Nieuws Rekenkamer

Jaarverslag 2023 (18-03-2024)

Ons Jaarverslag 2023 is gepubliceerd.  


Informatieveiligheid (20-02-2024)

Rekenkamer Utrecht doet een opvolgingsonderzoek naar de informatieveiligheid binnen de gemeente Utrecht. Het doel van dit onderzoek is om de Utrechtse gemeenteraad inzicht te geven in de mate waarinde besluiten naar aanleiding van het rekenkamerrapport “Zo sterk als de zwakste schakel” zijn opgevolgd. 

Bekijk het onderzoeksplan.


Rekenkamerbrief beleidsnota ‘Financiële bestaanszekerheid’ (15-02-2024)

Op 25 januari 2024 verscheen de beleidsnota 'Financiële bestaanszekerheid'. Het college geeft daarin onder andere aan hoe het raadsbesluit van ons rapport 'Pleisters Plakken' wordt geïmplementeerd. Op 15 februari 2024 publiceerden wij een rekenkamerbrief waarin wij onze visie daarop delen.

Voor meer informatie, zie Publicaties


Vacature Onderzoeker (31-01-2024)

We werven op dit moment een onderzoeker. Ben jij wie we zoeken? Bekijk dan de vacature en solliciteer via de link.


Jaarplan 2024 (18-12-2023)

Ons Jaarplan 2024 is gepubliceerd.  In het Jaarplan 2024 gaan wij in op onze activiteiten en onderzoeken voor de periode 2024. Voor meer informatie, zie Publicaties.


Mentale gezondheid (07-11-2023)

Het rapport ‘Het gaat niet goed’ is gepubliceerd. Dit rekenkameronderzoek gaat over de uitvoering en doeltreffendheid van het beleid voor mentale gezondheid. Voor meer informatie, zie Publicaties.


Toegankelijkheid stemlokalen (24-10-2023)

Rekenkamer Utrecht is gestart met een onderzoek naar de toegankelijkheid van stemlokalen. Het doel van de rekenkamer is om de gemeenteraad inzicht te geven in de toegankelijkheid van de stemlokalen in Utrecht voor mensen met een lichamelijke beperking. Op 22 november 2023 zal bij een groot aantal stemlokalen worden getoetst in hoeverre aan de wettelijke criteria wordt voldaan. In maart 2019 heeft de rekenkamer een vergelijkbaar onderzoek gedaan.

Bekijk het onderzoeksplan.


Openbaar groen (19-10-2023)

Rekenkamer Utrecht doet onderzoek naar het beleid voor openbaar groen. Het doel van dit onderzoek is om de Utrechtse gemeenteraad inzicht te geven in de uitvoering van het beleid op openbaar groen. We kijken daarbij naar de gestelde ambities, de organisatorische, personele en budgettaire kaders en de doeltreffendheid van de uitvoering.

Bekijk het onderzoeksplan.


Armoedebeleid (17-10-2023)

Het rapport ‘Pleisters plakken’ is gepubliceerd. Dit rekenkameronderzoek gaat over de effectiviteit van de Utrechtse armoedeaanpak. Voor meer informatie, zie Publicaties.


Rekenkamerbrief Plan van aanpak rapport ‘Horen, zien en samen door’ (07-09-2023)

Op 13 juni 2023 verscheen de raadsbrief Plan van Aanpak herijking Samen stad maken. Het college biedt met een beknopt plan van aanpak inzicht in de verdere implementatie van het raadsbesluit. Met deze rekenkamerbrief geven wij onze visie op de raadsbrief van het college.

Voor meer informatie, zie Publicaties


Aanpak overlast (05-09-2023)

Rekenkamer Utrecht doet onderzoek naar de aanpak van overlast in de openbare ruimte. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te geven in de manier waarop deze taak door de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) wordt georganiseerd en tot welke prestaties en uitkomsten dat leidt.

Bekijk het onderzoeksplan.


