern 2020-2021Niet meer beschikbaar

Een subsidie voor een cultureel programma en activiteiten voor jongeren in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. Voor de periode vana 2020-2021.

Meer over deze subsidie

Naar boven

Milieu en duurzaamheid

Energiemaatregelen maatschappelijk vastgoed Beschikbaar

Een subsidie voor het uitvoeren van energiemaatregelen aan buurtcentra, sportaccommodaties en culturele centra.
Vraag deze subsidie aan

Collectieve zonne-energieprojecten Beschikbaar

Een subsidie voor de kosten van de voorbereiding en de uitvoering van collectieve zonne-energieprojecten.
Vraag deze subsidie aan

Zonneboilers Beschikbaar

Een subsidie voor bewoners en Verenigingen van Eigenaren voor de aanschaf en plaatsing van een zonneboiler.
Vraag deze subsidie aan

Duurzaam monumentenadvies Beschikbaar

Eigenaren van beschermde monumenten in Utrecht kunnen subsidie aanvragen voor het laten uitvoeren van een duurzaam monumentenadvies (DUMO advies) gericht op energiebesparende maatregelen.
Vraag deze subsidie aan

Kansen voor West 2 Beschikbaar

Europese subsidie ter ondersteuning van de transitie naar een koolstofarme economie. Meer over de subsidie leest u op de website Kansen voor West 2.
Vraag deze subsidie aan via het EFRO-webportaal

Utrecht4globalgoals Beschikbaar

Een subsidie voor initiatieven die bijdragen aan het bereiken van de global goals (wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen).
Vraag deze subsidie aan

Procesinnovatie duurzaam goederenvervoer Beschikbaar

De subsidie is voor innovatieve verbeteringen van het logistieke proces van goederenvervoer waardoor het brandstofgebruik wordt verminderd of de uitstoot van CO2, NOx of fijn stof wordt beperkt.

Vraag deze subsidie aan

Haalbaarheidsonderzoek duurzaam goederenvervoer Beschikbaar

De subsidie is voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek omtrent duurzaam goederenvervoer.

Vraag deze subsidie aan

Naar boven

Onderwijs

Beschikbaar

Verschillende subsidies voor activiteiten in het onderwijs voor het verminderen van taal- en onderwijsachterstanden. Daar vallen ook onder brede talentontwikkeling en cultuureducatie, en de inzet van personeel dat hierbij kan ondersteunen.

Het gaat om de volgende activiteiten:

 • versterken van taal
 • transformatie Brede school academie
 • taal en onderwijs voor nieuwkomers primair onderwijs of voortgezet onderwijs
 • NT2 onderwijs voor volwassenen, hbo+ zonder inburgeringsplicht
 • talentontwikkeling primair onderwijs
 • talentontwikkeling voortgezet onderwijs
 • cultuureducatie, cultuur voor ieder kind

Verschillende subsidies voor activiteiten in het onderwijs voor het ondersteunen van leerlingen die iets extra’s nodig hebben om te kunnen aansluiten in het onderwijs.

Het gaat om de volgende activiteiten:

 • ondersteuning peuter bij overgang naar (speciaal) primair onderwijs
 • orthopedagogisch didactisch centrum (opdc) Utrecht
 • psychosociale pedagogische interventie in het voortgezet onderwijs
 • regionale aanpak voorkomen voortijdig schoolverlaten (SchoolWerkt-agenda)

Verschillende subsidies voor oriëntatie en de overgangsmomenten in de schoolloopbaan van leerlingen. Zodat zij zich breed kunnen oriënteren en een bewuste keuze kunnen maken voor hun opleiding met het oog op de toekomst.

Het gaat om de volgende activiteiten:

 • overgang primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO)
 • loopbaanoriëntatie in een doorgaande leerlijn in PO en VO
 • stedelijke coördinatie loopbaanoriëntatie VO naar mbo

Verschillende subsidies voor het terugdringen van het lerarentekort en het stimuleren van ontwikkelmogelijkheden voor scholen en hun onderwijspersoneel. De activiteiten zijn in het belang van onderwijskansen voor de Utrechtse Jeugd.

