Proces voor een nieuw bestemmingsplan

Soms is het nodig dat er een nieuw bestemmingsplan komt. Op deze pagina leest u hoe we een nieuw bestemmingsplan maken.

Waarom een nieuw bestemmingsplan?

Soms zijn er plannen om iets te bouwen of te veranderen op een plek waar dat volgens het bestemmingsplan niet mag. De gemeente kan dan een nieuw bestemmingplan maken, zodat het plan toch door kan gaan.

Berichten over nieuwe bestemmingsplannen

Als wij een nieuw bestemmingsplan maken, laten wij dit weten met een bericht op onze website. Dit noemen wij een vooraankondiging. Ook bij de stappen daarna maken we zo’n bericht.

Bekijk de berichten over nieuwe bestemmingsplannen

De berichten staan ook in het online gemeenteblad.

Eerste versie maken

We onderzoeken of de plannen (bijvoorbeeld bouwplannen) in de omgeving passen. We houden rekening met omwonenden en gebruikers van het gebied, en met het milieu. Ook kijken we aan welke voorwaarden de nieuwe ontwikkelingen moeten voldoen. Hoe hoog mogen gebouwen maximaal zijn? Wat voor soort voorzieningen en bedrijven mogen er komen?

We overleggen dit met verschillende instellingen en andere overheden, zoals de provincie en het waterschap. Zij geven ons advies over de inhoud van het bestemmingsplan. Dit noemen wij het vooroverleg. De reacties uit het vooroverleg verwerken we in de eerste versie van het bestemmingsplan.

Het college besluit of we verder gaan met dit bestemmingsplan. Deze eerste versie van het bestemmingsplan heet vanaf dat moment het ontwerp-bestemmingsplan.

Ontwerp-bestemmingsplan bekijken en uw mening geven

Een ontwerp-bestemmingsplan ligt 6 weken ‘ter inzage’. U kunt het dan bekijken. En u kunt in deze 6 weken uw mening erover geven. Uw mening over het ontwerp-bestemmingsplan heet een zienswijze. In uw zienswijze geeft u aan waarom u voor of tegen het bestemmingsplan bent.

U kunt uw mening geven op drie manieren:

  • online (met DigiD)
  • per brief
  • via een gesprek

U kunt het bestemmingsplan bekijken op:

  • de gemeentelijke website
  • de landelijke website
  • de begane grond van het stadskantoor, Stadsplateau 1

Bij het bericht over het ontwerp-bestemmingsplan staat hoe u het bekijkt en uw mening kunt geven.

Wat doen we met uw mening?

De meningen (zienswijzen) over het ontwerp-bestemmingsplan vatten wij samen en beantwoorden wij. We passen het bestemmingsplan aan als dat nodig is.  

De samenvatting van de zienswijzen, de antwoorden en de aanpassingen zetten we in een rapport. Dit noemen we het vaststellingsrapport. U kunt het bekijken in de agenda van de gemeenteraad op de datum waarop de raad over het bestemmingsplan vergadert. Hebt u een zienswijze ingediend? Dan krijgt u van ons een bericht met een link naar het vaststellingsrapport.

De gemeenteraad bekijkt het vaststellingsrapport en de zienswijzen. De raad gebruikt deze informatie om een beslissing over het bestemmingsplan te nemen.

Informatiebijeenkomst gemeenteraad

Voordat raadsleden een beslissing nemen over plannen, vragen zij vaak aan mensen in de stad wat zij van de plannen vinden. Dit doet de gemeenteraad op een raadsinformatiebijeenkomst. U bent welkom om mee te praten. Als inwoner, ondernemer of vertegenwoordiger van een organisatie.

Gemeenteraad beslist over bestemmingsplan

De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan uiteindelijk vast. Dit betekent dat zij het bestemmingsplan goedkeuren. De gemeenteraad kan er natuurlijk ook voor kiezen om het bestemmingsplan niet goed te keuren.

Vastgesteld bestemmingsplan

Als de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt, kan er niets meer aan het bestemmingsplan veranderd worden. Voortaan is het nieuwe bestemmingplan geldig in plaats van het oude.

Niet eens met vastgesteld bestemmingsplan: beroep

Nadat de raad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, kunt u het bestemmingsplan opnieuw zes weken bekijken. Bent u het niet eens met het bestemmingsplan? Dan kunt u vragen de beslissing van de gemeenteraad terug te draaien. Dit heet ‘in beroep’ gaan. U kunt alleen in beroep gaan als u zelf met het bestemmingsplan te maken hebt.

U gaat in beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij het bericht over het vastgestelde bestemmingsplan staat hoe u dit doet. De Raad van State is de hoogste rechter voor zaken die met bestuur te maken hebben. U betaalt kosten voor het behandelen van uw beroep (griffierechten).

Vragen om niet te bouwen tijdens beroep

Als u in beroep gaat, blijft het bestemmingsplan gelden. Het kan best een tijd duren voordat de afdeling bestuursrechtspraak uitspraak doet. Wilt u tegenhouden dat er al wordt gebouwd? Dan kunt u bij uw beroep ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen. Wordt uw verzoek goedgekeurd? Dan geldt het bestemmingsplan niet totdat er een beslissing is genomen over het beroep. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierechten betalen.

Hoe lang duurt het proces voor een nieuw bestemmingsplan?

Het proces tussen het verzoek om een bestemmingsplan te maken en het vaststellen van het plan door de gemeenteraad duurt gemiddeld een jaar.

Wat is een wijzigingsplan of uitwerkingsplan?

In sommige bestemmingsplannen staat dat een deel van het plan veranderd of verder uitgewerkt mag worden. Op het moment dat we dat gaan doen, maken we een wijzigingsplan of een uitwerkingsplan.

Een wijzigingsplan geeft aan dat een bestemming verandert volgens de regels uit het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan staat dan opgeschreven dat een bestemming (bijvoorbeeld bedrijf) mag worden gewijzigd in een andere bestemming (bijvoorbeeld wonen). Er staat ook bij welke regels daarvoor zijn.

In een uitwerkingsplan staat dat een bestemming verder uitgewerkt wordt. We geven dan bijvoorbeeld aan waar bouwkavels en wegen precies komen.

Een wijzigingsplan of een uitwerkingsplan is eigenlijk een klein nieuw bestemmingsplan. Het proces voor het maken ervan is bijna hetzelfde als voor een bestemmingsplan. Het grootste verschil is dat het college van burgemeester en wethouders het wijzigingsplan of uitwerkingsplan vaststelt. Bij een bestemmingsplan gebeurt dat door de gemeenteraad.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig