Jongerencultuurhuis Overvecht stap dichterbij

Voor het nieuwe jongerencultuurhuis in Overvecht zoekt Utrecht een exploitant. In dit cultuurhuis kunnen jongeren tot 23 jaar deelnemen aan activiteiten op het gebied van kunst en cultuur en zo hun talenten ontwikkelen. De gemeente streeft naar een openingsdatum vóór 1 juni 2019. Geïnteresseerde organisaties kunnen een subsidieaanvraag indienen.

Uitnodigende plek voor talentontwikkeling
Jongeren uit Overvecht hebben aangegeven dat ze graag een cultuurhuis willen. Ze willen hun talenten ontwikkelen en zelf culturele initiatieven opzetten en uitvoeren, zoals sinds 2013 ook gebeurt in het jongerencultuurhuis Kanaleneiland. Het jongerencultuurhuis brengt artistieke vernieuwing en nieuwe makers voort en een nieuw publiek voor het Utrechtse cultuuraanbod. 

Optimaal gebruik
Het jongerencultuurhuis beperkt zich niet tot kunst en cultuur, maar werkt ook samen met onderwijs, sport, welzijn en jongerenwerk. Het cultuurhuis heeft een professionele organisatie die het aanspreekpunt is, de sfeer bewaakt en zorgt voor een goed contact met de buurt. Er is nog geen definitieve keuze gemaakt op welke locatie in Overvecht het cultuurhuis komt.

Subsidie voor 6 jaar
Culturele ondernemers kunnen een aanvraag doen voor subsidie. Deze bedraagt maximaal €200.000,- per jaar voor exploitatie, programmering en beheer. De gemeente kent de subsidie toe voor een periode van 6 jaar (2019-2024). In die tijd kan het jongeren cultuurhuis zich ontwikkelen . Vanaf 2025 geldt een nieuwe cultuurnotaperiode. Voorafgaand daaraan start een nieuwe aanvraagronde voor een 4-jarige subsidie, net als voor alle wijkcultuurhuizen en cultuurinstellingen in Utrecht.

Onafhankelijke adviescommissie
Een onafhankelijke adviescommissie van deskundigen beoordeelt de ingediende aanvragen. Zij toetsen de plannen onder andere op artistieke waarde, betekenis voor de stad en wijk, diversiteit, talentontwikkeling en fair practice. De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders.  Het college kiest begin maart 2019 de definitieve exploitant.

Meer weten?
Informatie over de Beleidsregel subsidie Jongerencultuurhuis Overvecht 2019-2024 en de criteria waarop de commissie toetst staan vanaf 14 december op de website. Subsidieaanvragen kunnen tot en met 31 januari 2019 worden ingediend via Subsidies kunst en cultuur | Gemeente Utrecht

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht