Proces voor een nieuw bestemmingsplan

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet en gelden de regels van het nieuwe omgevingsplan. Doet u voor 1 januari 2024 nog een aanvraag voor een nieuw bestemmingsplan?  Dan behandelen wij die als een aanvraag voor het wijzigen van het omgevingsplan. Wat dit betekent, leest u op deze pagina.

Waarom 1 omgevingsplan?

In het omgevingsplan staan regels die gelden voor de leefomgeving van de gemeente Utrecht. Nu staan deze regels nog op verschillende plekken: in bestemmingsplannen, gemeentelijke verordeningen én in de regels van het Rijk. We gaan deze regels de komende jaren bij elkaar brengen in 1 omgevingsplan. Daarmee zijn deze regels makkelijker te vinden en beter te begrijpen. De regels komen in het nieuwe nieuwe omgevingsloket. Het huidige omgevingsloket blijft bestaan totdat het nieuwe loket is geopend.

Wanneer wijzigen wij het omgevingsplan?

Soms zijn er plannen om iets te bouwen of te veranderen op een plek waar dat volgens het omgevingsplan niet mag. De gemeente kan het omgevingsplan dan wijzigen, zodat het plan toch door kan gaan. Het proces voor het wijzigen van het omgevingsplan lijkt op het proces voor het maken van bestemmingsplannen.  

Berichten over wijzigingen aan het omgevingsplan

Als wij starten met een wijziging van het omgevingsplan, laten wij dit via onze website weten. Ook bij de vervolgstappen laten we dit weten. In de berichten staat hoe wij burgers en bedrijven gaan betrekken bij de wijziging van het omgevingsplan. Wij noemen dit participatie.

Bekijk de berichten over nieuwe bestemmingsplannen

De berichten staan ook in het online gemeenteblad.

Eerste versie wijziging en ontwerp-wijziging omgevingsplan maken

Wij maken in overleg met de initiatiefnemer een eerste versie van het voorstel om het omgevingsplan te wijzigen. Dit noemen we het voorontwerp. Hierin verwerken wij ook de reacties van verschillende instellingen en andere overheden, zoals de provincie en het waterschap.

Het college besluit of we verder gaan met deze eerste versie van de wijziging van het omgevingsplan. Vanaf dat moment heet het voorstel ‘ontwerp- wijziging omgevingsplan’. 

Ontwerp-wijziging omgevingsplan bekijken en uw mening geven

Een ontwerp wijziging omgevingsplan ligt 6 weken ‘ter inzage’. U kunt het dan bekijken en uw mening erover geven. Uw mening over de ontwerp-wijziging omgevingsplan noemen wij ‘een zienswijze’. In uw zienswijze geeft u aan waarom u voor of tegen dit plan bent. 

U kunt uw mening geven op drie manieren:

  • online (met DigiD)
  • per brief
  • via een gesprek

U kunt de ontwerp-wijziging omgevingsplan bekijken op:

  • de gemeentelijke website
  • de landelijke website
  • de begane grond van het stadskantoor, Stadsplateau 1

Bij het bericht over een verandering van het omgevingsplan staat waar u het kunt bekijken en hoe u uw mening kunt geven.

Wat doen we met uw mening?

De samenvatting van de reacties (zienswijzen) en onze antwoorden daarop zetten we in een rapport. Dit noemen we het vaststellingsrapport. Als wij de ontwerp-wijziging veranderen door uw reactie, zetten wij dat ook in dit rapport. U kunt dit rapport vinden op de agenda van de gemeenteraad op de datum waarop de raad over de wijziging van het omgevingsplan vergadert. Hier staan ook de andere documenten die horen bij het voorstel. Hebt u een reactie ingediend? Dan krijgt u van ons een bericht met een link naar het vaststellingsrapport.

De gemeenteraad bekijkt het vaststellingsrapport en de reacties. De raad neemt deze informatie mee als zij een besluiten neemt over het voorstel om het omgevingsplan te wijzigen.

Informatiebijeenkomst gemeenteraad

Voordat de gemeenteraad een beslissing neemt over plannen, vraagt de raad vaak extra informatie en/of de mening van betrokken bewoners en bedrijven over de plannen. Dit doet de gemeenteraad op een raadsinformatiebijeenkomst.

Gemeenteraad beslist over bestemmingsplan

De gemeenteraad stelt de wijziging van het omgevingsplan uiteindelijk vast. Sommige wijzigingen kunnen door het college vastgesteld worden.

Niet eens met vastgestelde wijziging?

Na het besluit van de gemeenteraad kunt u het aangepaste omgevingsplan 6 weken online bekijken. Bent u het niet eens met de wijzigingen in het plan? Dan kunt u de rechter vragen of het besluit van de gemeenteraad kan worden aangepast. Dit heet ‘in beroep gaan’. Dit kunt u ook doen als u geen zienswijze hebt ingediend. U stelt beroep in bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State is de hoogste rechter voor zaken die met bestuur te maken hebben. U betaalt kosten voor het behandelen van uw beroep (griffierechten).

Het nieuwe plan tegenhouden tijdens beroep  

Gaat u in beroep tegen een vastgestelde wijziging van het omgevingsplan? Dan blijft het gewijzigde omgevingsplan gelden. Het kan een tijd duren voordat de rechter uitspraak doet. Wilt u tegenhouden dat er bijvoorbeeld al wordt gebouwd? Dan kunt u bij uw beroep ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u griffierechten.  

Wordt uw verzoek goedgekeurd? Dan geldt het gewijzigde omgevingsplan niet. Totdat er een beslissing is genomen over het beroep.

Hoelang duurt het proces voor een wijziging van het omgevingsplan?

Het duurt ongeveer een jaar om het omgevingsplan te wijzigen.

Wat is een wijzigingsplan of uitwerkingsplan?

In sommige bestemmingsplannen staat dat een deel van het plan veranderd of verder uitgewerkt mag worden. Op het moment dat we dat gaan doen, maken we een wijzigingsplan of een uitwerkingsplan.

Een wijzigingsplan geeft aan dat een bestemming verandert volgens de regels uit het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan staat dan opgeschreven dat een bestemming (bijvoorbeeld bedrijf) mag worden gewijzigd in een andere bestemming (bijvoorbeeld wonen). Er staat ook bij welke regels daarvoor zijn.

In een uitwerkingsplan staat dat we een bestemming verder uitwerken. We geven dan bijvoorbeeld aan waar bouwkavels en wegen precies komen.

Een wijzigingsplan of een uitwerkingsplan is eigenlijk een klein nieuw bestemmingsplan. Het proces voor het maken ervan is bijna hetzelfde als voor een bestemmingsplan. Het grootste verschil is dat het college van burgemeester en wethouders het wijzigingsplan of uitwerkingsplan vaststelt. Bij een bestemmingsplan gebeurt dat door de gemeenteraad.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig