Publicaties Rekenkamer 2022 - 2024

Onze meest recente publicaties

Bekijk hier alle publicaties 2022-2024

Toegankelijkheid stembureaus

Publicatiedatum: 17 april 2024

Rekenkamer Utrecht deed onderzoek naar de toegankelijkheid van stembureaus in de gemeente Utrecht. De centrale onderzoeksvraag luidt: ‘Is de wettelijke verplichting van (bijna) 100% toegankelijke stembureaus voor mensen met een lichamelijke beperking tijdens de verkiezingen op 22 november 2023 in de praktijk bereikt?’

De gemeente Utrecht is verplicht om ervoor te zorgen dat bijna alle stembureaus in de gemeente toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023 hebben wij 151 van de 217 stembureaus geschouwd. Wij concluderen dat 60% van de stembureaus in Utrecht ontoegankelijk was. Bij die stembureaus kunnen Utrechters met een lichamelijke beperking niet zelfstandig, zonder hulp, stemmen.

Ook in 2019 deden we onderzoek naar de toegankelijkheid van stembureaus. Vergeleken met dat onderzoek uit 2019 zijn stembureaus nu minder vaak toegankelijk. Dat komt met name doordat veel toegankelijkheidsknelpunten die we in 2019 hebben geconstateerd niet zijn opgelost en er nieuwe knelpunten zijn bijgekomen. Verder worden inwoners en de gemeenteraad niet correct geïnformeerd over de daadwerkelijke toegankelijkheid. Het college schetst daarmee een te optimistisch beeld van de toegankelijkheid van stembureaus.

Wij doen drie aanbevelingen:

 • Zorg dat op de korte termijn meer panden permanent toegankelijk zijn. Zorg daarbij voor een aanbod met voldoende spreiding over de stad. Bied inwoners zekerheid over de toegankelijkheid van locaties door hen daar op een heldere en feitelijk correcte manier over te informeren.
 • Blijf op de langere termijn streven naar 100% toegankelijke stembureaus. Begin bij de panden in gemeentelijk bezit en voer daar zoveel mogelijk permanente toegankelijkheidsmaatregelen door. Zo kan het aantal permanent toegankelijke locaties die op de korte termijn zijn gerealiseerd worden uitgebreid. Motiveer vervolgens hoe het doorvoeren van permanente maatregelen bij gebouwen van anderen (in overleg met de eigenaar) bekostigd kan worden. Richt die maatregelen op het verhelpen van de vaakst voorkomende knelpunten bij toegankelijkheid, zoals te hoge drempels en te zware en/of te smalle deuren.
 • Krijg op de verkiezingsdag meer grip op het juist doorvoeren van (tijdelijke) toegankelijkheidsmaatregelen door de logistiek partner en het doorlopen van de checklist toegankelijkheid door de stembureauleden. Organiseer daarvoor een gemeentelijke controle waarbij steekproefsgewijs een deel van de stembureaus op toegankelijkheid wordt getoetst aan de hand van de criteria van de rijksoverheid. Op die manier kan naderhand op een meer accurate wijze over de mate van toegankelijkheid aan de gemeenteraad worden gerapporteerd.

De volledige conclusies, aanbevelingen en onderliggende bevindingen zijn opgenomen in het rapport ‘Drempels om te stemmen. Een onderzoek naar de toegankelijkheid van stembureaus in de gemeente Utrecht’. Het college van B & W heeft op 10 april 2024 een bestuurlijke reactie op het rapport gegeven.

Het rapport wordt op afzienbare tijd technisch aan de gemeenteraad toegelicht. Daarna wordt het rapport behandeld in de commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën. Vervolgens wordt het in de gemeenteraad behandeld.

Downloads:

Terug naar overzicht.


Jaarverslag 2023

Publicatiedatum: 18 maart 2024

In het Jaarverslag 2023 gaan wij in op onze activiteiten en onderzoeken in 2023 en de behandeling daarvan in de raad. Verder belichten wij de bedrijfsvoering en financiën van de rekenkamer.

Downloads:

Terug naar overzicht.


Jaarplan 2024

Publicatiedatum: 18 december 2023

Ons Jaarplan 2024 is gepubliceerd. In het Jaarplan 2024 gaan wij in op onze activiteiten en onderzoeken voor de periode 2024. 