Rekenkamerbrief Plan van aanpak rapport ‘Middenhuur: meer grip op groei’ (15-06-2023)

Op 16 mei 2023 verscheen de raadsbrief Plan van aanpak n.a.v. Rekenkameronderzoek Middenhuur: Meer grip op groei. Het college biedt met een beknopt plan van aanpak inzicht in de verdere implementatie van het raadsbesluit. Met deze rekenkamerbrief geven wij onze visie op de raadsbrief van het college.

Voor meer informatie, zie Publicaties


Mentale gezondheid (03-04-2023)

Rekenkamer Utrecht is van start gegaan met een onderzoek naar de doeltreffendheid van het beleid voor mentale gezondheid van de gemeente Utrecht.
Bekijk het onderzoeksplan.


Jaarverslag 2022 (28-03-2023)

Ons Jaarverslag 2022 is gepubliceerd.  


Armoedebeleid (27-03-2023)

Rekenkamer Utrecht is van start gegaan met een onderzoek naar de armoedeaanpak van de gemeente Utrecht. We onderzoeken of het de gemeente lukt om met de aanpak de Utrechtse huishoudens in (dreigende) armoede te bereiken en of de aanpak effectief is.
Bekijk het onderzoeksplan.


Rekenkamerbrief Sturing op bestemmingsreserves (16-03-2023)

In een rekenkamerbrief zetten wij uiteen in welke mate de gemeenteraad greep heeft op de bestemmingsreserves en hoe sturing op bestemmingsreserves kan worden verbeterd.

Voor meer informatie, zie Publicaties.


Uitvoering (15-03-2023)

Rekenkamer Utrecht is van start gegaan met een verkenning naar de mate waarin en de manier waarop de Rekenkamer Utrecht in haar onderzoeken aandacht heeft voor uitvoering.
Bekijk het onderzoeksplan.


Middenhuur (26-01-2023)

Het rapport ‘Middenhuur: Meer grip op groei’ is gepubliceerd. Dit rekenkameronderzoek gaat over de realisatie van gemeentelijke doelen voor woningen in het middenhuursegment in de gemeente Utrecht. Voor meer informatie, zie Publicaties.


Rekenkamerbrief Voortgang Plan van aanpak basiseducatie volwassenen (20-01-2023)

Met deze rekenkamerbrief geven wij onze visie op de raadsbrief van 23 november 2022 over de voortgang van de uitvoering van het plan van aanpak van het rekenkamerrapport ‘Leren om mee te kunnen doen’. Voor meer informatie, zie Publicaties.

Downloads:
- Rekenkamerbrief Voortgang Plan van aanpak basiseducatie volwassenen (210 kb)


Inwonerparticipatie (20-12-2022)

Het rapport ‘Horen, zien en samen door’ gaat over de effectiviteit van het inwonerparticipatiebeleid van de gemeente Utrecht. Voor meer informatie, zie Publicaties.


Rekenkamerbrief Plan van aanpak Onbegonnen werk (15-12-2022)

Het college heeft in een raadsbrief beschreven hoe zij de opvolging van het raadsbesluit naar aanleiding van het rekenkameronderzoek ‘Onbegonnen werk’ wil vormgeven. In een rekenkamerbrief delen wij onze visie op dit plan van aanpak.

Voor meer informatie, zie Publicaties.


Jaarplan 2023 (13-12-2022)

Ons Jaarplan 2023 is gepubliceerd.  In het Jaarplan 2023 gaan wij in op onze activiteiten en onderzoeken voor de periode 2023. Voor meer informatie, zie Publicaties.


Rekenkamer Utrecht wint prijs beste rekenkamerrapport (02-12-2022)

De Rekenkamer Utrecht heeft de Goudvink gewonnen. Dat is een prijs van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) voor het beste rekenkamerrapport van het afgelopen jaar. De rekenkamer won met het rapport Onbegonnen werk, over de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. De jury had waardering voor de manier waarop de Utrechtse rekenkamer erin was geslaagd een zo breed thema als verduurzaming concreet te maken aan de hand van een onderzoek. Met een glasheldere conclusie en treffende titel ging Utrecht er met de winst vandoor. 

 

Nanda 't Lam benoemd tot lid Rekenkamer Utrecht (01-12-2020)

In de gemeenteraad van donderdagavond 1 december werd Nanda 't Lam (rechts) door burgemeester Sharon Dijksma benoemd tot nieuw lid van de Rekenkamer Utrecht.

