Publicaties Rekenkamer, volledige lijst

Volledige lijst met publicaties

Deze lijst bevat alle publicaties uit de periode 2009 tot heden. Rapporten van de periode voor 2009 zijn te raadplegen via het webarchief van de gemeente Utrecht.

2024 Openbaar groen: "Vergroening, van droom naar daad"
2024 Aanpak overlast: "Over lastig handhaven"
2024 Toegankelijkheid: "Drempels om te stemmen"
2024 Rekenkamerbrief plan van aanpak rapport 'Het gaat niet goed'
2024 Jaarverslag 2023
2024 Rekenkamerbrief Plan van aanpak rapport 'Pleisters plakken'
2023 Jaarplan 2024
2023 Mentale gezondheid: "Het gaat niet goed"
2023 Armoedebeleid: "Pleisters plakken"
2023 Rekenkamerbrief Plan van aanpak rapport ‘Horen, zien en samen door’
2023 Rekenkamerbrief Plan van aanpak rapport ‘Middenhuur: meer grip op groei’
2023 Jaarverslag 2022
2023 Rekenkamerbrief Sturing op bestemmingsreserves
2023 Wonen: "Middenhuur: Meer grip op groei"
2023 Rekenkamerbrief Voortgang plan van aanpak basiseducatie volwassenen
2022 Inwonerparticipatie: "Horen, zien en samen door"
2022 Rekenkamerbrief bij Plan van aanpak rapport Onbegonnen werk
2022 Jaarplan 2023
2022 Rekenkamerbrief Verantwoording Uitvoering Coalitieakkoord
2022 Rekenkamerbrief Plan van Aanpak rapport De Balans Opmaken
2022 Rekenkamerbrief onderzoek NVRR naar uitvoering Wob
2022 Jaarverslag 2021
2022 Rekenkamerbrief bij Plan van aanpak rapport Grip op energietransitie
2022 Energietransitie: "Onbegonnen werk"
2022 Economisch Beleid: "De balans opmaken"
2021 Energietransitie: "Grip op energietransitie"
2021 Rekenkamerbrief Voortgang Plan van Aanpak rapport Leren om mee te kunnen doen
2021 Rekenkamerbrief Vervolg Regeling Risicovolle Projecten
2021 Rekenkamerbrief Plan van aanpak informatieveiligheid
2021 Jaarplan 2021-2022
2021 Rekenkamerbrief Regeling Risicovolle Projecten
2021 Informatieveiligheid: "Zo sterk als de zwakste schakel"
2021 Jaarverslag 2020
2021 Rekenkamerbrief Meldingen Openbare Ruimte (MOR)
2021 Rekenkamerbrief Plan van Aanpak rapport Leren om mee te kunnen doen
2021 Rekenkamerbrief Energietransitie
2021 Rekenkamerbrieven Geheimhouding
2021 Rekenkamerbrief Vervolg Rekenkamerrapport ‘Regie op Veiligheid en Handhaving’
2020 Rekenkamerbrief Uitvoeren aanbevelingen Werken aan Perspectief
2020 Rekenkamerbrief Stationsgebied
2020 Basiseducatie volwassenen: "Leren om mee te kunnen doen"
2020 Opvolgingsonderzoek rekenkamerrapporten 2014-2018
2020 Rekenkamerbrief Weten wat werkt
2020 Rekenkamerbrief Opvolging maatschappelijke opvang
2020 Jaarverslag 2019 en Jaarplan 2020
2020 Regie op veiligheid en handhaving
2020 Rekenkamerbrief Consultatie Concept Regeling Risicovolle Projecten
2019 Rekenkamerbrief Beleidsscan VN-verdrag Handicap
2019 Rekenkamerbrief Plan van aanpak rekenkamerrapport Werken aan perspectief en Actieagenda Werkbeweging
2019 Rekenkamerbrief Informatie Vastgoed 2019
2019 Rekenkamerbrief Toegankelijkheid stemlokalen
2019 Werken aan perspectief
2019 Rekenkamerbrief raadsbesluit Beperkt in beeld
2019 Jaarverslag 2018 en Jaarplan 2019
2018 Samen sturen (Uithoflijn)
2018 Rekenkamerbrief plan van aanpak daklozenopvang
2018 Opvang en zorg voor daklozen in Utrecht: knel in de keten
2018 Zicht op vastgoed. Doelen en beleidsinformatie gemeentelijk vastgoed
2018 Jaarverslag 2017
2017 Jaarplan 2018
2017 Beperkt in beeld (jongeren met een arbeidsbeperking)
2017 Langer zelfstandig thuis wonen
2017 Jaarverslag 2016
2017 Rekenkamerbrief Beleidsbeschrijving Werken naar Vermogen
2017 Rekenkamerbrief Informatievoorziening sociaal domein 
2016 Jaarplan 2017
2016 Rekenkamerbrief Landelijke Spotdag van rekenkamers
2016 Hulp bij Maatwerk (huishoudelijke hulp)
2016 Rekenkamerbrief Klachtbehandeling
2016 Jaarverslag 2015 en Jaarplan 2016
2015 Een paleis voor de muziek. Bouw en exploitatie Muziekpaleis TivoliVredenburg
2015 Jaarverslag 2014 en Jaarplan 2015
2014 Jeugdhulp in ontwikkeling
2014 Lessen van ongenoegen (klachtbehandeling)
2014 Jaarverslag 2013 en Jaarplan 2014
2013 Vervolgonderzoek subsidieverstrekking en leefbaarheidsbudget  
2013 Rekenkamerbrief Wet Houdbare Overheidsfinanciën
2013 Een lange adem. De organisatievernieuwing van de gemeente Utrecht 
2013 Jaarverslag 2012 en Jaarplan 2013
2012 Signalen uit de openbare ruimte (onderhoud openbare ruimte)
2012 Jaarverslag 2011 en Jaarplan 2012
2011 Geen vuiltje aan de lucht (aanpak luchtkwaliteit gemeente Utrecht)
2011 De masterplannen meester (onderwijshuisvestingsbeleid)
2011 Jaarverslag 2010 en jaarplan 2011
2010 Maak werk van bijstand - Wordt gevolgd  
2010 Wordt gevolgd 2010. 6 rekenkameronderzoeken getoetst op resultaat
2010 Leefbaarheidsbudget Utrecht
2010 Jaarverslag 2009 en Jaarplan 2010
2009 Jeugd en veiligheid - wordt gevolgd
2009 Checklist informatievoorziening grote projecten
2009 Project Stationsgebied
2009 Jaarverslag 2008 en Jaarplan 2009 
2009 Rekenkamerbrief Uitgezette gelden - in ijzer en beton