Nieuwe bestemmingsplannen (bekendmakingen) Proces voor een nieuw bestemmingsplan

Het proces rond een bestemmingsplan, de 'bestemmingsplanprocedure', bestaat uit verschillende fases.

Fases bestemmingsplanprocedure
Fase
BesluitSituatieHoe lang
reageren
Soort reactie
Ontwerpcollege van B en Wontwerp6 wekenzienswijze
Vaststellinggemeenteraadvastgesteld6 wekenberoep

Ontwerp

Nadat de gemeente de inspraak- en overlegreacties in het bestemmingsplan heeft verwerkt, heet dit een 'ontwerpbestemmingsplan'.

Ontwerpbestemmingsplan bekijken: terinzagelegging

De gemeenteraad moet een bestemmingsplan vaststellen. Maar voor dat kan, zijn er eerst 6 weken waarin u het kunt bekijken. We noemen dat 'terinzagelegging': we leggen het ontwerp ter inzage. Dit kondigen we aan op onze website en in het (online) gemeenteblad.

Reageren op het ontwerp

In die 6 weken kan iedereen op het ontwerpbestemmingsplan reageren. Dat kan mondeling en schriftelijk. Bij de aankondiging staat hoe u dit doet. Een reactie op het ontwerpbestemmingsplan heet officieel een 'zienswijze'.

Vaststelling

De gemeenteraad beslist uiteindelijk om het bestemmingsplan vast te stellen. Het proces van vaststelling is wettelijk voorgeschreven. Het start eigenlijk al met de terinzagelegging (zie hierboven).

Zienswijze toelichten bij raadsinformatieavond

Bij het vaststellen van het bestemmingsplan legt de gemeenteraad uit hoe de gemeente met de zienswijzen is omgegaan. Mensen die een zienswijze hebben gegeven, krijgen de gelegenheid dit mondeling toe te lichten. Dat gebeurt tijdens de raadsinformatiebijeenkomst.

Vaststellen bestemmingsplan

Is de terinzagelegging voorbij? Dan moet de gemeenteraad het bestemmingsplan binnen 12 weken vaststellen. Heeft de gemeenteraad het besluit om het bestemmingsplan vast te stellen genomen? Dan kan er niets meer aan het bestemmingsplan veranderd worden. Het plan is dan officieel een vastgesteld bestemmingsplan.

Beroep

Na de vaststelling kunt u het vastgestelde bestemmingsplan opnieuw 6 weken bekijken. Dit kondigen we aan op internet en in het gemeenteblad. In deze fase kunt u in beroep gaan tegen de vaststelling bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij de aankondiging staat hoe u dit doet. Alleen een belanghebbende kan in beroep gaan, dus iemand die zelf met het bestemmingsplan te maken heeft.

Tijdelijk onderbreken van bestemmingsplan: schorsen

Gaat u in beroep? Dan kunt u ook aan de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om het bestemmingsplan te schorsen. Dat betekent dat het tijdelijk stopgezet wordt. Dit heet ook wel een 'voorlopige voorziening'. 

Geldig en onherroepelijk

Is er geen voorlopige voorziening? Dan is het bestemmingsplan de dag na afloop van de terinzagelegging geldig. Gaat niemand in beroep? Dan is het bestemmingsplan op dat moment 'onherroepelijk': het staat vast.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig