Meer mogelijkheden voor mantelzorgers

Utrecht komt vanaf 2019 met een beter en meer divers aanbod voor mantelzorgers. Het streven is dat tenminste 500 extra mantelzorgers daarvan gebruik gaan maken. Het aanbod bestaat onder andere uit een strippenkaart voor ‘respijtzorg’ en verschillende soorten logeermogelijkheden. Verder worden vrijwilligers opgeleid om mantelzorgers die zorgen voor mensen met dementie of niet-aangeboren hersenletsel te ondersteunen. Ook wil de gemeente meer jonge mantelzorgers bereiken.

Het afgelopen jaar zijn positieve ervaringen opgedaan met een ‘strippenkaart’ waarmee mantelzorgers op jaarbasis zes extra dagdelen kunnen inzetten waarop zij de zorg even over kunnen dragen aan een ander. Vanaf 2019 wordt deze strippenkaart ingezet bij alle aanbieders van dagbegeleiding waarmee de gemeente een contract heeft.

Vrijwilligers
Er worden meer vrijwilligers opgeleid om tijdelijk de taak over te nemen van mensen die zorgen voor iemand met dementie of niet-aangeboren hersenletsel. Uit een proef blijkt dat mantelzorgers hier de meeste behoefte aan hebben. De gemeente financiert de volgende projecten structureel: Mantelzorgmaatje van Stichting Handjehelpen en Steunpunt Mantelzorg, mantelzorgmatch van Stichting Boogh en het Odensehuis ‘Andante’, een inloophuis voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers.

Logeren
Om mantelzorgers te ontlasten worden de mogelijkheden om te gaan logeren verbeterd en laagdrempeliger gemaakt. In het Bartholomeus Gasthuis kunnen mantelzorgers in het zorghotel logeren als er bedden beschikbaar zijn. De procedures daarvoor zijn vereenvoudigd, zodat sneller een logeerbed kan worden aangeboden. Dit project loopt door in 2019. Daarnaast start een experiment waarbij vanuit een gecontracteerde zorgaanbieder een arrangement ‘dagbegeleiding + logeren’ wordt aangeboden. Hierbij kunnen mensen die deelnemen aan dagbegeleiding bij dezelfde zorgaanbieder ook gebruik maken van een logeerbed, al of niet in het weekend.

Jonge mantelzorgers
In Utrecht groeit 10% van de kinderen en jongeren op in een situatie waarin zij zorgen voor een ouder, broer of zus met een ernstige ziekte, aandoening of beperking. Om die jonge mantelzorgers te ondersteunen is Stichting Handjehelpen in 2018 gestart met een project  ervaringsmaatje. Jonge mantelzorgers worden hierbij gekoppeld aan een jonge vrijwilliger die zelf met zo’n situatie te maken heeft gehad. Het project wordt in 2019 uitgebreid naar 20-30 jonge mantelzorgers.

Gezondheidspeiling
Uit de tweejaarlijkse Gezondheidspeiling van de gemeente blijkt dat 16 procent van de mensen die aangeven mantelzorger te zijn, zich daardoor (zwaar) overbelast voelt. Het beeld in Utrecht wijkt niet af van dat in de andere grote steden. Met de uitbreiding van het aanbod van de zogenoemde ‘respijtvoorzieningen’ kunnen meer mantelzorgers tijdelijk hun zorgtaak uit handen geven. De zorg kan overgenomen worden door het eigen netwerk, de inzet van geschoolde vrijwilligers en door vormen van dagopvang, dagbegeleiding en logeervoorzieningen.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht