Subsidiehulp Aanvragen subsidie bedrijf

Bepaal uw mogelijkheden

Bekijk hier alle subsidies die u kunt aanvragen voor uw bedrijf.

Kunst en cultuur

Eenmalige subsidie cultuur: de gemeente ondersteunt culturele projecten en manifestaties met eenmalige subsidies.

Subsidie voor professionalisering: subsidie voor creatieve makers en culturele initiatieven die zich verder willen professionaliseren. Denk hierbij aan theatermakers, startende gezelschappen, dans- en muziekinitiatieven en nieuwe festivals.

Meerjarige subsidie Cultuurnotaperiode 2017-2020: een meerjarige subsidie voor culturele instellingen in het kader van de Cultuurnota voor de periode 2017-2020.

Milieu en duurzaamheid

Haalbaarheidssubsidie duurzaam goederenvervoer: de subsidie is voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie omtrent duurzaam goederenvervoer.

Procesinnovatie maatschappelijk vastgoed: een subsidie voor het uitvoeren van energiemaatregelen aan buurtcentra, sportaccommodaties en culturele centra.

Energiemaatregelen duurzaam goederenvervoer: de subsidie is voor innovatieve verbeteringen van het logistieke proces van goederenvervoer waardoor het brandstofgebruik wordt verminderd of de uitstoot van CO2, NOx of fijn stof wordt beperkt.

Kansen voor West 2: Europese subsidie ter ondersteuning van de transitie naar een koolstofarme economie.

Utrecht4globalgoals: Een subsidie voor initiatieven die bijdragen aan de realisering van de global goals.

Collectieve zonne-energieprojecten: de subsidie is voor de kosten van de voorbereiding en de uitvoering van collectieve zonne-energieprojecten.

Onderwijs

Kansen voor West 2: Europese subsidie voor initiatieven gericht op betere aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt.

Utrecht4globalgoals: Een subsidie voor initiatieven die bijdragen aan de realisering van de global goals.

Onderwijsimpuls voor kwaliteit en excellentie: een subsidie voor activiteiten die een impuls geven aan de kwaliteit van het onderwijs in Utrecht en onderwijsinnovatie stimuleren.

Voorschoolse voorzieningen: Een subsidie voor (voorbereiden van) het uitvoeren van voorschoolse educatie.

Sport

Buurtsportcoach: een subsidie voor een bijdrage in de loonkosten van een buurtsportcoach.

Sport- en beweegactiviteiten: een subsidie voor sport- en beweegactiviteiten voor inwoners die nu niet of nauwelijks bewegen.

Sportevenement: organisatoren van sportevenementen in Utrecht kunnen een bijdrage ontvangen van de gemeente Utrecht.

Welzijn, zorg en gezondheid

Welzijnsaccommodatie in zelfbeheer: een subsidie voor zelfbeheerinitiatieven van buurthuizen, jongerencentra, speeltuinen of multifunctionele accommodaties.

Utrecht4globalgoals: Een subsidie voor initiatieven die bijdragen aan de realisering van de global goals.

Sociale prestatie en dagondersteuning: Een subsidie voor de participatie van sociaal kwetsbaren door zinvolle, groepsmatige daginvulling.

Gebruik accommodaties (ruimte) bewonersinitiatieven: Een subsidie voor de aanpassing van een bestaande accommodatie waardoor deze geschikt wordt voor bewonersactiviteiten en/of -initiatieven.

Subsidie buurtnetwerk: een subsidie voor de activiteiten van een buurtnetwerk van vrijwilligers.

Subsidie wijkinformatiepunt: een subsidie voor het starten of uitvoeren van een wijkinformatiepunt voor vragen over zorg en welzijn.

Jaarsubsidie informele zorg: Een subsidie voor reguliere activiteiten om de informele zorg in de stad te ondersteunen.

Projectsubsidie informele zorg: Een subsidie voor projecten om de informele zorg in de stad te ondersteunen.

Werk en ondernemen

Loonkostensubsidie: werkgevers die iemand met een bijstandsuitkering in dienst nemen en van plan zijn om deze medewerker na een jaar een vast dienstverband aan te bieden, kunnen onder bepaalde voorwaarden de loonkostensubsidie naar loonwaarde ontvangen.

Lokaal economisch fonds: subsidie ter stimulering van de werkgelegenheid in de vorm van nieuwe banen, leerwerk- en stageplekken.

Stimulering bedrijven in stedelijke vernieuwingsgebieden: subsidie voor kleine ondernemers en eigenaren van bedrijfspanden als zij kosten maken vanwege stedelijke vernieuwing. (BSSB-regeling)

Kansen voor West 2: Europese subsidie voor verbetering vestigingsklimaat in delen van de stad gericht op meer werkgelegenheid via een hoger aantal hoogwaardige en toegankelijke werk/bedrijfslocaties.

Duurzaamheidsbonus: subsidie voor werkgevers die een werknemer met een bijstandsuitkering een vast contract geven.

Plusbonus: subsidie voor werkgevers die een werknemer met een bijstandsuitkering meer contracturen geven.

Werkgeverscheque: subsidie voor de extra kosten de een werkgever maakt om een persoon met een uitkering aan te nemen of een proefplaatsing te bieden.

Wonen en leefomgeving

Initiatievenfonds: een subsidie of andere ondersteuning voor initiatieven vanuit de wijk of de stad waarbij mensen zich inzetten voor elkaar en/of hun leefomgeving.

Groene daken: een subsidie voor de aanleg van een groen dak op een woning, gebouw, woonboot of bijgebouw.

Projecten toevoegen woonruimte: een subsidie voor het verbouwen van bestaande gebouwen tot zelfstandige woonruimte voor starters en studenten.

Haalbaarheidsonderzoek toevoegen woonruimte: een subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek naar de verbouw van leegstaande gebouwen tot zelfstandige woonruimte voor starters en studenten.

Wonen boven winkels: deze subsidie is een bijdrage in de kosten voor het opnieuw in gebruik laten nemen als woonruimte van leegstaande verdiepingen van winkelpanden.

Utrechts restauratiefonds: eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden komen in aanmerking voor een laagrentende lening uit het Utrechts Restauratiefonds.

Ruimtelijke strategie Utrecht: ruimte voor initiatief Een subsidie voor gebiedsontwikkelingen die passen bij de nota Ruimtelijke Strategie.

Huurdersparticipatie: een subsidie om de participatie van huurders in Utrecht te versterken.

Riolering souterrainwoningen: een subsidie voor werkzaamheden om de riolering van souterrainwoningen in Lombok te verbeteren.

Subsidie beheer speeltuinen: subsidie voor het beheer van één of meerdere speeltuinen in Utrecht.

Ook interessant

  • Ondernemen: regels, vergunningen en procedures waarmee u te maken kunt krijgen bij het starten of uitbreiden van een onderneming. Zoals informatie over bestemmingsplannen of een drank- en horecavergunning.
  • Energiepunt bedrijven: informatie over duurzaam investeren en ondernemen voor Utrechtse bedrijven.

Staat uw subsidie er niet bij? Doe dan een open aanvraag.

Hulp en contact Subsidiehulp

E-mail

subsidie@utrecht.nl

Telefoon

030 - 286 33 36

 

 

Postadres

Gemeente Utrecht
t.a.v. Subsidiebureau
Postbus 2158
3500 GD Utrecht