Subsidiehulp Aanvragen subsidie bedrijf

Bepaal uw mogelijkheden

Bekijk hier alle subsidies die u kunt aanvragen voor uw bedrijf.

Cultuurprogramma jongeren Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern 2020-2021: een subsidie voor een cultureel programma en activiteiten voor jongeren in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern.

Projectsubsidie cultuur: een subsidie voor culturele projecten, producties en manifestaties.

Impulssubsidie cultuur: een impulssubsidie voor culturele initiatieven met een innovatief (vernieuwend) element.

Meerjarige subsidie Cultuurnotaperiode 2017-2020: een meerjarige subsidie voor culturele instellingen in het kader van de Cultuurnota voor de periode 2017-2020.

Evenementenfonds: een subsidie voor grootschalige evenementen die de internationale profilering van de stad versterken. Vraag deze subsidie aan.

Procesinnovatie maatschappelijk vastgoed: een subsidie voor het uitvoeren van energiemaatregelen aan buurtcentra, sportaccommodaties en culturele centra.

Kansen voor West 2: Europese subsidie ter ondersteuning van de transitie naar een koolstofarme economie.

Utrecht4globalgoals: Een subsidie voor initiatieven die bijdragen aan de realisering van de global goals.

Collectieve zonne-energieprojecten: de subsidie is voor de kosten van de voorbereiding en de uitvoering van collectieve zonne-energieprojecten.

Procesinnovatie duurzaam goederenvervoer: de subsidie is voor innovatieve verbeteringen van het logistieke proces van goederenvervoer waardoor het brandstofgebruik wordt verminderd of de uitstoot van CO2, NOx of fijn stof wordt beperkt.

Haalbaarheidssubsidie duurzaam goederenvervoer: de subsidie is voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie omtrent duurzaam goederenvervoer.

Subsidie transitie voorschoolse educatie 2020-2021: een tegemoetkoming in de extra kosten voor de harmonisatie van peuterspeelzaalwerk naar kinderopvang.

Kansen voor West 2: Europese subsidie voor initiatieven gericht op betere aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt.

Utrecht4globalgoals: Een subsidie voor initiatieven die bijdragen aan de realisering van de global goals.

Passende kinderopvang: Een subsidie voor het uitvoeren van voorschoolse educatie en/of het bieden 'kinderopvang plus'.

Sportakkoord: een subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de speerpunten uit het Utrechts Sportakkoord.

Sportevenement: organisatoren van sportevenementen in Utrecht kunnen een bijdrage ontvangen van de gemeente Utrecht.

Utrecht4globalgoals: Een subsidie voor initiatieven die bijdragen aan de realisering van de global goals.

Sociale prestatie en dagondersteuning: Een subsidie voor de participatie van sociaal kwetsbaren door zinvolle, groepsmatige daginvulling.

Jongerenwerk: Een subsidie om het jongerenwerk in Utrecht van 2020-2026 uit te voeren.

Welzijnsaccommodatie in zelfbeheer: een subsidie voor zelfbeheerinitiatieven van buurthuizen, jongerencentra, speeltuinen of multifunctionele accommodaties.

Toegankelijkheid: Een subsidie voor het toegankelijk maken van een product of dienst voor inwoners met een beperking.

Subsidie buurtnetwerk: een subsidie voor de activiteiten van een buurtnetwerk van vrijwilligers.

Subsidie wijkinformatiepunt: een subsidie voor het starten of uitvoeren van een wijkinformatiepunt voor vragen over zorg en welzijn.

Jaarsubsidie informele zorg: Een subsidie voor reguliere activiteiten om de informele zorg in de stad te ondersteunen.

Projectsubsidie informele zorg: Een subsidie voor projecten om de informele zorg in de stad te ondersteunen.

Subsidie fonds mismatch arbeidsmarkt: een subsidie voor activiteiten die zorgen dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter bij elkaar aansluiten.

Loonkostensubsidie: werkgevers die iemand met een bijstandsuitkering in dienst nemen en van plan zijn om deze medewerker na een jaar een vast dienstverband aan te bieden, kunnen onder bepaalde voorwaarden de loonkostensubsidie naar loonwaarde ontvangen.

Stimulering bedrijven in stedelijke vernieuwingsgebieden: subsidie voor kleine ondernemers en eigenaren van bedrijfspanden als zij kosten maken vanwege stedelijke vernieuwing. (BSSB-regeling)

Kansen voor West 2: Europese subsidie voor verbetering vestigingsklimaat in delen van de stad gericht op meer werkgelegenheid via een hoger aantal hoogwaardige en toegankelijke werk/bedrijfslocaties.

Duurzaamheidsbonus: subsidie voor werkgevers die een werknemer met een bijstandsuitkering een vast contract geven.

Plusbonus: subsidie voor werkgevers die een werknemer met een bijstandsuitkering meer contracturen geven.

Werkgeverscheque: subsidie voor de extra kosten de een werkgever maakt om een persoon met een uitkering aan te nemen of een proefplaatsing te bieden.

Versterken ecosysteem starters en groeiers: subsidie om de groeiambities (en het netwerk) van startups en groeiende ondernemers te ondersteunen en te versterken.

Initiatievenfonds: een subsidie of andere ondersteuning voor initiatieven vanuit de wijk of de stad waarbij mensen zich inzetten voor elkaar en/of hun leefomgeving.

Groene daken: een subsidie voor de aanleg van een groen dak op een woning, gebouw, woonboot of bijgebouw.

Projecten toevoegen woonruimte: een subsidie voor het verbouwen van bestaande gebouwen tot zelfstandige woonruimte voor starters en studenten.

Haalbaarheidsonderzoek toevoegen woonruimte: een subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek naar de verbouw van leegstaande gebouwen tot zelfstandige woonruimte voor starters en studenten.

Wonen boven winkels: deze subsidie is een bijdrage in de kosten voor het opnieuw in gebruik laten nemen als woonruimte van leegstaande verdiepingen van winkelpanden.

Utrechts restauratiefonds: eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden komen in aanmerking voor een laagrentende lening uit het Utrechts Restauratiefonds.

Ruimtelijke strategie Utrecht: ruimte voor initiatief Een subsidie voor gebiedsontwikkelingen die passen bij de nota Ruimtelijke Strategie.

Huurdersparticipatie: een subsidie om de participatie van huurders in Utrecht te versterken.

Riolering souterrainwoningen: een subsidie voor werkzaamheden om de riolering van souterrainwoningen in Lombok te verbeteren.

Subsidie beheer speeltuinen: subsidie voor het beheer van 1 of meerdere speeltuinen in Utrecht.

Samen voor Overvecht: een subsidie voor activiteiten die passen bij de ambities en kansen van de aanpak Samen voor Overvecht.

Ook interessant

  • Ondernemen: regels, vergunningen en procedures waarmee u te maken kunt krijgen bij het starten of uitbreiden van een onderneming. Zoals informatie over bestemmingsplannen of een drank- en horecavergunning.
  • Duurzaam ondernemen: informatie over duurzaam investeren en ondernemen voor Utrechtse bedrijven.

Staat uw subsidie er niet bij? Doe dan een open aanvraag.

Hulp en contact Subsidie

E-mail

subsidie@utrecht.nl

Telefoon

030 - 286 33 36

 

Postadres

Gemeente Utrecht
t.a.v. Subsidiebureau
Postbus 2158
3500 GD Utrecht