Nanda is opgeleid als ecoloog en milieuwetenschapper en is gespecialiseerd in milieuvraagstukken in een sociaal-maatschappelijke context. We heten haar van harte welkom. 

Bekijk hier het fragment van de raadsvergadering.
 


Rekenkamerbrief Verantwoording uitvoering Coalitieakkoord (19-10-2022)

Op 7 oktober ontving de raad van het college de Uitvoeringsbrief coalitieakkoord met een uitvoeringsagenda op hoofdlijnen. In deze rekenkamerbrief geven wij onze zienswijze op het coalitieakkoord in relatie tot de navolgbaarheid van de uitvoering en de verantwoording hierover.

Voor meer informatie, zie Publicaties.


In memoriam mr. drs. Carolien de Boer MBA (30-09-2022)

Vandaag ontvingen we het zeer verdrietige bericht van het overlijden van Carolien de Boer, lid van de Rekenkamer Utrecht. Klik hier voor een in memoriam.


Vacature lid rekenkamer (19-09-2022)

Voor onze Rekenkamer hebben wij een vacature voor een lid. Bekijk hier de advertentie.


Rekenkamerbrief Plan van Aanpak rapport De Balans Opmaken (06-09-2022)

Op 5 juli ontving de gemeenteraad de raadsbrief Plan van Aanpak n.a.v. advies Rekenkamer ‘De Balans Opmaken’. Het college biedt met een beknopt plan van aanpak inzicht in de verdere implementatie van het raadsbesluit. Met deze brief geeft de rekenkamer haar visie op dit plan van aanpak.

Voor meer informatie, zie Publicaties.


Ondersteuning van de volksvertegenwoordiging in het decentraal bestuur (15-07-2022)

De Rekenkamer Utrecht neemt deel aan het NVRR DoeMee-onderzoek 2022 naar de ondersteuning van de volksvertegenwoordiging in het decentraal bestuur. Onder ondersteuning verstaan we in ieder geval de inrichting van de griffie, de mogelijkheid tot fractieondersteuning, de inrichting van de rekenkamerfunctie en de mogelijkheid tot ambtelijke bijstand en het volgen van opleidingsprogramma’s.

In samenwerking met onderzoeksbureau PBLQ beantwoorden wij de volgende centrale vraag: hoeveel is de raad bereid voor haar eigen ondersteuning uit te geven? Het gaat hierbij om vragen als: wat is het budget waarover de decentrale volksvertegenwoordiging beschikt? Wat wordt daaruit gefinancierd? Worden alle middelen besteed of blijft er geld liggen? Is dit de afgelopen jaren veranderd en wat zijn de redenen daarvan?

Zie hier het onderzoeksplan.


Rekenkamerbrief onderzoek NVRR naar uitvoering Wob (01-06-2022)

In 2021 heeft de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) onderzoek gedaan naar de praktijk van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In deze rekenkamerbrief brengen wij enkele punten onder de aandacht, die uit de dataverzameling voor Utrecht naar voren zijn gekomen en die met het overkoepelende beeld zijn vergeleken.

Voor meer informatie, zie Publicaties.


Jaarverslag 2021 (29-03-2022)

Ons Jaarverslag 2021 is gepubliceerd.  


Rekenkamerbrief bij Plan van aanpak rapport Grip op Energietransitie (28-03-2022)

In deze rekenkamerbrief geven wij onze visie op het door het college opgestelde plan van aanpak bij het rekenkameronderzoek Grip op energietransitie. Voor meer informatie, zie Publicaties.


Energietransitie (21-02-2022)

Het rapport ‘Onbegonnen werk’ gaat over de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Voor meer informatie, zie Publicaties.


Economisch Beleid (02-02-2022)

Het rapport ‘De balans opmaken’ gaat over de effectiviteit van het economisch beleid van de gemeente Utrecht. Voor meer informatie, zie Publicaties.