Downloads:

Terug naar overzicht.


Mentale gezondheid

Publicatiedatum: 7 november 2023

Rekenkamer Utrecht deed onderzoek naar het beleid voor mentale gezondheid van de gemeente Utrecht. De centrale onderzoeksvraag is: ‘In hoeverre is het Utrechtse beleid voor mentale gezondheid doeltreffend?’ 

De gemeente Utrecht heeft het onderwerp mentale gezondheid als speerpunt opgenomen in het volksgezondheidsbeleid 2019-2023. De rekenkamer ziet dat het niet goed gaat; niet goed met de mentale gezondheid van Utrechters en niet goed met het Utrechtse gezondheidsbeleid op dit onderwerp. Van de Utrechtse jongvolwassenen ervaart 22% matige of ernstige psychische klachten. Dit zijn ongeveer 12.000 personen en dan gaat het nog alleen over jongvolwassenen.   

De rekenkamer concludeert dat het speerpunt psychische gezondheid niet doeltreffend is en dat in opzet ook niet had kunnen zijn. De grote groep Utrechters met mentale problemen wordt hiermee niet bereikt noch geholpen. De gemeente vervult hiermee haar taak op het gebied van preventie van psychische problemen niet, en de druk op de ggz wordt hiermee niet verminderd.  

De hoofdconclusie volgt uit twee deelconclusies. Ten eerste is in de uitvoering weinig terechtgekomen van het speerpunt. En ten tweede is de basis van het beleid niet op orde. Hierdoor kan het speerpunt in opzet niet doeltreffend of doelmatig zijn. 

Wij doen vier aanbevelingen: 

 • Werk uit hoe de gemeente gaat sturen op het bereiken van de doelen door de partijen en netwerken, om daarmee meer Utrechters met mentale problemen te bereiken.   
 • Pak het onderwerp mentale gezondheid in de keten op. Zorg voor samenhang tussen de netwerken en aansluiting tussen de preventieve zorg en de eerstelijnszorg, voor betere onderlinge verwijzingen. Zo kunnen wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg worden ontlast.   
 • Geef het nieuwe beleid voor mentale gezondheid een concreet doel en stem het doel en het budget ervoor beter op elkaar af. Subsidieer alleen de interventies die bij dat doel aansluiten en goed onderbouwd zijn om de doeltreffendheid en doelmatigheid te vergroten.   
 • Maak in het nieuwe beleid afspraken over evaluatie en monitoring zodat duidelijker wordt wat het beleid oplevert en indien nodig bijgestuurd kan worden. 

De volledige conclusies, aanbevelingen en onderliggende bevindingen zijn opgenomen in het rapport ‘Het gaat niet goed – een onderzoek naar de uitvoering en doeltreffendheid van het beleid voor mentale gezondheid in Utrecht’. Het college van B & W heeft op 3 oktober 2023 een bestuurlijke reactie op het rapport gegeven. 

Het rapport is op 21 december 2023 tijdens een raadsinformatiebijeenkomst technisch aan de Utrechtse gemeenteraad toegelicht. De presentatie is hieronder te downloaden. Het rapport is vervolgens op 8 februari 2024 behandeld in de commissie Volksgezondheid, Onderwijs, Werk en Economie. Op 27 februari 2024 verscheen de raadsbrief 'Toezegging commissie rekenkamer mentale gezondheid' waarin het college aangeeft dat tijdens het onderzoek verkeerde (financiële) cijfers aan de rekenkamer zijn aangeleverd. Die raadsbrief en ons onderzoek zijn op 29 februari behandeld in de gemeenteraad

Downloads:

Op 2 april 2024 verscheen de raadsbrief 'Plan van aanpak n.a.v. rekenkameronderzoek mentale gezondheid'. Het college biedt met een beknopt plan van aanpak inzicht in de verdere implementatie van het raadsbesluit. Daarnaast verscheen op 15 februari 2024 de beleidsnota 'Gezondheid - Samen gezondheidsverschillen verkleinen 2024-2027' waarin mentale gezondheid als één van de vijf hoofdthema's is opgenomen. Op 17 april 2024 publiceerden wij een rekenkamerbrief waarin wij onze visie op het plan van aanpak en de verwerking van het raadsbesluit in de beleidsnota delen.

Downloads:

Terug naar overzicht.


Armoedebeleid

Publicatiedatum: 17 oktober 2023

Rekenkamer Utrecht deed onderzoek naar het bereik en de effectiviteit van het armoedebeleid van de gemeente Utrecht. De centrale onderzoeksvraag is: ‘Lukt het de gemeente Utrecht om met de armoedeaanpak de Utrechtse huishoudens in (dreigende) armoede te bereiken en is de aanpak effectief?’

De gemeente Utrecht wil dat haar inwoners kunnen rondkomen en mee kunnen doen aan de samenleving, ongeacht de hoogte van het inkomen. Wij concluderen dat het armoedebeleid van de gemeente Utrecht ruimhartig is, maar dat er sinds 2021 te weinig structureel geld is en reserves ingezet moeten worden om Utrechters te ondersteunen. De gemeente kan daarom niet alle Utrechters in financiële problemen ondersteunen. Verder concluderen we dat het de gemeente onvoldoende lukt om de doelgroep van de armoedeaanpak te bereiken. Door de inflatie komen ook Utrechters buiten de doelgroep (de lage middeninkomens) vaker in de financiële problemen. De inflatie zorgt er bovendien voor dat met een gelijkblijvend ondersteuningsbedrag minder kan worden bekostigd. Er is voor de komende tijd dus een verhoging van de uitgaven per inwoner noodzakelijk om het effect voor de gebruikers tenminste op het huidige peil te kunnen behouden en waar mogelijk te verbeteren.

Wij doen vijf aanbevelingen, waaronder:

 • Breng met scenario’s de mogelijke ontwikkeling van de armoedeaanpak in beeld en formuleer (financieel) houdbare beleidsopties voor de armoedeaanpak aan de hand van keuzes tussen het verdiepen van de aanpak voor de huidige doelgroep en / of het verbreden van de aanpak naar de nieuwe, bredere doelgroep.
 • Vergroot het bereik van de armoederegelingen bij de beoogde doelgroep door de bekendheid te vergroten, aanvraagprocessen te versimpelen en het aanbod minder versnipperd te maken.
 • Verbeter het subsidiekader en de -verantwoording voor armoedebestrijding en weeg daarmee beter af welke subsidies het meeste opbrengen. En stuur meer op de verbinding tussen samenwerkingspartners in het netwerk.

De volledige conclusies, aanbevelingen en onderliggende bevindingen zijn opgenomen in het rapport ‘Pleisters plakken. Een onderzoek naar het bereik en de effectiviteit van de armoedeaanpak in de gemeente Utrecht’. Het college van B & W heeft op 3 oktober 2023 een bestuurlijke reactie op het rapport gegeven.

Het rapport is op 12 december 2023 technisch aan de Utrechtse gemeenteraad toegelicht. De presentatie is hieronder te downloaden. Vervolgens is het rapport op 21 december 2023 behandeld in de commissie Volksgezondheid, Onderwijs, Werk en Economie. Op 18 januari 2024 is het rapport behandeld in en het raadsvoorstel unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Downloads:

Op 25 januari 2024 verscheen de beleidsnota 'Financiële bestaanszekerheid'. Het college geeft daarin onder andere aan hoe het raadsbesluit wordt geïmplementeerd. Op 15 februari 2024 publiceerden wij een rekenkamerbrief waarin wij onze visie daarop delen.

Downloads:

Terug naar overzicht.


Jaarverslag 2022

Publicatiedatum: 28 maart 2023

In het Jaarverslag 2022 gaan wij in op onze activiteiten en onderzoeken in 2022 en de behandeling daarvan in de raad. Verder belichten wij de bedrijfsvoering en financiën van de rekenkamer.

Downloads:

Terug naar overzicht.


Rekenkamerbrief Sturing op bestemmingsreserves

Publicatiedatum: 16 maart 2023

Door bestemmingsreserves in te stellen kan de gemeenteraad geld reserveren om beleidsdoelen te realiseren. Met deze rekenkamerbrief zetten wij uiteen in welke mate de gemeenteraad greep heeft op deze reserves en hoe sturing op bestemmingsreserves kan worden verbeterd.

Downloads:

Terug naar overzicht.


Middenhuur

Publicatiedatum: 26 januari 2023

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de realisatie van gemeentelijke doelen voor woningen in het middenhuursegment in de gemeente Utrecht.

De gemeente Utrecht voert sinds 2014 actief beleid om het aanbod van woningen in het middensegment te vergroten. In het coalitieakkoord ‘Ruimte voor Iedereen’ (2018) werd de ambitie opgenomen dat in 2040 25% van de woningvoorraad tot het middensegment zou moeten behoren. In het coalitieakkoord ‘Investeren in Utrecht: kiezen voor gelijke kansen, betaalbaar wonen en klimaat’ (2022) richt de ambitie zich op nieuw op te starten projecten: van de daarin te realiseren woningen moet 35% tot het middensegment behoren. Op basis van vier casestudy’s hebben we onderzocht hoe en in hoeverre de gemeente erin slaagt door het toevoegen van huurwoningen in het middensegment aan deze ambities bij te dragen.

Het middenhuursegment is tussen 2019 en 2021 met ongeveer 1.800 middenhuurwoningen gegroeid, maar blijft als percentage in de totale woningvoorraad (die ook is toegenomen) vrijwel stabiel (11%). De rekenkamer concludeert dan ook dat niet vastgesteld kan worden op welke manier het gemeentelijk beleid bijdraagt aan het bereiken van het doel van een vergroot midden(huur)segment en doet vier aanbevelingen:

 • Zorg dat de gemeentelijke doelen voor middenhuur specifiek, meetbaar en navolgbaar worden geformuleerd.
 • Zorg voor een meetbare en navolgbare uitwerking van deze doelen op wijkniveau en in concrete projecten.
 • Hanteer een systematiek die ook zicht biedt op het aantal middenhuurwoningen dat daadwerkelijk is gerealiseerd en rapporteer daarover aan de gemeenteraad.
 • Breng een duidelijke structuur aan in de manier waarop in woningbouwprojecten op doelrealisatie wordt gestuurd.

De volledige conclusies, aanbevelingen en onderliggende bevindingen zijn opgenomen in het rapport ‘Middenhuur: Meer grip op groei’. Het college van B & W heeft op 13 januari 2023 een bestuurlijke reactie op het rapport gegeven.

Het rapport is op 14 maart 2023 technisch aan de Utrechtse gemeenteraad toegelicht. De presentatie is hieronder te downloaden. Vervolgens is het rapport op 23 maart 2023 behandeld in de commissie Energie(transitie), Duurzaamheid, Vastgoed en Wonen en op 6 april 2023 in de gemeenteraad.

Downloads:

Op 16 mei 2023 verscheen de raadsbrief 'Plan van aanpak n.a.v. Rekenkameronderzoek Middenhuur: Meer grip op groei'. Het college biedt met een beknopt plan van aanpak inzicht in de verdere implementatie van het raadsbesluit. Op 15 juni 2023 publiceerden wij een rekenkamerbrief waarin wij onze visie op dit plan van aanpak delen.

Downloads:

Terug naar overzicht.


Inwonerparticipatie

Publicatiedatum: 20 december 2022

Rekenkamer Utrecht deed onderzoek naar het doelbereik van het inwonerparticipatiebeleid van de gemeente Utrecht. De centrale onderzoeksvraag is: ‘In hoeverre slaagt de gemeente Utrecht er met inwonerparticipatie in om de doelen van het actieprogramma Samen stad maken: participatie te realiseren?’

De gemeente Utrecht wil inwonerparticipatie inclusiever maken, de betrokkenheid bij de stad vergroten en de kwaliteit van plannen verbeteren. Wij concluderen dat de gemeente zich op veel manieren inspant om inwoners te bereiken, maar dat de diversiteit onder deelnemers niet toeneemt. Ook de betrokkenheid van Utrechters bij inwonerparticipatie is niet vergroot. Tijdens trajecten voelen deelnemers zich vaak ook onvoldoende betrokken en achteraf is voor hen niet duidelijk wat er met hun inbreng is gebeurd. Zowel inwoners als raadsleden zien in de meeste gevallen nauwelijks terug hoe plannen door de inbreng van deelnemers zijn verbeterd.

Wij doen zes aanbevelingen, waaronder:

 • Maak voorafgaand aan inwoners, raadsleden en andere belanghebbenden duidelijk hoe het traject eruitziet, waar het inhoudelijk om gaat, welke beïnvloedingsruimte deelnemers hebben en op welke manier hun inbreng van invloed kan zijn op de uiteindelijke besluitvorming.
 • Analyseer per project welke doelgroepen betrokken moeten worden en hanteer een doelgroepgerichte aanpak om meer verschillende Utrechters te bereiken.
 • Koppel tussentijds en achteraf duidelijk aan inwoners en raadsleden terug wat er met de inbreng van belanghebbenden is gedaan. Leg daarbij ook beargumenteerd uit waarom de inbreng wel of niet tot wijzigingen in het eindproduct heeft geleid.

De volledige conclusies, aanbevelingen en onderliggende bevindingen zijn opgenomen in het rapport ‘Horen, zien en samen door. Een onderzoek naar de ervaringen met en resultaten van inwonerparticipatie in de gemeente Utrecht’. Het college van B & W heeft op 13 december 2022 een bestuurlijke reactie op het rapport gegeven.

Het rapport is op 14 februari 2023 in een raadsinformatiebijeenkomst met de Utrechtse gemeenteraad en belangstellenden besproken. De bijeenkomst is hier terug te zien, de presentatie is hieronder te downloaden. Het rapport is op dinsdag 18 april 2023 behandeld in de commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën en op 16 mei 2023 in de gemeenteraad.

Downloads:

We hebben per onderzocht participatietraject een flyer gemaakt met daarin de belangrijkste bevindingen per traject. Deze flyers zijn op 7 februari 2023 bezorgd op de locaties waar we voor ons onderzoek hebben geënquêteerd. De flyer van het aanmeldbeleid hebben we digitaal aan de respondenten toegezonden.

Op 13 juni 2023 verscheen de raadsbrief 'Plan van Aanpak herijking Samen stad maken'. Het college biedt met een beknopt plan van aanpak inzicht in de verdere implementatie van het raadsbesluit. Op 7 september 2023 publiceerden wij een rekenkamerbrief waarin wij onze visie op dit plan van aanpak delen.

Downloads:

Terug naar overzicht.


Jaarplan 2023

Publicatiedatum: 13 december 2022

Ons Jaarplan 2023 is gepubliceerd.  In het Jaarplan 2023 gaan wij in op onze activiteiten en onderzoeken voor de periode 2023. 


Downloads:

Terug naar overzicht.


Rekenkamerbrief Verantwoording Uitvoering Coalitieakkoord

Publicatiedatum: 19 oktober 2022

Op 7 oktober 2022 ontving de raad van het college de raadsbrief Uitvoeringsbrief coalitieakkoord met een uitvoeringsagenda op hoofdlijnen. In deze rekenkamerbrief geven wij onze zienswijze op het coalitieakkoord in relatie tot de navolgbaarheid van de uitvoering en de verantwoording hierover.

Downloads: 

Terug naar overzicht.


Rekenkamerbrief onderzoek NVRR naar uitvoering Wob

Publicatiedatum: 1 juni 2022

In 2021 heeft de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) onderzoek gedaan naar de praktijk van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit onderzoek is uitgevoerd onder 93 decentrale overheden, waaronder 82 gemeenten. De Rekenkamer Utrecht heeft hieraan meegedaan.

In deze brief brengen wij enkele punten onder de aandacht die uit de dataverzameling voor Utrecht naar voren zijn gekomen en die met het overkoepelende beeld zijn vergeleken.

Downloads: 

Terug naar overzicht.


Jaarverslag 2021

Publicatiedatum: 29 maart 2022

In het Jaarverslag 2021 gaan wij in op onze activiteiten en onderzoeken in 2021 en de behandeling daarvan in de raad. Verder belichten wij de bedrijfsvoering en financiën van de rekenkamer.

Downloads:

Terug naar overzicht.


Energietransitie

Publicatiedatum: 21 februari 2022

Rekenkamer Utrecht doet onderzoek naar de energietransitie. Het derde en laatste deel van dit onderzoek gaat over de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. Dit onderzoek is nu afgerond.