Het gaat om de volgende activiteiten:

 • Plan van aanpak lerarentekort, Utrecht leert!
 • tegemoetkoming loonkosten onderwijsondersteunend personeel in vaste dienst primair onderwijs
 • onderwijsimpuls voor toekomstbestendig onderwijs

Transitie voorschoolse educatie 2020-2021 Beschikbaar

Een tegemoetkoming in de extra kosten voor de harmonisatie van peuterspeelzaalwerk naar kinderopvang.
Vraag deze subsidie aan

Kansen voor West 2 Beschikbaar

Europese subsidie ter ondersteuning van de transitie naar een koolstofarme economie. Meer over de subsidie leest u op de website Kansen voor West 2.
Vraag deze subsidie aan via het EFRO-webportaal

Utrecht4globalgoals Beschikbaar

Een subsidie voor initiatieven die bijdragen aan het bereiken van de global goals (wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen).
Vraag deze subsidie aan

Passende kinderopvang Niet meer beschikbaar

Een subsidie voor het uitvoeren van voorschoolse educatie en/of het bieden 'kinderopvang plus'.
Meer over deze subsidie

Naar boven

Sport

Sportakkoord Beschikbaar

Een subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de speerpunten uit het Utrechts Sportakkoord.

Vraag deze subsidie aan

Sportevenementen Beschikbaar

Organisatoren van sportevenementen in Utrecht kunnen een bijdrage ontvangen van de gemeente Utrecht.

Vraag deze subsidie aan

Naar boven

Welzijn, zorg en gezondheid

Vrijwilligers ondersteunen Beschikbaar

Een subsidie voor organisaties voor het ondersteunen van vrijwilligers.

Vraag deze subsidie aan

Vrijwillige inzet voor elkaar Beschikbaar

Subsidie voor inwoners en organisaties die zich zonder winstoogmerk inzetten voor elkaar.

Vraag deze subsidie aan

Mantelzorgers ondersteunen Beschikbaar

Subsidie voor organisaties voor het ondersteunen van mantelzorgers.

Vraag deze subsidie aan

Utrecht4globalgoals Beschikbaar

Een subsidie voor initiatieven die bijdragen aan het bereiken van de global goals (wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen).
Vraag deze subsidie aan

Basiszorg daklozen regio Utrecht Beschikbaar

Deze subsidie is bedoeld voor het bieden van basiszorg aan daklozen. Hiermee draagt de gemeente Utrecht bij aan een duidelijke ingang voor opvang en herstel van de daklozen in regio Utrecht.

Vraag deze subsidie aan

Verslavingszorg en -preventie Beschikbaar

Een subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de vermindering van (overmatig) gebruik van alcohol en/of drugs bij jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 24 jaar, zeer sociaal kwetsbaren en OGGZ-cliënten.

Vraag deze subsidie aan

Hulp- en dienstverlening aan prostitué(e)s Beschikbaar

Een subsidie voor het bieden van hulp op de prostitutielocaties, een uitstapprogramma en ondersteuning aan prostituees.

Vraag deze subsidie aan

Sociale prestatie en dagondersteuning Beschikbaar

Een subsidie voor de participatie van sociaal kwetsbaren door zinvolle, groepsmatige daginvulling.

Vraag deze subsidie aan

Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer Later weer beschikbaar

Een subsidie voor zelfbeheerinitiatieven van buurthuizen, jongerencentra, speeltuinen of multifunctionele accommodaties.

Vraag deze subsidie aan

Buurtcentra verbeteren Beschikbaar

Een subsidie voor het verbeteren van gebruik van de buurtcentra.
Vraag deze subsidie aan

Toegankelijkheid Beschikbaar

Een subsidie voor ondernemers en organisaties die hun product of dienst toegankelijk willen maken voor inwoners met een beperking.
Vraag deze subsidie aan

Wijkinformatiepunt starten of uitvoeren Beschikbaar

Een subsidie voor het starten of uitvoeren van een wijkinformatiepunt voor vragen over zorg en welzijn.
Vraag deze subsidie aan

Activiteiten buurtnetwerk Beschikbaar

Een subsidie voor de activiteiten van een buurtnetwerk van vrijwilligers.
Vraag deze subsidie aan

Informele zorg (jaarsubsidie) Later weer beschikbaar

Een subsidie voor reguliere activiteiten om de informele zorg in de stad te ondersteunen.

Vraag deze subsidie aan

Informele zorg (projectsubsidie) Beschikbaar

Een subsidie voor projecten om de informele zorg in de stad te ondersteunen.
Vraag deze subsidie aan

Jongerenwerk Niet meer beschikbaar

Een subsidie om het jongerenwerk in Utrecht van 2020-2026 uit te voeren.