Inwonerparticipatie (01-02-2022)

Rekenkamer Utrecht is van start gegaan met een onderzoek naar het doelbereik van het inwonerparticipatiebeleid van de gemeente Utrecht.
Bekijk het onderzoeksplan.


Wonen (26-01-2022)

Rekenkamer Utrecht is van start gegaan met een onderzoek naar de beschikbaarheid van huurwoningen in het middensegment.
Bekijk het onderzoeksplan.


Energietransitie (02-12-2021)

Het rapport ‘Grip op energietransitie. Een onderzoek naar de beïnvloedingsmogelijkheden van de gemeente bij concrete projecten’ gaat over twee projecten, namelijk Zon op dak en Stimuleren van particuliere woningeigenaren. Voor meer informatie, zie Publicaties.


Rekenkamerbrief Voortgang Plan van Aanpak rapport Leren om mee te kunnen doen (16-11-2021)

Met deze rekenkamerbrief geven wij onze visie op de raadsbrief van 29 september 2021 over de voortgang van de uitvoering van het plan van aanpak van het rekenkamerrapport ‘Leren om mee te kunnen doen’. Voor meer informatie, zie Publicaties.


Rekenkamerbrief Vervolg Regeling Risicovolle Projecten (08-11-2021)

In deze rekenkamerbrief geven we onze zienswijze op de documenten die in het kader van de Regeling Risicovolle Projecten zijn opgesteld. Voor meer informatie, zie Publicaties.


Rekenkamerbrief Plan van aanpak informatieveiligheid (02-09-2021)

In deze rekenkamerbrief geven wij onze visie op het door het college opgestelde plan van aanpak bij het rekenkameronderzoek 'Zo sterk als de zwakste schakel'. Voor meer informatie, zie Publicaties.


Jaarplan 2021-2022 (24-06-2021)

Ons Jaarplan 2021-2022 is gepubliceerd.  In het Jaarplan 2021-2022 gaan wij in op onze activiteiten en onderzoeken voor de periode 2021-2022. Voor meer informatie, zie Publicaties.


Rekenkamerbrief Regeling Risicovolle Projecten (11-05-2021)

De rekenkamer geeft aan raad en college haar zienswijze op de Regeling Risicovolle Projecten. Voor meer informatie, zie Publicaties.  


In memoriam mr. Watze Robert de Boer (17-04-2021)

Onlangs ontvingen we het zeer verdrietige bericht van het overlijden van Watze de Boer, voormalig voorzitter van de Rekenkamer Utrecht. Klik hier voor een in memoriam.


Informatieveiligheid (07-04-2021)

Het rapport "Zo sterk als de zwakste schakel" gaat in op de vraag of de informatieveiligheid bij de gemeente Utrecht voldoende gewaarborgd is. Voor meer informatie, zie Publicaties.  


Jaarverslag 2020 (22-03-2021)

Ons Jaarverslag 2020 is gepubliceerd.  


Rekenkamerbrief Meldingen Openbare Ruimte (04-03-2021)

In deze rekenkamerbrief beschrijven we de uitkomsten van onderzoek naar de afhandeling van meldingen openbare ruimte (MOR). Voor meer informatie, zie Publicaties.  


Rekenkamerbrief Plan van Aanpak rapport Leren om mee te kunnen doen (04-03-2021)

Met deze rekenkamerbrief geven wij onze visie op het plan van aanpak van het college voor het raadsbesluit ‘Leren om mee te kunnen doen’. Voor meer informatie, zie Publicaties.  


Rekenkamerbrief Energietransitie (01-02-2021)

In deze rekenkamerbrief gaan we in op het uitvoeringsprogramma energietransitie en de informatievoorziening hierover aan de gemeenteraad. Voor meer informatie, zie Publicaties.  


Rekenkamerbrieven Geheimhouding (25-01-2021)

De rekenkamers van de gemeenten Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam hebben de geheimhouding van informatie onderzocht en delen de uitkomsten per brief met de gemeenteraden en met de Tweede Kamer. Voor meer informatie, zie Publicaties.  


Rekenkamerbrief Vervolg Rekenkamerrapport ‘Regie op Veiligheid en Handhaving’ (19-01-2021)

In deze brief delen wij onze visie op het plan van aanpak van het college voor het raadsbesluit Rekenkamerrapport ‘Regie op Veiligheid en Handhaving’. Voor meer informatie, zie Publicaties.  


Rekenkamerbrief Uitvoeren aanbevelingen Werken aan Perspectief (18-12-2020)

Een reactie van de rekenkamer op de acties van het college om de dienstverlening aan uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt te verbeteren. Voor meer informatie, zie Publicaties.  


Paul Venhoeven volgt Peter van den Berg op als voorzitter Rekenkamer Utrecht (17-12-2020)

In de gemeenteraad van donderdagavond 17 december benoemde de kersverse burgemeester Sharon Dijksma Paul Venhoeven (rechts) als nieuwe voorzitter van de Rekenkamer Utrecht. Paul Venhoeven volgt Peter van den Berg (links) op die de afgelopen 6 jaar het voorzitterschap vervulde met veel deskundigheid en enthousiasme. Link naar de raadsvergadering
 


Rekenkamerbrief Stationsgebied (24-11-2020)

De ontwikkeling van fase 2 van het Stationsgebied komt op gang. Wij benoemen aandachtspunten en lessen uit de ervaringen met fase 1. Voor meer informatie, zie Publicaties.  


Basiseducatie volwassenen (15-10-2020)

Het rapport "Leren om mee te kunnen doen" beschrijft de resultaten van het Utrechtse beleid om basisvaardigheden van volwassen (taal, rekenen en digitale vaardigheid) te vergroten. Voor meer informatie, zie Publicaties.  


Energietransitie (05-10-2020)

Rekenkamer Utrecht is van start gegaan met een onderzoek naar de energietransitie.
Bekijk het onderzoeksplan.


Vacature voorzitter (14-09-2020)

Voor onze Rekenkamer zoeken wij per 1 januari 2021 een voorzitter die met Utrecht matcht! Update (24-11-2020): de selectieprocedure is inmiddels afgerond.


Informatieveiligheid (11-09-2020)

Rekenkamer Utrecht is van start gegaan met een onderzoek naar informatieveiligheid.
Bekijk het onderzoeksplan.


Opvolgingsonderzoek rekenkamerrapporten 2014-2018 (23-06-2020)

Wij hebben voor 9 rekenkamerrapporten uit de periode 2014-2018 onderzocht of de raadsbesluiten zijn opgevolgd en of deze ook voor de beoogde verbeteringen zorgen. Voor meer informatie, zie Publicaties.  


Rekenkamerbrief Weten wat werkt (19-06-2020)

Brief over de uitkomsten van het bijstandsexperiment "Weten wat werkt". Voor meer informatie, zie Publicaties.  


Rekenkamerbrief Opvolging maatschappelijke opvang (03-06-2020)

Brief over de uitvoering van de rekenkameraanbevelingen uit het rapport ‘Opvang en zorg voor daklozen in Utrecht: knel in de keten’ (2018). Voor meer informatie, zie Publicaties.  


Jaarverslag 2019 en Jaarplan 2020 (19-03-2020)

Ons Jaarverslag 2019 en Jaarplan 2020 is gepubliceerd. En voor het eerst in onze nieuwe huisstijl. Onze website wordt op een later moment aangepast.  


Regie op veiligheid en handhaving (17-03-2020)

De rekenkamer onderzocht hoe de gemeente Utrecht en de burgemeester regie voeren op veiligheid en handhaving in de openbare ruimte. Voor meer informatie, zie Publicaties


Rekenkamerbrief Consultatie Concept Regeling Risicovolle Projecten (17-02-2020)

De rekenkamer reageert aan raad en college op de concept Regeling Risicovolle Projecten (RRP). Voor meer informatie, zie Publicaties.


Reactie college B en W op rekenkamerbrief toegankelijkheid stemlokalen (06-11-2019)

Het college van B en W heeft op 6 november 2019 in een brief aan de gemeenteraad gereageerd op de rekenkamerbrief over de toegankelijkheid van de stemlokalen.