We concluderen dat deze opgave, die is vastgelegd in de Versnellingsopgave Energieneutraal Kernvastgoed, nauwelijks van de grond komt. Met het geld uit de Versnellingsopgave zijn tot nu toe twee gebouwen verduurzaamd, terwijl de doelstelling tot 2023 57 gebouwen omvat. Daarnaast concluderen we dat met deze opgave doelen worden nagestreefd die financieel en inhoudelijk onvoldoende onderbouwd en daarmee niet realistisch zijn. De doelstelling om het gemeentelijk kernvastgoed tot 2040 te verduurzamen is op de huidige manier haalbaar noch betaalbaar. Ook stellen we vast dat de gemeente geen grip heeft op de opgave. Zo kan de voor de uitvoering verantwoordelijke vastgoedorganisatie (VGU) geen inzicht geven in de planning en voortgang, en is de besteding van middelen ondoorzichtig. Dat leidt er ook toe dat de gemeenteraad over deze voortgang niet inzichtelijk wordt geïnformeerd en daardoor haar controlerende taak niet naar behoren kan uitvoeren.

De aanbevelingen kunnen worden samengevat in de volgende drie punten:

 • Herijk het plan voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed;
 • Bereken hoeveel extra geld nodig is voor de gestelde doelen;
 • Informeer de raad tijdig en inzichtelijk.

De volledige conclusies, aanbevelingen en onderliggende bevindingen zijn opgenomen in het rapport ‘Onbegonnen werk. Onderzoek naar de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed in Utrecht’. Het college van B en W heeft op 15 februari 2022 een bestuurlijke reactie op het rapport gegeven.

Het rapport is tijdens een technische bijeenkomst op dinsdag 14 juni 2022 aan de Utrechtse gemeenteraad gepresenteerd. De gehouden presentatie is via de onderstaande link te downloaden. Vervolgens is op donderdag 30 juni 2022 het rapport behandeld in de commissie Ruimtelijke ontwikkeling, Grondzaken en Vastgoed en op 15 september 2022 in de gemeenteraad. Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

Downloads:

Op 4 november 2022 heeft het college heeft in de raadsbrief 'Plan van aanpak energietransitie gemeentelijk vastgoed' hoe zij de opvolging van het raadsbesluit naar aanleiding van het rekenkameronderzoek ‘Onbegonnen werk’ wil vormgeven. Op 15 december 2022 publiceerden wij een rekenkamerbrief waarin wij onze visie op dit plan van aanpak delen.

Downloads:

Terug naar overzicht.


Economisch Beleid

Publicatiedatum: 2 februari 2022

Rekenkamer Utrecht deed onderzoek naar de effectiviteit van het economisch beleid van de gemeente Utrecht. De centrale onderzoeksvraag is: ‘In welke mate is het economisch beleid van de gemeente Utrecht sinds 2018 effectief geweest, zijn de hulpbronnen uit de stad en de regio door de gemeente benut om de doelen van het programma Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen te behalen, en hoe heeft de gemeente(raad) daarop (bij)gestuurd?’

De Utrechtse economie presteert goed; de werkloosheid is laag en de stad kende de afgelopen periode een hoge economische groei. Het is alleen niet duidelijk in welke mate de gemeente Utrecht bijdraagt aan de goed presterende economie. Enerzijds komt dit door veranderingen die in de afgelopen raadsperiode hebben plaatsgevonden. We zien anderzijds dat er sprake is van structurele oorzaken waardoor de effectiviteit van het beleid niet is vast te stellen.

Wij doen zes aanbevelingen, waaronder:

 • Stel een samenhangend overzicht van de gemeentelijke inzet op.
 • Evalueer of genomen maatregelen en ingezette instrumenten effectief zijn, ook om onderbouwde keuzes te maken voor de toekomst.
 • Verbeter de verbinding binnen en buiten de opgave, gebruik dit om de gemeenteraad meer inzicht te geven in de ontwikkelingen en ontwikkel er een helder economisch profiel mee.   

De volledige conclusies, aanbevelingen en onderliggende bevindingen zijn opgenomen in het rapport ‘De balans opmaken. Een onderzoek naar de effectiviteit van het economisch beleid van de gemeente Utrecht’. Het college van B & W heeft op 18 januari 2022 een bestuurlijke reactie op het rapport gegeven.