Meer over deze subsidie

Naar boven

Werk en ondernemen

Fonds mismatch arbeidsmarkt Beschikbaar

Een subsidie voor activiteiten die zorgen dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter bij elkaar aansluiten.
Vraag deze subsidie aan

Loonkosten Beschikbaar

Werkgevers die iemand met een bijstandsuitkering in dienst nemen en van plan zijn om deze medewerker na een jaar een vast dienstverband aan te bieden, kunnen onder bepaalde voorwaarden de loonkostensubsidie naar loonwaarde ontvangen.
Vraag deze subsidie aan

Stimulering bedrijven in stedelijke vernieuwingsgebieden Beschikbaar

Een subsidie voor kleine ondernemers en eigenaren van bedrijfspanden als zij kosten maken vanwege stedelijke vernieuwing.
Vraag deze subsidie aan

Kansen voor West 2 Beschikbaar

Europese subsidie ter ondersteuning van de transitie naar een koolstofarme economie. Meer over de subsidie leest u op de website Kansen voor West 2.
Vraag deze subsidie aan via het EFRO-webportaal

Duurzaamheidsbonus Beschikbaar

Subsidie voor werkgevers die een werknemer met een bijstandsuitkering een vast contract geven.
Vraag deze bonus aan

Plusbonus Beschikbaar

Subsidie voor werkgevers die een werknemer met een bijstandsuitkering meer contracturen geven.
Vraag deze bonus aan

Werkgeverscheque Beschikbaar

Subsidie voor de extra kosten de een werkgever maakt om een persoon met een uitkering aan te nemen of een proefplaatsing te bieden.
Vraag deze subsidie aan

Versterken startende en groeiende bedrijven Beschikbaar

Een subsidie om de groeiambities (en het netwerk) van startups en groeiende ondernemers te ondersteunen en te versterken.
Vraag deze subsidie aan

Naar boven

Wonen en leefomgeving

Initiatievenfonds Beschikbaar

Een subsidie of andere ondersteuning voor initiatieven vanuit de wijk of de stad waarbij mensen zich inzetten voor elkaar en/of hun leefomgeving.

Vraag deze subsidie aan

Groene daken Beschikbaar

Een subsidie voor de aanleg van een groen dak op een woning, gebouw, woonboot of bijgebouw.

Vraag deze subsidie aan

Projecten toevoegen woonruimte Beschikbaar

Een subsidie voor het verbouwen van bestaande gebouwen tot zelfstandige woonruimte voor starters en studenten.

Vraag deze subsidie aan

Haalbaarheidsonderzoek toevoegen woonruimte Beschikbaar

Een subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek naar de verbouw van leegstaande gebouwen tot zelfstandige woonruimte voor starters en studenten.

Vraag deze subsidie aan

Wonen boven winkels Beschikbaar

Een subsidie als bijdrage in de kosten voor het opnieuw in gebruik laten nemen als woonruimte van leegstaande verdiepingen van winkelpanden.

Vraag deze subsidie aan

Utrechts restauratiefonds Beschikbaar

Eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden komen in aanmerking voor een laagrentende lening uit het Utrechts Restauratiefonds.

Vraag deze subsidie aan

Ruimtelijke strategie Utrecht: ruimte voor initiatief Beschikbaar

Een subsidie voor gebiedsontwikkelingen die passen bij de nota Ruimtelijke Strategie.

Vraag deze subsidie aan

Huurdersparticipatie Beschikbaar

Een subsidie om de participatie van huurders in Utrecht te versterken.

Vraag deze subsidie aan

Riolering souterrainwoningen Beschikbaar

Een subsidie voor werkzaamheden om de riolering van souterrainwoningen in Lombok te verbeteren.

Vraag deze subsidie aan

Beheer speeltuinen Later weer beschikbaar

Een subsidie voor het beheer van 1 of meerdere speeltuinen in Utrecht.

Vraag deze subsidie aan

Samen voor Overvecht Beschikbaar

Een subsidie voor activiteiten die passen bij de ambities en kansen van de aanpak Samen voor Overvecht.

Vraag deze subsidie aan

Naar boven

Overig

Staat uw subsidie er niet bij? Doe dan een open aanvraag.

Hulp en contact Subsidie

E-mail

subsidie@utrecht.nl

Telefoon

030 - 286 33 36

 

Postadres

Gemeente Utrecht
t.a.v. Subsidiebureau
Postbus 2158
3500 GD Utrecht