Rekenkamerbrief Beleidsscan VN-verdrag Handicap (04-11-2019)

Rekenkamer Utrecht heeft deelgenomen aan een beleidsscan van het VN-verdrag Handicap door de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR). Deze scan is uitgevoerd in 47 gemeenten. De uitkomsten daarvan zijn nu beschikbaar. Voor meer informatie, zie Publicaties.


Rapport Uithoflijn genomineerd voor Goudvink 2019 (01-11-2019)

Het rapport 'Samen sturen', over de bestuurlijke en ambtelijke aansturing van de realisatie van de Uithoflijn (tram 22), is genomineerd voor de NVRR Goudvink 2019.  De winnaar van de Goudvink 2019 wordt op 29 november bekend gemaakt.   


Educatie basisvaardigheden volwassenen (30-09-2019)

Rekenkamer Utrecht is van start gegaan met een onderzoek naar de educatie van basisvaardigheden voor volwassenen (taal, rekenen en digitale vaardigheid).
Bekijk het onderzoeksplan.


Rekenkamerbrief Plan van aanpak rekenkamerrapport Werken aan perspectief en Actieagenda Werkbeweging (23-09-2019)

De rekenkamer geeft haar visie op het plan van aanpak voor de uitvoering van het raadsbesluit over rekenkamerrapport "Werken aan perspectief" en de Actieagenda Werkbeweging. Voor meer informatie, zie Publicaties.


Uithoflijn - Update rapport deelonderzoek Procap (03-09-2019)

De rapportage van het deelonderzoek naar de verdeling van risico’s en meerkosten tussen de gemeente/provincie en de hoofdaannemer traminfrastructuur (BAM) is - na opheffing van geheimhouding van onderliggende documenten - vanaf heden te downloaden. Voor meer informatie, zie Publicaties.


Rekenkamerbrief Informatie vastgoed (19-06-2019)

De rekenkamer informeert de raad over de voortgang van het college met de aanbevelingen om de informatie aan de raad over het gemeentelijk vastgoed te verbeteren en geeft een toelichting op de aan de raad voorgestelde investeringen in gemeentelijk vastgoed. Voor meer informatie, zie Publicaties.


Veiligheid en handhaving (03-06-2019)

De Rekenkamer Utrecht is gestart met een onderzoek naar de veiligheid en handhaving in de openbare ruimte in de gemeente Utrecht. Bekijk het onderzoeksplan.


Rekenkamerbrief Toegankelijkheid stemlokalen (20-05-2019)

De stemlokalen in de gemeente Utrecht zijn ondanks inspanningen van de gemeente te weinig toegankelijk. Met relatief eenvoudige en goedkope maatregelen kan de toegankelijkheid van veel stemlokalen verbeterd worden. Voor meer informatie, zie Publicaties.


Opvolgingsonderzoek 2014-2018 (08-04-2019)

De Rekenkamer Utrecht is gestart met een opvolgingsonderzoek rekenkamerrapporten 2014-2018. Bekijk het onderzoeksplan.


Werken aan perspectief (26-03-2019)

De rekenkamer onderzocht de dienstverlening aan uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt door de gemeente Utrecht en uitvoeringspartners én hoe uitkeringsgerechtigden dit zelf ervaren. Voor meer informatie, zie Publicaties.


Rekenkamerbrief raadsvoorstel Beperkt in beeld (26-03-2019)

De rekenkamer informeert de raad over de voortgang van het college met de aanbevelingen om de begeleiding naar werk van jongeren met een arbeidsbeperking te verbeteren. Voor meer informatie, zie Publicaties.


Jaarverslag 2018 en Jaarplan 2019 (26-03-2019)

In het Jaarverslag 2018 en Jaarplan 2019 is beschreven welke onderzoeken en activiteiten de rekenkamer uitvoerde in 2018. Daarnaast belichten wij lopend onderzoek, voorgenomen activiteiten en onderzoeken in 2019 en de begroting van de rekenkamer.


Toegankelijkheid stembureaus (04-03-2019)

De Rekenkamer Utrecht is gestart met een onderzoek naar de toegankelijkheid van de stembureaus in de gemeente Utrecht. Bekijk het onderzoeksplan.