Het rapport is tijdens een technische bijeenkomst op 12 april 2022 aan de Utrechtse gemeenteraad gepresenteerd. De gehouden presentatie is via de onderstaande link te downloaden. Vervolgens is op donderdag 21 april 2022 het rapport behandeld in de commissie Onderwijs, Werk en Economie en op 19 mei 2022 in de gemeenteraad. Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

Downloads:

Op 5 juli 2022 ontving de gemeenteraad de raadsbrief Plan van Aanpak n.a.v. advies Rekenkamer ‘De Balans Opmaken’. Het college biedt met een beknopt plan van aanpak inzicht in de verdere implementatie van het raadsbesluit. Op 6 september 2022 publiceerden wij een rekenkamerbrief waarin wij onze visie op het plan van aanpak van het college geven.

Downloads: 

Terug naar overzicht.


Energietransitie

Publicatiedatum: 2 december 2021

Rekenkamer Utrecht doet onderzoek naar de energietransitie. Het tweede deel van dit onderzoek is afgerond, waarin twee concrete projecten zijn onderzocht. De centrale onderzoeksvraag was: Hoe verliep de uitvoering van de projecten Zon op dak en het Stimuleren van particuliere woningeigenaren uit het programma Energietransitie, en wat zijn de behaalde resultaten?

De energietransitie is een complexe maatschappelijke opgave waarvoor het noodzakelijk is dat de gemeente een visie ontwikkelt, doelen stelt, monitort, evalueert en projecten in het Uitvoeringsprogramma Energietransitie bijstelt. De onderzochte projecten laten zien dat dit nog onvoldoende gebeurt. Hierdoor is de doeltreffendheid en doelmatigheid van de projecten niet vast te stellen. Juist bij een uitvoeringsprogramma in ontwikkeling is het belangrijk om structureel te letten op de doeltreffendheid van de aanpak. De rekenkamer ziet dat dit bij sommige onderzochte projecten al gebeurt en ziet aanwijzingen dat dit de effectiviteit van die projecten vergroot.

We doen acht aanbevelingen, waaronder:

 • Zorg voor een samenhangende visie en goede onderbouwing van de 50 à 60 projecten in het Uitvoeringsprogramma Energietransitie.
 • Besteed meer aandacht aan monitoring en evaluatie, zodat de doeltreffendheid van de projecten beter inzichtelijk kan worden gemaakt.
 • Stel vast hoe invulling wordt gegeven aan participatie van burgers in de projecten van het Uitvoeringsprogramma Energietransitie. Verzamel op structurele wijze feedback van burgers.

De volledige conclusies, aanbevelingen en onderliggende bevindingen zijn opgenomen in het rapport ‘Grip op energietransitie. Een onderzoek naar de beïnvloedingsmogelijkheden van de gemeente bij concrete projecten’. Het college van B en W heeft op 19 november 2021 een bestuurlijke reactie op het rapport gegeven.

Downloads:

Op 8 maart ontving de raad de raadsbrief 'Plan van Aanpak naar aanleiding van advies Rekenkamer ‘Grip op energietransitie’'. Het college beschrijft daarin hoe zij de opvolging van het raadsbesluit wil vormgeven. Op 28 maart 2022 publiceerden wij een rekenkamerbrief waarin wij onze visie op het plan van aanpak van het college geven.

Downloads: 

Terug naar overzicht.


Jaarplan 2021-2022

Publicatiedatum: 24 juni 2021

In het Jaarplan 2021-2022 gaan wij in op onze activiteiten en onderzoeken voor de periode 2021-2022. We bespreken in het plan zowel het lopende onderzoek, alsook het nieuw geplande onderzoek.

Downloads:

Terug naar overzicht.


Informatieveiligheid

Publicatiedatum: 7 april 2021

Rekenkamer Utrecht heeft onderzoek gedaan naar informatieveiligheid bij de gemeente Utrecht. De centrale onderzoeksvraag is: “Is de informatieveiligheid bij de gemeente Utrecht voldoende gewaarborgd?”. Wij keken daarbij naar 3 aspecten: organisatie/proces, mens en techniek.

Wij constateren dat, ondanks de verschillende maatregelen die de gemeente Utrecht heeft getroffen, de informatieveiligheid nog niet voldoende gewaarborgd is. De governance is versterkt, de middelen en capaciteit zijn uitgebreid en er zijn risico’s in kaart gebracht en geprioriteerd. Toch wijzen testresultaten op het gebied van mens en techniek, en de stand van de uitvoering van het beleid uit dat er verbetering nodig is. Daarom doet de rekenkamer 7 aanbevelingen, waaronder:

 • Neem de benodigde maatregelen tegen technische risico’s die bekend zijn,
 • Investeer structureel in het informatiebewustzijn van medewerkers,
 • Voer alle nodige risicoanalyses uit, en
 • Verbeter het toezicht op informatieveiligheid in de thuiswerksituatie.

De volledige conclusies, aanbevelingen en onderliggende bevindingen zijn opgenomen in het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport “Zo sterk als de zwakste schakel”. Het college van B en W heeft op 25 maart 2021 een bestuurlijke reactie op het rapport gegeven.

Het rapport is tijdens een technische bijeenkomst op 13 april 2021 aan de Utrechtse gemeenteraad gepresenteerd. De presentatie is hieronder te downloaden. Vervolgens werd het op 29 april 2021 behandeld in de commissie Mens & Samenleving en op 3 juni 2021 in de gemeenteraad. Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

Downloads:

Op 9 juli 2021 ontving de raad de raadsbrief 'Plan van aanpak bij het rekenkameronderzoek'. Het college informeert de raad daarmee over de wijze waarop zij het raadsbesluit over de aanbevelingen van de rekenkamer wil uitvoeren. Op 2 september 2021 publiceerden wij een rekenkamerbrief waarin wij onze visie op het plan van aanpak van het college geven.

Downloads: 

Terug naar overzicht.


Jaarverslag 2020

Publicatiedatum: 22 maart 2021

In het Jaarverslag 2020 gaan wij in op onze activiteiten en onderzoeken in 2020 en de behandeling daarvan in de raad. Verder belichten wij de financiën van de rekenkamer.

Downloads:

Terug naar overzicht.


Rekenkamerbrief Meldingen Openbare Ruimte

Publicatiedatum: 4 maart 2021

In de zomer van 2020 is de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) een onderzoek gestart naar de afhandeling van meldingen openbare ruimte (MOR). Inwoners en ondernemers kunnen bij de gemeente melding maken van gebreken in de openbare ruimte. Denk hierbij aan rondzwervend of verkeerd aangeboden afval, kapotte wegen, stoepen, straatverlichting of ander straatmeubilair of andere vormen van overlast. Ook de Rekenkamer Utrecht deed mee met dit onderzoek en met deze brief informeren wij u over de belangrijkste uitkomsten.

Downloads:

Terug naar overzicht.


Rekenkamerbrief Energietransitie

Publicatiedatum: 1 februari 2021

De gemeente Utrecht werkt met het uitvoeringsprogramma energietransitie aan verschillende klimaatdoelen. De rekenkamer heeft het uitvoeringsprogramma onderzocht, met als centrale vraag: Hoe toereikend is de informatievoorziening van het uitvoeringsprogramma voor de gemeenteraad om de resultaten op hoofdlijnen te kunnen beoordelen? Wij doen in de brief een aantal suggesties voor verbetering.

Downloads:

Terug naar overzicht.


Rekenkamerbrieven Geheimhouding

Publicatiedatum: 25 januari 2021

In samenwerking met de Rekenkamer Metropool Amsterdam, de Rekenkamer Rotterdam, de Rekenkamer Den Haag gingen wij na hoe de gemeenteraden van de G4-steden omgaan met geheimhouding.
De analyse is gebaseerd op recent uitgevoerd onderzoek naar geheimhouding in Amsterdam, en geheimhouding in Den Haag, quick scans in Rotterdam en Utrecht en ervaringen van de rekenkamers in allerlei onderzoeken in de 4 gemeenten. Uit de analyse blijken tekortkomingen in de praktijk van het opleggen, bekrachtigen en opheffen van geheimhouding. Het momenteel bij de Tweede Kamer voorliggende wetsvoorstel Bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur lost deze tekortkomingen niet op. De uitkomsten van de analyse zijn vastgelegd in 2 brieven, hier te downloaden:

Terug naar overzicht.